Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prikaz knjige

Hipertenzija u trudnoći

Prof. dr Darko Plećaš

b01

Urednici: Svetlana Vrzić Petronijević, Miloš Petronijević
Izdavač: CIBID, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2020 ISNB 978-86-7117-608-8

Termini: hipertenzija u trudnoći, EPH gestoza, gravidarna toksikoza, trudnoćom uzrokovana hipertenzija (engl. pregnancy induced hypertension – PIH), pa sve do savremene klasifikacije date u ovoj knjizi, opisuju problem koji od pamtiveka zadaje glavobolje ne samo akušerima, već i anesteziolozima i neonatolozima - celom timu koji se danas multidiciplinarno bavi zdravljem trudnice, fetusa i novorođenčeta. Jedan je od vodećih uzroka maternalnog mortaliteta, ovo stanje poznato još od drevnog Egipta, stare Grčke i Rima, danas je etiološki prilično dobro razjašnjeno, ali se još uvek traga za pouzdanim testovima koji bi predikciju, a samim tim i lečenje, podigli na viši nivo.

Cilj ove knjige bio je da se na jednom mestu, sveobuhvatno, a opet nepretenciozno prikaže ono što je o hipertenziji u trudnoći poznato danas, daju smernice svetskih vodiča za dijagnostiku, lečenje i dalje praćenje trudnica, porodilja i njihove novorođenčadi u svetlu potencijalnih komplikacija bolesti. Razumevanje etiologije poremećaja ključno je i za adekvatnu terapiju, koja, naročito u teškim stanjima, nažalost može biti samo simptomatska. Savremeni terapijski pristup omogućava da se čak i u teškim slučajevima porođaj, koji je nekada jedni pravi lek, odloži na neko veme u cilju postizanja zrelosti ploda.

Večita dilema: kada i na koji način poroditi trudnicu sa hipertenzijom, prikazana je kao borba između ekspektativnog i agresivnog delovanja, sa dobrim i lošim stranama i jednog i drugog pristupa. Da se nekada radi i o vitalno ugroženoj pacijentkinji najbolje se vidi iz poglavlja o anesteziološkom pristupu ovom poremećaju.

Na kraju, važno je da se ne zaboravi da se porođajem lečenje ne završava, jer su ove porodilje podložne brojnim kardiovaskularnim problemima tokom daljeg života, na šta im je neophodno skrenuti pažnju pre otpusta iz porodilišta.

PRIKAZ DELA PO POGLAVLJIMA

Knjiga „Hipertenzija u trudnoći“ je udžbenička literatura koja široko obuhvata obim rada ginekologa-akušera, perinatologa, ali i lekara drugih specijalnosti kao što su internisti, anesteziolozi, pedjatri-neonatolozi, i svih ostalih specijalističkih grana koje se u nekom segmentu bave dijagnostikom, lečenjem i praćenjem trudnica sa hipertenzivnim sindromom. Knjiga je sveobuhvatna, kako po pitanju naučnih podataka koji pripadaju bazičnim medicinskim disciplinama, tako i po pitanju kliničkog rada. Poglavlja u knjizi su organizovana logičnim redosledom, počevši od prvog poglavlja, u kome je navedena najsavremenija klasifikacija hipertenzije u trudnoći, preko patofiziologije, modernog terapijskog pristupa, do tretmana novorođenčeta iz trudnoće opterećene hipertenzijom majke. Ne manje važno, obrađeno je i pitanje daljeg praćenja porodilja čija je trudnoća bila opterećena hipertenzijom, zbog mogućih kardiovaskularnih komplikacija trokom daljeg života.

Poglavlje 1. SAVREMENI PRISTUP U KLASIFIKACIJI I DIJAGNOSTICI HIPERTENZIJE U TRUDNOĆI. U poglavlju je data najsavremenija klasifikacija hiperetenzije u trudnoći, što je potkrepljeno aktuelnim referencama iz najrelevantnijih vodiča međunarodnih udruženja.

Poglavlje 2. PATOFIZIOLOGIJA PREEKLAMPSIJE. U poglavlju su izložena aktuelna viđenja patofiziologije preeklampsije kroz uvid u brojne radove, kako na animalnim, tako i na humanim in i ex vivo modelima, kao i kroz istraživanja na molekularnom nivou.

Poglavlje 3. FAKTORI RIZIKA I PREDIKTORI PREEKLAMPSIJE. U poglavlju su sistematično prikazani faktori rizika i prediktivni modeli pojave preeklampsije.

Poglavlje 4. HIPERTENZIJA U TRUDNOĆI I UROĐENE SRČANE MANE. U poglavlju je prikazana veza između hipertenzivnog poremećaja u trudnoći i nastanka urođenih srčanih mana fetusa.

Poglavlje 5. HELLP sindrom. U poglavlju je opisana etiopatogeneza, klasifikacija, dijagnostika i lečenje jedne od najtežih formi hiperetenzivnog sindroma u trudnoći.

Poglavlje 6. PLANIRANJE VREMENA I NAČINA POROĐAJA KOD TRUDNICA SA HIPERTENZIVNIM SINDROMOM. U poglavlju su opisana dva pristupa kod planiranja završavanja trudnoće kod žena sa hipertenzivnim sindromom u trudnoći. Prikazani su rizici jatrogenog prematuriteta u odnosu na potencijalne komplikacije daljeg nastavljanja trudnoće kod ugroženosti majke i ploda.

Poglavlje 7. TERAPIJA HIPERTENZIJE U TRUDNOĆI. U poglavlju je navedena najaktuelnija terapija hipertenzivnog poremećaja u trudnoći, a prema preporukama najnovijih svetskih vodiča.

Poglavlje 8. HIPERTENZIVNI SINDROM U TRUDNOĆI - NAČIN ZAVRŠAVANjA POROĐAJA I INTRAPARTALNI NADZOR. U poglavlju je opisan intrapartalni nadzor trudnica sa hipertenzijom.

Poglavlje 9. INTENZIVNO LEČENJE PACIJENTKINjA SA KOMPLIKACIJAMA HIPERTENZIVNOG SINDROMA U TRUDNOĆI. U poglavlju je dat iscrpan prikaz uloge anesteziologa u lečenju trudnica i porodilja sa hipetenzivnim sindromom.

Poglavlje 10. POSTPARTALNI NADZOR I TRETMAN PORODILjA ČIJA JE TRUDNOĆA BILA KOMPLIKOVANA HIPERTENZIVNIM SINDROMOM.

Poglavlje 11. FETALNO PROGRAMIRANJE KROZ TRUDNOĆU OPTEREĆENU HIPERTENZIJOM. U poglavlju je obrađena danas veoma aktuelna tema fetalnog programiranja koje, kod majki sa hipertenzivnim sindromom, ima posebne karakteristike.

Poglavlje 12. NOVOROĐENČE IZ TRUDNOĆE KOMPLIKOVANE HIPERTENZIJOM MAJKE. U poglavlju je detaljno opisan postupak kod novorođenčeta majke čija je trudnoća bila komplikovana hipertenzivnim sindromom.

Knjiga „Hipertenzija u trudnoći“ je vredan doprinos našoj medicinskoj publicistici. Predstavlja sveobuhvatan napor urednika i autora da se ova značajna i aktuelna materija približi čitaocima – lekarima na poslediplomskim studijama, ali i lekarima na specijalizaciji, specijalistima i lekarima na užoj specijalizaciji. Knjiga odgovara zahtevima nastave na postdiplomskoj i dvosemestralnoj nastavi iz ginekologije i akušerstva, ali i neonatologije, anesteziologije, kardiologije. Po tematici, referncama i prikazu je savremena, bazirana na najnovijim preporukama i vodičima dobre kliničke prakse i u skladu sa propozicijama pisanja udžbeničke literature.

Knjiga, kroz 12 poglavlja čitaoca sistematično vodi od aktuelnih bazičnih naučnih medicinskih saznanja, savremenog terapijskog pristupa, do veoma važnog trenutka u trudnoći opterećenoj hipertenzijom – načina i vremena porođaja. Pisana jasnim stilom i razumljivim jezikom, knjiga predstavlja zaokruženu celinu. Knjiga „Hipertenzija u trudnoći“ je zvanični udžbenik za postdiplomsku nastavu Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 • Sukob interesa:

Informacije

Volumen 1 Broj 2

Decembar 2020

Strane 187-191

 • Ključne reči:
 • Primljen:
 • Revidiran:
 • Prihvaćen:
 • Objavljen online:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Plećaš D. Book Review: Svetlana Vrzić-Petronijević, Miloš Petronijević (eds.): Hypertension in pregnancy, CIBID, University of Belgrade - Faculty of Medicine, Belgrade, 2020. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2020;1(2):187-91.

 • 1. Gojnić Dugalić Miroslava - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  2. Ilić Aleksandra - uža naučno-stručna oblast: kardiologija; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici

  3. Ilić Đorđe - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

  4. Ilić Mostić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: anesteziologija sa reanimatologijom; profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  5. Kadija Saša - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  6. Miković Željko - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

  7. Mostić Stanišić Danka - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  8. Nikolić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: neonatologija; primarijus, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  9. Petronijević Miloš - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  10. Rakić Snežana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

  11. Stefanović Aleksandar - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

  12. Vejnović Tihomir - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

  13. Vrzić Petronijević Svetlana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu


LITERATURA

1. Gojnić Dugalić Miroslava - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

2. Ilić Aleksandra - uža naučno-stručna oblast: kardiologija; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici

3. Ilić Đorđe - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

4. Ilić Mostić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: anesteziologija sa reanimatologijom; profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

5. Kadija Saša - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

6. Miković Željko - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

7. Mostić Stanišić Danka - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

8. Nikolić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: neonatologija; primarijus, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

9. Petronijević Miloš - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

10. Rakić Snežana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

11. Stefanović Aleksandar - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

12. Vejnović Tihomir - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

13. Vrzić Petronijević Svetlana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

1. Gojnić Dugalić Miroslava - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

2. Ilić Aleksandra - uža naučno-stručna oblast: kardiologija; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Institut za kardiovaskularne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici

3. Ilić Đorđe - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; docent, Medicinski fakultet, Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

4. Ilić Mostić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: anesteziologija sa reanimatologijom; profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

5. Kadija Saša - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

6. Miković Željko - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

7. Mostić Stanišić Danka - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; specijalista ginekologije i akušerstva, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

8. Nikolić Tatjana - uža naučno-stručna oblast: neonatologija; primarijus, Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

9. Petronijević Miloš - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

10. Rakić Snežana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Ginekološko-akušerska klinika “Narodni front” u Beogradu

11. Stefanović Aleksandar - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu

12. Vejnović Tihomir - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; redovni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu

13. Vrzić Petronijević Svetlana - uža naučno-stručna oblast: ginekologija i akušerstvo; vanredni profesor, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu; Klinika za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije u Beogradu


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh