Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Prikaz slučaja

Ograničenja primene brzih seroloških testova na SARS-KoV-2 kod nevakcinisanih pacijenata u urgentnim kardioškim stanjima

Mihajlo Viduljević1, Marija Polovina1,2, Milika Ašanin1,2, Igor Mrdović1,2
 • Klinika za kardologiju, Univerzitetski Klinički centar Srbije, Beograd, Srbija
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, Srbija

SAŽETAK

U decembru 2019. godine, u gradu Vuhanu, u Kini, registrovani su prvi slučajevi infekcije izazvane novim SARS-KoV-2 virusom. U daljem toku je bolest izazvana ovim virusom nazvana KOVID-19. Ubrzo nakon toga, 11. marta 2020. godine, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju KOVID-19 infekcije. KOVID-19 i akutna kardiološka stanja (npr. srčana insuficijencija, embolija pluća ili ishemija miokarda) često imaju sličnu kliničku prezentaciju, što predstavlja izazov u postavljanju adekvatne dijagnoze u kliničkoj praksi. Osnovna namena brzih seroloških testova za detekciju IgM i IgG antitela na SARS-KoV-2 je procena imunološkog odgovora na ovaj virus. Međutim, brzi serološki testovi se često upotrebljavaju van okvira osnovne namene, za trijažu potencijalno inficiranih, nevakcinisanih pacijenata, zbog brzog dobijanja rezultata, što je naročito važno u urgentnim stanjima. Ukoliko se serološko testiranje koristi za trijažu nevakcinisanih pacijenata, u smislu prijema u izolacionu jedinicu za suspektne KOVID-19 pozitivne bolesnike ili na odeljenja gde su smešteni KOVID-19 negativni bolesnici, potrebno je poznavati njihova ograničenja da bi se redukovao rizik lažno pozitivnih i lažno negativnih rezultata. Neophodna je adekvatna selekcija pacijenata i obazriva interpretacija rezultata kako bi se izbegla pogrešna dijagnoza. Cilj ovog rada je da opiše kako se serološki testovi mogu upotrebiti za trijažu kardioloških pacijenata, navakcinisanih protiv SARS-KoV-2 virusa, koji zahtevaju urgentnu hospitalizaciju. Radi ilustracije, prikazujemo dva bolesnika kod kojih je primena ovih testova dala svrsishodne rezultate.


UVOD

U decembru 2019. godine, u gradu Vuhanu, u Kini, registrovani su prvi slučajevi infekcije izazvane novim SARS-KoV-2 virusom. U daljem toku je bolest izazvana ovim virusom nazvana KOVID-19 [1]. Ubrzo nakon toga, 11. marta 2020. godine, Svetska zdravstvena organizacija proglasila je pandemiju KOVID-19 infekcije. Karakteristična klinička slika uključuje obostranu intersticijumsku upalu pluća; no, kod mnogih pacijenta takođe dolazi i do pojave akutnog respiratornog distres sindroma (ARDS) ili do multiorganske disfunkcije. Konkretno, osobe koje pate od kardiovaskularnih oboljenja imaju dva do tri puta veći rizik od nepovoljnog ishoda, u poređenju sa pacijentima bez pridruženih bolesti [2].

Simptomi KOVID-19 oboljenja i akutnih kardioloških stanja (npr. srčane insuficijencije, embolije pluća ili ishemije miokarda) često imaju sličnu kliničku prezentaciju, što predstavlja izazov u postavljanju adekvatne dijagnoze u kliničkoj praksi, pogotovo kod urgentnih stanja. Potvrda KOVID-19 infekcije iziskuje pozitivan antigenski test ili pozitivan test reverzne transkripcije lančane reakcije polimeraze (RT-PCR) nazofaringealnog sekreta, što su standardne dijagnostičke metode [3]. Brzi antigenski test nije bio dostupan u većini zdravstvenih sistema tokom najvećeg dela 2020. godine. Kada je u pitanju, RT-PCR test, može biti potrebno dosta vremena da bi se dobili rezultati. Povremeno, pacijenti sa negativnim rezultatom mogu biti nosioci SARSKoV-2 virusa, sa kasnijim razvojem infektivnosti (lažno negativni test), čime predstavljaju opasnost za dalje širenje virusa. Brzi serološki testovi, koji detektuju IgM i IgG klase antitela na virus SARS-KoV-2, razvijeni su sa primarnim ciljem da se pomoću njih proceni imunološki odgovor populacije na virus SARS-KoV-2 [4]. Međutim, brzi serološki testovi su često, tokom 2020. godine, korišćeni van okvira osnovne namene, za trijažu potencijalno inficiranih pacijenata, zbog brzog dobijanja rezultata, što je naročito važno u urgentnim stanjima. Cilj ovog rada je da opiše kako se serološki testovi mogu upotrebiti za trijažu pacijenata, navakcinisanih protiv SARS-KoV-2 virusa, koji zahtevaju urgentnu hospitalizaciju, usled akutnih kardiovaskularnih oboljenja.

Radi ilustracije, prikazujemo dve kliničke situacije, kod kojih je primena seroloških testova dala svrsishodne rezultate.

Prvi je slučaj sedamdesetšestogodišnjeg muškarca koji je u periodu od 10 dana pre prijema imao visoku temperaturu (38,6 °C) i dispneju. Pacijent je imao istoriju kardiomiopatije i znakove srčane insuficijencije (S3 galop, bilateralni kasnoinspirijumski pukoti na plućima, hepatomegaliju, edem donjih ekstremiteta), ali je takođe, 12 dana pre prijema, bio u kontaktu sa članom porodice pozitivnim na KOVID-19, a nije bio vakcinisan protiv virusa SARS-KoV 2. Iako je pacijentu dijagnostikovana dekompenzovana srčana insuficijencija, pozitivan test na IgM antitela za SARS-KoV-2 indikovao je prijem u izolacionu jedinicu, a KOVID-19 je potom potvrđen pozitivnim RT-PCR testom.

Drugi je slučaj sedamdesetdevetogodišnjeg muškarca sa dispnejom, subfebrilnom temperaturom (37,4 °C), oštrim bolovima u grudima, u trajanju od tri dana pre prijema, i negativnim epidemiološkim upitnikom na KOVID-19, koji je takođe bio nevakcinisan. Dijagnostikovana mu je plućna embolija, ali je nalaz kompjuterizovane tomografije (CT) takođe otkrio i ekstenzivne obostrane promene denziteta „mlečnog stakla“, suspektne na KOVID-19 pneumoniju. Test ovog pacijenta na SARSKoV-2 IgM antitela je bio negativan, ali je on ipak primljen u izolacionu jedinicu, s obzirom na to da je bio visoko klinički suspektan na KOVID-19 oboljenje, koje mu je u daljem toku potvrđeno pozitivnim RT-PCR testom.

DISKUSIJA

Ukoliko se serološko testiranje primenjuje (kada brzi antigenski test nije dostupan) kako bi se donela odluka o tome da li da se osobe nevakcinisane protiv KOVID-19 infekcije sa akutnim kardiovaskularnim oboljenjima prime u jedinicu za izolaciju pacijenata za koje postoji sumnja da su pozitivni na KOVID-19 ili u kapacitete bolnice za neinficirane pacijente, važno je razumeti ograničenja ovog testa u pogledu smanjenja rizika od lažno pozitivnih ili lažno negativnih rezultata. Stoga, u ovu svrhu, treba primenjivati samo testove sa visokom senzitivnošću i specifičnošću. Test koji se koristi u našoj ustanovi ima prijavljenu senzitivnost od 87% i specifičnost od 100% za detektovanje IgM klase antitela, dok je senzitivnost za otkrivanje IgG klase antitela 96%, a specifičnost 98%.

PREVENCIJA LAŽNO NEGATIVNIH REZULTATA TESTA

Prioritet treba dati nevakcinisanim pacijentima sa najvišom verovatnoćom pre testiranja, odnosno visokom verovatnoćom da su zaraženi infekcijom KOVID-19 i da produkuju broj antitela koje je moguće detektovati, za šta je potrebno oko jedne do tri sedmice od inficiranja [5]. Ovo je dobro ilustrovano prvom opisanom kliničkom situacijom, gde su epidemiološki podaci bili ubedljivi i gde je prošlo dovoljno vremena da bi se mogla detektovati antitela.

Za pacijente sa niskom verovatnoćom pre testiranja, kao što je u drugom slučaju opisanom u ovom radu (javljanje lekaru u prvih 7 do 10 dana nakon pojave simptoma, uz nejasne podatke o izloženosti virusu), serološko testiranje može biti nesvrsishodno i može dati lažno negativne rezultate. U takvoj situaciji, treba primeniti ortogonalni algoritam testiranja. Ovo iziskuje sekvencijalnu primenu dva nezavisna testa (detektovanje SARS-KoV-2 antigena u nazofaringealnom sekretu ili RT-PCR test) kako bi se potvrdio serološki nalaz. U našem slučaju, pacijent je primljen u izolacionu jedinicu, na osnovu kliničke sumnje, i sprovedeno je ortogonalno testiranje primenom RT-PCR testa kako bi se potvrdila KOVID-19 infekcija. Važno je napomenuti da je ovakav pristup omogućio i odgovarajuće kliničko zbrinjavanje i prevenciju širenja SARS-KoV-2 virusne infekcije unutar bolnice.

PREVENCIJA LAŽNO POZITIVNIH REZULTATA TESTA

Iako se smatra da serološki testovi imaju visoku specifičnost i senzitivnost na SARS-KoV-2, izuzetno se mogu pojaviti lažno pozitivni rezultati testa kod nevakcinisanih pacijenata. Malo je dostupnih podataka, ali oni koji postoje govore u prilog tome da kod pacijenata sa visokim titrom reumatoidnog faktora, IgM antitela na SARSKoV-2 mogu dati lažno pozitivan rezultat, pretpostavlja se zbog ukrštene reaktivnosti antitela [6]. Na isti način, opisani su slučajevi ukrštene reaktivnosti sa serološkim testovima za denga groznicu i Kavasakijevu bolest [7],[8]. Ove retke, ali klinički relevantne situacije, moraju se uzeti u obzir prilikom tumačenja rezultata testova.

ZAKLJUČAK

Može se zaključiti da dijagnostička upotrebljivost seroloških testova kod nevakcinisanih pacijenata zavisi od verovatnoće pre testiranja i verovatnoće stvaranja antitela u dovoljnom broju da se ona mogu detektovati. Stoga, ukoliko se serološko testiranje koristi u svrhu trijaže pri prijemu u bolnicu, neophodan je odgovarajući odabir pacijenata i oprezno tumačenje rezultata testiranja kako bi se izbegla pogrešna dijagnoza. Nadalje, RT-PCR test nastavlja da bude zlatni standard za potvrđivanje KOVID-19 infekcije.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Septembar 2021

Strane 302-305

 • Ključne reči:
  KOVID-19, trijaža, lažno pozitivni, lažno negativni, pogrešna dijagnoza
 • Primljen:
  28 Jun 2021
 • Revidiran:
  24 Jul 2021
 • Prihvaćen:
  28 Jul 2021
 • Objavljen online:
  30 Septembar 2021
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Viduljević M, Polovina M, Ašanin M, Mrdović I. Limitations of rapid serological testing for SARS-CoV-2 in non-vaccinated patients in acute cardiac care. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2021;2(3):302-5. doi: 10.5937/smclk2-32938
Autor za korespodenciju

Marija Polovina
Klinika za kardiologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu,
Koste Todorovića 8, 11000 Beograd, Srbija
E-mail: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. The New England Journal of Medicine. 2020;382(8):727-33.[CROSSREF]

2. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020.[CROSSREF]

3. Sharfstein JM, Becker SJ, Mello MM. Diagnostic Testing for the Novel Coronavirus. JAMA. 2020;323(15):1437-8.[CROSSREF]

4. Caini S, Bellerba F, Corso F, Díaz-Basabe A, Natoli G, Paget J, et al. Meta-analysis of diagnostic performance of serological tests for SARS-CoV-2 antibodies up to 25 April 2020 and public health implications. Euro Surveill. 2020;25(23).[CROSSREF]

5. Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Spijker R, Taylor-Phillips S, et al. Antibody tests for identification of current and past infection with SARSCoV-2. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;6(6):Cd013652.[CROSSREF]

6. Wang Q, Du Q, Guo B, Mu D, Lu X, Ma Q, et al. A Method to Prevent SARS-CoV-2 IgM False Positives in Gold Immunochromatography and Enzyme-Linked Immunosorbent Assays. J Clin Microbiol. 2020;58(6).[CROSSREF]

7. Yan G, Lee CK, Lam LTM, Yan B, Chua YX, Lim AYN, et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):536.[CROSSREF]

8. To KK, Chua GT, Kwok KL, Wong JS, Au DCY, Lam YY, et al. False-positive SARS-CoV-2 serology in 3 children with Kawasaki disease. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020;98(3):115141.[CROSSREF]


LITERATURA

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. The New England Journal of Medicine. 2020;382(8):727-33.[CROSSREF]

2. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020.[CROSSREF]

3. Sharfstein JM, Becker SJ, Mello MM. Diagnostic Testing for the Novel Coronavirus. JAMA. 2020;323(15):1437-8.[CROSSREF]

4. Caini S, Bellerba F, Corso F, Díaz-Basabe A, Natoli G, Paget J, et al. Meta-analysis of diagnostic performance of serological tests for SARS-CoV-2 antibodies up to 25 April 2020 and public health implications. Euro Surveill. 2020;25(23).[CROSSREF]

5. Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Spijker R, Taylor-Phillips S, et al. Antibody tests for identification of current and past infection with SARSCoV-2. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;6(6):Cd013652.[CROSSREF]

6. Wang Q, Du Q, Guo B, Mu D, Lu X, Ma Q, et al. A Method to Prevent SARS-CoV-2 IgM False Positives in Gold Immunochromatography and Enzyme-Linked Immunosorbent Assays. J Clin Microbiol. 2020;58(6).[CROSSREF]

7. Yan G, Lee CK, Lam LTM, Yan B, Chua YX, Lim AYN, et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):536.[CROSSREF]

8. To KK, Chua GT, Kwok KL, Wong JS, Au DCY, Lam YY, et al. False-positive SARS-CoV-2 serology in 3 children with Kawasaki disease. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020;98(3):115141.[CROSSREF]

1. Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. The New England Journal of Medicine. 2020;382(8):727-33.[CROSSREF]

2. Li B, Yang J, Zhao F, Zhi L, Wang X, Liu L, et al. Prevalence and impact of cardiovascular metabolic diseases on COVID-19 in China. Clin Res Cardiol. 2020.[CROSSREF]

3. Sharfstein JM, Becker SJ, Mello MM. Diagnostic Testing for the Novel Coronavirus. JAMA. 2020;323(15):1437-8.[CROSSREF]

4. Caini S, Bellerba F, Corso F, Díaz-Basabe A, Natoli G, Paget J, et al. Meta-analysis of diagnostic performance of serological tests for SARS-CoV-2 antibodies up to 25 April 2020 and public health implications. Euro Surveill. 2020;25(23).[CROSSREF]

5. Deeks JJ, Dinnes J, Takwoingi Y, Davenport C, Spijker R, Taylor-Phillips S, et al. Antibody tests for identification of current and past infection with SARSCoV-2. The Cochrane Database of Systematic Reviews. 2020;6(6):Cd013652.[CROSSREF]

6. Wang Q, Du Q, Guo B, Mu D, Lu X, Ma Q, et al. A Method to Prevent SARS-CoV-2 IgM False Positives in Gold Immunochromatography and Enzyme-Linked Immunosorbent Assays. J Clin Microbiol. 2020;58(6).[CROSSREF]

7. Yan G, Lee CK, Lam LTM, Yan B, Chua YX, Lim AYN, et al. Covert COVID-19 and false-positive dengue serology in Singapore. Lancet Infect Dis. 2020;20(5):536.[CROSSREF]

8. To KK, Chua GT, Kwok KL, Wong JS, Au DCY, Lam YY, et al. False-positive SARS-CoV-2 serology in 3 children with Kawasaki disease. Diagn Microbiol Infect Dis. 2020;98(3):115141.[CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh