Skip to main content
  • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
  • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Editorijal

Kl. ass. dr sc. med. Aleksandra Radovanović Spurnić
Sekretar Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore

Poštovane koleginice i kolege,

Imam veliku čast, i još veće zadovoljstvo, da se u svoje ime, i u ime uredništva, obratim svim poštovaocima našeg Časopisa i da vam predstavim još jedan broj Srpskog medicinskog časopisa Lekarske komore.

Uskoro se navršavaju dve godine od objavljivanja prvog broja našeg Časopisa. Početni koraci, u svakom poslu, sami po sebi, uvek su komplikovani i teški, a naši su dodatno bili usložnjeni specifičnim društveno-zdravstvenim prilikama uzrokovanim pandemijom KOVID-19 oboljenja. Navedeni uslovi su značajno uticali na motivisanost stručne javnosti u kreiranju stručno-naučnih članaka, koji pak predstavljaju kamen temeljac razvoja i unapre- đenja doktrine naše profesije. Stiče se utisak da su brojne prepreke u izradi Časopisa uspešno savladane, a po kvalitetu, sadržaju i formi, svaki novi broj Časopisa prevazilazi onu prethodnu, što pruža osnov za veru da smo na najboljem putu da kreiramo respektabilno stručno-naučno glasilo. Nadamo se, da će uz vašu pomoć, kao kruna pažljivog i marljivog rada, doći i do brze kategorizacije našeg Časopisa.

I u ovom broju, Časopis nudi atraktivne teme koje će nam nesumnjivo biti od velike koristi u budućem sva- kodnevnom radu.

Izdvajamo pregledni rad „Matične ćelije – opšti pregled: od razvojnih hemobioloških koncepata do (auto) grafting-a u kliničkoj praksi“, Bele Balinta i saradnika, u kome se rekapituliraju ključne razvojne mogućnosti u oblasti matičnih ćelija i njihovoj upotrebi u "konvencionalnim" transplantacijama ili u regenerativnoj medicini, uz kratku kritičku ocenu istraživanja samih autora u ovoj oblasti.

Pandemija KOVID-19 oboljenja dovela je do velikih promena u zdravstvenim sistemima širom sveta, a čini se da je organizacija primarne zdravstvene zaštite bila od ključnog značaja za ishod i tok bolesti kod mnogih paci- jenata. Promene u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, kao odgovor na pandemiju KOVID-19 oboljenja, prikazani su u originalnom naučnom radu Lidije Šćepanović i saradnika. Nesumnjivo je da će ovo iskustvo imati primenu u svim budućim epidemijama koje bi se mogle javiti.

Originalni naučni rad„Migracija dijagnostički srodnih grupa kao pokazatelj potencijalno neefikasne medicin- ske intervencije“ autorke Marine Topalović i saradnika, ispituju pojavu migracija dijagnostički srodnih grupa (DSG migracija), bolničke troškove i dužinu hospitalizacije kod kolektomija. U sprovedenoj retrospektivnoj sekundar- noj analizi podataka o DSG migraciji, za serije bolničkih epizoda pacijenata, u trogodišnjem periodu, pokazano je da kolektomije sa komplikacijama, u Republici Srbiji, produžavaju dužinu hospitalizacije i podrazumevaju veću potrošnju resursa. Analiza troškova lečenja u vezi sa DSG migracijom, po bolničkom danu i pacijentu, veoma je korisna, jer može ukazati na neefikasnost medicinskih intervencija ali i ukazati na neophodnost određenih korek- cija u lečenju.

Rad „Antibiotska profilaksa u abdominalnoj hirurgiji - usaglašenost preporuka i prakse“ autorke Jelene Velič- ković i saradnika, pokazuje da je usaglašenost kliničke prakse sa preporukama iz vodiča za antibiotsku profilaksu u abdominalnoj hirurgiji na niskom nivou, a da je potpuna usaglašenost sa preporukama za primenu antibiotske 

profilakse zabeležena samo po pitanju puta primene antibiotika. Ovaj originalni naučni rad potvrđuje potrebu za stalnom edukacijom kliničara o primeni antibiotske terapije, kako bi se smanjila antibiotska rezistencija i savlada- la pravilna upotreba ovih lekova.

Značaj multidetektorske kompjuterizovane tomografije (MDCT) u otkrivanju, praćenju i izboru terapije akut- nog moždanog udara opisan je u radu Aleksandre Obreški. Prikazani su prednosti i nedostaci ranih MDCT pregle- da u dijagnostici akutnog moždanog udara, na osnovu praćenja svih pacijenata koji su se u određenom vremen- skom periodu javili službi Urgentnog centra, usled nastanka akutnog neurološkog deficita.

„Funkcionisanje, onesposobljenost i vežbe kod starih“ je rad Milene Kostadinović koji pokazuje da održavanje fizičkog i mentalnog zdravlja, zajedno sa prevencijom i smanjenjem invaliditeta kod starije populacije, treba da bude jedan od važnih aspekata kvalitetnog starenja. Autori naglašavaju da je, prilikom planiranja i sprovođenja fi- zičke aktivnosti, posebno kod starije populacije, važna procena trajanja, učestalosti, intenziteta i režima vežbanja.

Revijalni rad Uroša Dabetića i saradnika„Principi lečenja preloma karlice kod politraumatizovanih pacijenata“ govori o jednom od najvećih izazova u ortopedskoj hirurgiji i traumatologiji, sa ciljem da proceni trenutne stan- darde zbrinjavanja preloma karlice, kao i da ukaže na moguću strategiju poboljšanja krajnjeg ishoda lečenja.

U svom radu, Katarina Vukosavljević teorijski razmatra značaj multidisciplinarnog dijagnostičkog i terapijskog pristupa sindromu bolne simfize sportista. Iako je u literaturi izneto više od 70 uzroka nastanka pubalgije, posta- vljanje dijagnoze je teško, zbog složene anatomije i preklapanja simptoma među različitim povredama prepona. Terapijski pristup je uslovljen složenošću povreda i dinamikom oporavka pacijenta. Kako kod nastanka pubalgije dolazi do onesposobljavanja u sportskim aktivnostima u produženom periodu, neophodno je pažnju posvetiti prevenciji nastajanja ovog bolnog sindroma.

Uvek atraktivni, poučni i zanimljivi prikazi retkih slučajeva, nalaze se i u ovoj svesci Časopisa.

Dejan Lazović i saradnici prikazuju redak i zanimljiv slučaj koronarno-kameralne fistule (koja predstavlja ano- malnu vezu između koronarne arterije i srčane komore) kod pacijentkinje sa anginom pektoris. Autori u radu razmatraju i daju preporuke za kliničko praćenje, ali i pristup lečenju kod ovih abnormalnih nalaza.

Milan Dokić i saradnici prikazuju ekstremno gojaznu pacijentkinju kod koje je zbog produženog vaginalnog krvarenja i anemije učinjena totalna histerektomija laparoskopskom hirurgijom. Ovaj rad ističe značaj i sve češću primenu laparoskopske hirurgije u praksi, čak i u najtežim kliničkim slučajevima i hitnim situacijama, stavljajući akcenat na važnost stručno obučenog tima uz postojanje odgovarajuće tehničke opreme.

Primena kortikosteroidne terapije, posebno visokih doza, kod nekih hematoloških pacijenata, predstavlja te- rapiju prvog izbora u cilju stabilizacije bolesti. Milica Apostolović Stojanović i saradnici prikazuju pacijentkinju sa hroničnom limfocitnom leukemijom, kod koje je, nakon primene visoke doze intravenskog metilprednizolona, došlo do kardiotoksičnosti, što se manifestovalo pojavom atrijalne fibrilacije. Pored različitih negativnih efekata do kojih mogu da dovedu visoke doze kortikosteroida, kardiotoksičnost se mora razmatrati kod svakog pacijenta ponaosob, jer može da dovede do akutnih i teških stanja, koja zahtevaju hitnu a nekada i vitalnu terapiju.

„Stečena hemofilija kod bolesnika na oralnoj antikoagulantnoj terapiji“ autorke Jelene Ljubičić, još jedan je u nizu prikaza slučaja bolesnika u ovom broju Časopisa. Ovaj rad ima za cilj da pobudi sumnju kod kliničara da kod bolesnika koji primaju oralnu antikoagulantnu terapiju, hemoragijski sindrom može biti različite etiologije, što je veoma važno u daljem zabrinjavanju i lečenju ovih bolesnika.

Željko Garabinović i saradnici u svom radu prikazuju lečenje bilateralnog pneumotoraksa u trudnoći, uzro- kovanog limfangioleiomiomatozom, minimalno invazivnom torakoskopskom hirurgijom, ukazujući na to da prilikom lečenja pneumotoraksa u trudnoći treba primeniti adekvatnu terapijsku proceduru, vodeći računa o bezbednosti trudnoće i porođaja.

Srpski medicinki časopis Lekarske komore je i u ovoj svesci, uz pomoć naših cenjenih kolega, opravdao sva naša očekivanja. Sa istim entuzijazmom i u istom smeru nastavljamo dalje, sa verom da ćemo zajedničkim trudom uspeti u promociji vrhunskih profesionalnih vrednosti.

S poštovanjem


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh