Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

BK virus kao uzročnik hemoragičnog cistitisa kod bolesnika lečenih alogenom transplantacijom koštane srži

Stefan Stanković1, Irena Đunić1
 • Univerzitetski klinički centar Srbije, Klinika za Hematologiju, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: BK virus je virus sa dvostrukim DNK lancem iz porodice Polyomaviridae. Na osnovu DNK sekvenci, može se klasifikovati u šest genotipova. Kod pacijenata uključenih u program alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze (alo-TMĆH), dovodi do hemoragičnog cistitisa.

Cilj: Cilj ovog istraživanja je određivanje učestalosti PCR (polymerase chain reaction) pozitivnosti na BK virus u krvi i urinu bolesnika uključenih u program alo-TMĆH, određivanje prediktora za razvoj kliničke slike hemoragičnog cistitisa izazvanog BK virusom, kao i utvrđivanje njegovog uticaja na ukupno preživljavanja (overall survivalOS) bolesnika.

Materijali i metode: U retrospektivnu kohortnu studiju su uključena 42 bolesnika sa Klinike za hematologiju UKCS-a. Prisustvo virusa u krvi i urinu određivano je PCR metodom. Preživljavanje bolesnika u odnosu na pojavu hemoragičnog cistitisa računato je Kaplan-Majerovom metodom a poređenje je vršeno log-rank testom.

Rezultati: Pozitivan PCR nalaz na BK virus je bio prisutan u krvi kod 97,6% ispitanika, a u urinu kod 100% pacijenata. Prosečno vreme preživljavanja pacijenata bez kliničke slike hemoragičnog cistitisa je iznosilo 44,357 meseci, dok je za pacijente sa kliničkom slikom hemoragičnog cistitisa iznosilo 17,395 meseci. Na osnovu log-rank testa, uočena je statistički značajna razlika u preživljavanju između ovih grupa pacijenata (p = 0,049). Posmatrano u odnosu na dan engraftmenta leukocita, bolesnici sa engraftmentom nakon D+14 od dana alogene TMĆH, imali su značajno veću učestalost ispoljavanja kliničke slike hemoragičnog cistitisa (p = 0,037).

Zaključak: Hemoragični cistitis izazvan BK virusom predstavlja čestu komplikaciju u toku lečenja bolesnika sa malignim hematološkim oboljenjima u programima alogene transplantacije i značajno utiče na OS ovih bolesnika.


UVOD

BK virus je virus sa dvostrukim DNK lancem iz porodice Polyomaviridae. Na osnovu DNK sekvenci, virus se može klasifikovati u šest genotipova. Najčešći je tip I (80%), a sledi ga tip IV (15%) [1]. Virus je ubikvitaran i smatra se da do primoinfekcije, kod do 90% populacije, dolazi u predškolskom periodu. Nakon primoinfekcije, virus ostaje latentan u ćelijama bubrežnih tubula i epitelu mokraćne bešike, gde se može reaktivirati u stanjima imunosupresije, dovesti do viremije, te dati različite kliničke slike. Muški rod, starost i visoke doze imunosupresivne terapije su najznačajniji faktori rizika za reaktivaciju virusa.

Tokom reaktivacije, najčešće su zahvaćeni bubrezi – dolazi do nefropatije kod pacijenata sa transplantiranim bubregom [2], a zatim bešika sa kliničkom slikom hemoragičnog cistitisa, kod pacijenata u programu alogene transplantacije koštane srži. Postoje zabeleženi slučajevi infekcije nakon transplantacije srca, jetre i pluća [3],[4],[5], kao i jedna zabeležena BK virusna infekcija sa multiorganskom disfunkcijom kod deteta sa presađenim srcem [6].

U svetu, incidencija razvoja hemoragičnog cistitisa nakon alogene transplantacije koštane srži (alo-TMĆH) kreće se između 13% i 40% [7],[8], dok su rezultati svakodnevne kliničke prakse na Klinici za hematologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (UKCS) pokazali da je incidencija kod ispitivanih bolesnika veća.

Primarni cilj ovog istraživanja jeste da odredi pozitivnost, u krvi i urinu, kod bolesnika uključenih u program alogene TMĆH pomoću PCR (engl. polymerase chain reaction) metode. Sekundarni cilj je određivanje incidencije prediktornih faktora za razvoj kliničke slike hemoragičnog cistitisa izazvanog BK virusom, kao i utvrđivanje njegovog uticaja na ukupno preživljavanje (engl. overall survival – OS) bolesnika u programu alogene TMĆH.

MATERIJALI I METODE

U retrospektivnu kohortnu studiju uključena su 42 bolesnika sa Klinike za Hematologiju UKCS-a, od toga 21 muškog i 21 ženskog pola, sa medijanom starosti od 38 godina, u opsegu od 19 do 57 godina. Bolesnici su imali dijagnoze Hočkinovog limfoma (HL), Nehočkinovog limfoma (NHL), akutne limfoblastne leukemije (ALL), akutne mijeloblastne leukemije (AML) i mijelodisplastičnog/mijeloproliferativnog sindroma (MDS/MPN).

Mikrobiološke metode

Reaktivacija BK virusa određivana je iz uzoraka krvi i urina PCR metodom. U analizu su bili uključeni samo pozitivni rezultati, do stotog dana od dana sprovođenja procedure alogene TMĆH (D+100); PCR je rađen na 7 dana. Svim bolesnicima je, do D+100, jednom nedeljno određivan PCR status na BK virus u krvi i urinu. Za dan engraftmenta uziman je dan u kome je broj neutrofila bio iznad 1x109 i broj trombocita iznad 20x1012. Dijagnoza hemoragičnog cistitisa je postavljana na osnovu mikrobioloških nalaza i postojanja hematurije.

Profilaksa i lečenje

Pojava hemoragičnog cistitisa prevenira se davanjem polispecifičnih imunoglobulina prvog, trećeg, sedmog, četrnaestog, dvadeset prvog, dvadeset osmog, pedeset šestog, sedamdeset četvrtog i osamdeset četvrtog dana od početka transplantacije.

Lečenje hemoragičnog cistitisa vrši se hidratacijom (3 l/m2 ) alkalizacijom urina, primenom uroprotektora (mesna), kao i hinolonskim antibioticima. Klinički najteže forme leče se irigacijom mokraćne bešike rastvorom manitola i sorbitola. Od 2019. godine, za lečenje se koristi i antivirotik – cidofovir, koji prethodno nije bio dostupan.

Pre sprovođenja procedure alogene TMĆH, bolesnici prolaze kroz kondicione režime. Kondicioni režimi predstavljaju primenu hemioterapijskih agenasa i/ ili zračne terapije pre alogene TMĆH, a po svojoj jačini se mogu podeliti na sledeće: mijeloablativno kondicioniranje (engl. myeloablative conditioning – MAC), koje dovodi do potpunog opustošenja koštane srži, i kondicioniranje smanjenog intenziteta (engl. reduced-intensity conditioning – RIC), koje koristi manje doze zračenja i ne dovodi do opustošenja koštane srži bolesnika.

Statistička obrada

Inicijalno je formirana baza podataka, grupisanjem i tabeliranjem rezultata po ispitivanim obeležjima bolesnika.

Deskriptivni statistički parametri izraženi su kroz medijanu i modus.

Četrnaesti dan nakon transplantacije matičnih ćelija označen je sa D+14.

Ukupno preživljavanje bolesnika obuhvatalo je period od momenta dijagnoze do smrtnog ishoda ili zaključno sa 2019. godinom, kod živih bolesnika.

Preživljavanje bolesnika u odnosu na lečenje analizirano je Kaplan-Majerovom metodom i upoređivano log-rank metodom.

Za statističku obradu podataka korišćen je softver SPSS 23.0 za Microsoft Windows.

REZULTATI

Studijom su obuhvaćena 42 bolesnika – 21 muškarac (50%) i 21 žena (50%). Starost se kretala u rasponu od 19 do 57 godina, sa medijanom od 38 godina. Godine starosti pri dijagnozi kretale su se u rasponu od 14 do 56 godina, sa medijanom od 34 godine (Tabela 1). Učestalost dijagnoza bolesnika obuhvaćenih istraživanjem bila je sledeća: ALL (35,7%), AML (33,3%), HL (19,0%), NHL (4,8%), MDS/MPN (4,8%), hronična limfoblastna leukemija – HLL (2,4%), (Tabela 2). U periodu praćenja do D+100, svi ispitanici (100%) su imali pozitivan PCR nalaz na BK virus u urinu, a 97,6% je imalo pozitivne PCR analize iz uzorka krvi. Kliničku sliku je razvilo 18 (42,9%) bolesnika, od kojih je sliku teškog hemoragičnog cistitisa imalo 13 (72,3%) pacijenata.

Tabela 1. Demografske karakteristike

0701

Tabela 2. Učestalost dijagnoza

0702

Do engraftmenta leukocita nije došlo kod tri bolesnika, pa je, od ukupno 39 bolesnika, kod njih 14 (35,9%) došlo do engraftmenta do D+14, dok je kod 25 (64,1%) pacijenata došlo do engraftmenta nakon više od D+14. Do engraftmenta trombocita nije došlo kod 7 bolesnika, a od ukupno 35 pacijenata, do engraftmenta do D+14 je došlo kod 4 (11,4%) bolesnika, a posle D+14 kod 31 (88,6%) pacijenta (Tabela 3).

Tabela 3. Kliničke karakteristike

0703

Kod 30 (71,4%) bolesnika je primenjivan MAC režim, dok je preostalih 12 (28,6%) pacijenata bilo na RIC režimu.

Učestalost primenjivanih kondicionih pretranasplantacijskih režima bila je: Flamsa-Bu – kod 18 (42,9%) slučajeva, FluBU2 – kod 9 (21,4%) slučajeva, TBF-PostCy – kod 8 (19,0%) pacijenata, BuCy – kod 4 (9,5%) bolesnika, Threo Flu – kod 3 (7,1%) slučaja (Tabela 4).

Tabela 4. Učestalost kondicionih režima prilikom alogene TMĆH

0704

Na osnovu Kaplan-Majerove krive preživljavanja, prosečno vreme preživljavanja pacijenata bez kliničke slike hemoragičnog cistitisa iznosilo je 44,357 meseci (CI 95% = 43,3 – 168,6), dok je za pacijente sa razvijenom kliničkom slikom iznosilo 17,395 meseci (CI 95% = 43,3 – 168,6). Na osnovu log-rank testa, uočena je statistički značajna razlika u preživljavanju kod ove dve grupe pacijenata (p = 0,049), (Grafikon 1).

0705

Grafikon 1. Kaplan-Majerova kriva, koja prikazuje odnos očekivanog preživljavanja i postojanja hemoragičnog cistitisa

U odnosu na dan engraftmenta leukocita (pre ili posle D+14), Fišerovim testom tačne verovatnoće nije uočena značajna statistička razlika u odnosu na PCR pozitivnost testa uzorka krvi (p = 0,641), dok je Pirsonov hi-kvadrat test pokazao značajnu povezanost sa učestalošću razvoja kliničke slike hemoragičnog cistitisa (p = 0,037).

Fišerovim testom tačne verovatnoće, u odnosu na dan engraftmenta trombocita, nije pokazana značajna statistička razlika u odnosu na pozitivni PCR test uzorka krvi na BK virus (p = 0,886), kao ni u odnosu na razvoj kliničke slike hemoragičnog cistitisa (p = 1,000).

DISKUSIJA

Učestalost hemoragičnog cistitisa, kod pacijenata uključenih u program alogene TMĆH na Klinici za hematologiju UKCS-a, bila je veća od učestalosti objavljenih u dosadašnjoj literaturi [7],[8],[9]. Atila i saradnici su, u svojoj studiji, kao profilaksu koristili ciprofloksacin, a učestalost hemoragičnog cistitisa bila je 37%, što je manje u odnosu na naše rezultate [9]. Viremija, odnosno pozitivnost PCR testa iz uzorka krvi, bila je češća u našoj ustanovi u odnosu na studiju koju su sproveli Vu i saradnici, u kojoj se viremija javila u 67% transplantiranih slučajeva [10].

Virurija, odnosno pozitivnost PCR testa iz uzorka urina, bila je češća u našoj ustanovi, u odnosu na prospektivnu studiju koju su sproveli Laskin i saradnici, a koja je uključivala decu i mlade odrasle osobe. Rezultati njihove studije pokazuju pozitivnost u 45% slučajeva [11]. Ova dva podatka mogu govoriti u prilog većoj prokuženosti naše populacije BK virusom.

Naši rezultati Kaplan-Majerove krive preživljavanja podudaraju se sa rezultatima studije Kerbauja i saradnika, koja je uključivala 34 bolesnika u programu transplantacije koštane srži [12].

U dosadašnjoj literaturi nema podataka o povezanosti između dana engraftmenta trombocita i pojave kliničke slike hemoragičnog cistitisa, izazvanog BK virusom, što su pokazali i naši rezultati. Međutim, naše istraživanje je pokazalo da postoji značajna povezanost između dana engraftmenta leukocita i pojave kliničke slike hemoragičnog cistitisa izazvanog BK virusom (p = 0,037), ali u literaturi nismo pronašli objavljene rezultate slične našim.

Naša studija imala je nekoliko ograničenja. Posmatrana populacija bolesnika bila je heterogena, analiza je retrospektivna, a terapija hemoragičnog cistitisa se promenila u poslednjih godinu dana uvođenjem cidofovira, te je i ishod lečenja postao uspešniji, a samim tim je i ukupno preživljavanje postalo duže.

ZAKLJUČAK

Reaktivacija BK virusa i pojava viremije gotovo je neizbežna u populaciji naše ustanove, ali ovi parametri se nisu pokazali kao značajni prediktori. Velika učestalost PCR pozitivnosti na BK virus kod naših ispitanika sugeriše da bi bilo neophodno ispitati genetiku virusa i utvrditi da li postoje razlike u odnosu na druge populacije. Najznačajniji prediktor za razvoj kliničke slike hemoragičnog cistitisa je bio dan engraftmenta leukocita. Učestalost razvoja kliničke slike i njenih težih formi bila je veća ukoliko je vreme do engraftmenta bilo duže od 14 dana (>D+14).

BK hemoragični cistitis predstavlja čestu komplikaciju u toku lečenja bolesnika sa malignim hematološkim oboljenjima uključenih u program alogene transplantacije matičnih ćelija hematopoeze. On skraćuje prosečno preživljavanje i povećava troškove lečenja. Uvođenje profilakse adekvatnim antivirusnim agensom bilo bi potencijalno korisno u sprečavanju ove infekcije.

SPISAK SKRAĆENICA

TMĆH – transplantacija matičnih ćelija hematopoeze
UKCS – Univerzitetski klinički centar Srbije
PCR – lančana reakcija polimeraze (engl. polymerase chain reaction)
OS – ukupno preživljavanje (engl. overall survival)
HL – Hočkinov limfom
NHL – Nehočkinov limfom
ALL – akutna limfoblastna leukemija
AML – akutna mijeloblastna leukemija
MDS/MPN – mijelodisplastični/mijeloproliferativni sindrom
MAC – mijeloablativno kondicioniranje (engl. myeloablative conditioning)
RIC – kondicioniranje smanjenog intenziteta (engl. reduced-intensity conditioning)

 • Zahvalnica:
  Posebno zahvaljujem svojoj mentorki, asist. dr Ireni Đunić, kao i prof. dr Mileni Todorović Balint, zbog ukazane pomoći pri prikupljanju literature, izradi baze, tumačenju i pisanju ovog rada. Takođe, zahvaljujem prof. dr Dejani Stanisavljević, na pomoći pri statističkoj obradi rezultata.
 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 3 Broj 3

Volumen 3 Broj 3

Septembar 2022

Strane 346-353

 • Ključne reči:
  alogena TMĆH, BK virus, hemoragični cistitis
 • Primljen:
  20 Maj 2022
 • Revidiran:
  15 Jun 2022
 • Prihvaćen:
  07 Jul 2022
 • Objavljen online:
  25 Septembar 2022
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Stanković S, Đunić I. BK polyomavirus as the cause of hemorrhagic cystitis in patients treated with allogeneic stem cell transplantation. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2022;3(3):346-53. doi: 10.5937/smclk3-37987
Autor za korespodenciju

Stefan Stanković
Klinika za hematologiju, Univerzitetski klinički centar Srbije
Dr Koste Todorovića 2, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Takasaka T, Goya N, Tokumoto T, Tanabe K, Toma H, Ogawa Y, et al. Subtypes of BK virus prevalent in Japan and variation in their transcriptional control region. J Gen Virol. 2004 Oct;85(Pt 10):2821-7. doi: 10.1099/vir.0.80363-0. [CROSSREF]

  2. Mackenzie EF, Poulding JM, Harrison PR, Amer B. Human polyoma virus (HPV)--a significant pathogen in renal transplantation. Proc Eur Dial Transplant Assoc. 1978;15:352-60.

  3. Barber CE, Hewlett TJ, Geldenhuys L, Kiberd BA, Acott PD, Hatchette TF. BK virus nephropathy in a heart transplant recipient: case report and review of the literature. Transpl Infect Dis. 2006 Jun;8(2):113-21. doi: 10.1111/j.1399- 3062.2006.00163.x. [CROSSREF]

  4. Loeches B, Valerio M, Pérez M, Bañares R, Ledesma J, Fogeda M, et al; BKV Study Group of the Gregorio Marañón Hospital. BK virus in liver transplant recipients: a prospective study. Transplant Proc. 2009 Apr;41(3):1033-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.02.021. [CROSSREF]

  5. Muñoz P, Fogeda M, Bouza E, Verde E, Palomo J, Bañares R; BKV Study Group. Prevalence of BK virus replication among recipients of solid organ transplants. Clin Infect Dis. 2005 Dec 15;41(12):1720-5. doi: 10.1086/498118. Epub 2005 Nov 10. [CROSSREF]

  6. Lee Y, Kim YJ, Cho H. BK virus nephropathy and multiorgan involvement in a child with heart transplantation . Clin Nephrol. 2019 Feb;91(2):107-113. doi: 10.5414/CN109520. [CROSSREF]

  7. Gilis L, Morisset S, Billaud G, Ducastelle-Leprêtre S, Labussière-Wallet H, Nicolini FE, et al; Lyon BK virus Study group. High burden of BK virus-associated hemorrhagic cystitis in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2014 May;49(5):664-70. doi: 10.1038/bmt.2013.235. [CROSSREF]

  8. Leung AY, Suen CK, Lie AK, Liang RH, Yuen KY, Kwong YL. Quantification of polyoma BK viruria in hemorrhagic cystitis complicating bone marrow transplantation. Blood. 2001 Sep 15;98(6):1971-8. doi: 10.1182/blood.v98.6.1971. [CROSSREF]

  9. Atilla E, Ateş C, Uslu A, Ataca Atilla P, Dolapçı I, Tekeli A, Topçuoğlu P. Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turk J Haematol. 2020 Aug 28;37(3):186- 92. doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0296. [CROSSREF]

  10. Wu HL, Weber WC, Shriver-Munsch C, Swanson T, Northrup M, Price H, et al. Viral opportunistic infections in Mauritian cynomolgus macaques undergoing allogeneic stem cell transplantation mirror human transplant infectious disease complications. Xenotransplantation. 2020 Jul;27(4):e12578. doi: 10.1111/xen.12578. [CROSSREF]

  11. Laskin BL, Denburg MR, Furth SL, Moatz T, Altrich M, Kleiboeker S, et al. The Natural History of BK Polyomavirus and the Host Immune Response After Stem Cell Transplantation. Clin Infect Dis. 2020 Dec 15;71(12):3044-54. doi: 10.1093/cid/ciz1194. [CROSSREF]

  12. Kerbauy LN, Kerbauy MN, Bautzer V, Chapchap EC, de Mattos VRP, da Rocha JDA, et al. Severe hemorrhagic cystitis caused by the BK polyomavirus is associated with decreased survival post-allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Transpl Infect Dis. 2019 Oct;21(5):e13101. doi: 10.1111/tid.13101. [CROSSREF]


LITERATURA

1. Takasaka T, Goya N, Tokumoto T, Tanabe K, Toma H, Ogawa Y, et al. Subtypes of BK virus prevalent in Japan and variation in their transcriptional control region. J Gen Virol. 2004 Oct;85(Pt 10):2821-7. doi: 10.1099/vir.0.80363-0. [CROSSREF]

2. Mackenzie EF, Poulding JM, Harrison PR, Amer B. Human polyoma virus (HPV)--a significant pathogen in renal transplantation. Proc Eur Dial Transplant Assoc. 1978;15:352-60.

3. Barber CE, Hewlett TJ, Geldenhuys L, Kiberd BA, Acott PD, Hatchette TF. BK virus nephropathy in a heart transplant recipient: case report and review of the literature. Transpl Infect Dis. 2006 Jun;8(2):113-21. doi: 10.1111/j.1399- 3062.2006.00163.x. [CROSSREF]

4. Loeches B, Valerio M, Pérez M, Bañares R, Ledesma J, Fogeda M, et al; BKV Study Group of the Gregorio Marañón Hospital. BK virus in liver transplant recipients: a prospective study. Transplant Proc. 2009 Apr;41(3):1033-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.02.021. [CROSSREF]

5. Muñoz P, Fogeda M, Bouza E, Verde E, Palomo J, Bañares R; BKV Study Group. Prevalence of BK virus replication among recipients of solid organ transplants. Clin Infect Dis. 2005 Dec 15;41(12):1720-5. doi: 10.1086/498118. Epub 2005 Nov 10. [CROSSREF]

6. Lee Y, Kim YJ, Cho H. BK virus nephropathy and multiorgan involvement in a child with heart transplantation . Clin Nephrol. 2019 Feb;91(2):107-113. doi: 10.5414/CN109520. [CROSSREF]

7. Gilis L, Morisset S, Billaud G, Ducastelle-Leprêtre S, Labussière-Wallet H, Nicolini FE, et al; Lyon BK virus Study group. High burden of BK virus-associated hemorrhagic cystitis in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2014 May;49(5):664-70. doi: 10.1038/bmt.2013.235. [CROSSREF]

8. Leung AY, Suen CK, Lie AK, Liang RH, Yuen KY, Kwong YL. Quantification of polyoma BK viruria in hemorrhagic cystitis complicating bone marrow transplantation. Blood. 2001 Sep 15;98(6):1971-8. doi: 10.1182/blood.v98.6.1971. [CROSSREF]

9. Atilla E, Ateş C, Uslu A, Ataca Atilla P, Dolapçı I, Tekeli A, Topçuoğlu P. Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turk J Haematol. 2020 Aug 28;37(3):186- 92. doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0296. [CROSSREF]

10. Wu HL, Weber WC, Shriver-Munsch C, Swanson T, Northrup M, Price H, et al. Viral opportunistic infections in Mauritian cynomolgus macaques undergoing allogeneic stem cell transplantation mirror human transplant infectious disease complications. Xenotransplantation. 2020 Jul;27(4):e12578. doi: 10.1111/xen.12578. [CROSSREF]

11. Laskin BL, Denburg MR, Furth SL, Moatz T, Altrich M, Kleiboeker S, et al. The Natural History of BK Polyomavirus and the Host Immune Response After Stem Cell Transplantation. Clin Infect Dis. 2020 Dec 15;71(12):3044-54. doi: 10.1093/cid/ciz1194. [CROSSREF]

12. Kerbauy LN, Kerbauy MN, Bautzer V, Chapchap EC, de Mattos VRP, da Rocha JDA, et al. Severe hemorrhagic cystitis caused by the BK polyomavirus is associated with decreased survival post-allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Transpl Infect Dis. 2019 Oct;21(5):e13101. doi: 10.1111/tid.13101. [CROSSREF]

1. Takasaka T, Goya N, Tokumoto T, Tanabe K, Toma H, Ogawa Y, et al. Subtypes of BK virus prevalent in Japan and variation in their transcriptional control region. J Gen Virol. 2004 Oct;85(Pt 10):2821-7. doi: 10.1099/vir.0.80363-0. [CROSSREF]

2. Mackenzie EF, Poulding JM, Harrison PR, Amer B. Human polyoma virus (HPV)--a significant pathogen in renal transplantation. Proc Eur Dial Transplant Assoc. 1978;15:352-60.

3. Barber CE, Hewlett TJ, Geldenhuys L, Kiberd BA, Acott PD, Hatchette TF. BK virus nephropathy in a heart transplant recipient: case report and review of the literature. Transpl Infect Dis. 2006 Jun;8(2):113-21. doi: 10.1111/j.1399- 3062.2006.00163.x. [CROSSREF]

4. Loeches B, Valerio M, Pérez M, Bañares R, Ledesma J, Fogeda M, et al; BKV Study Group of the Gregorio Marañón Hospital. BK virus in liver transplant recipients: a prospective study. Transplant Proc. 2009 Apr;41(3):1033-7. doi: 10.1016/j.transproceed.2009.02.021. [CROSSREF]

5. Muñoz P, Fogeda M, Bouza E, Verde E, Palomo J, Bañares R; BKV Study Group. Prevalence of BK virus replication among recipients of solid organ transplants. Clin Infect Dis. 2005 Dec 15;41(12):1720-5. doi: 10.1086/498118. Epub 2005 Nov 10. [CROSSREF]

6. Lee Y, Kim YJ, Cho H. BK virus nephropathy and multiorgan involvement in a child with heart transplantation . Clin Nephrol. 2019 Feb;91(2):107-113. doi: 10.5414/CN109520. [CROSSREF]

7. Gilis L, Morisset S, Billaud G, Ducastelle-Leprêtre S, Labussière-Wallet H, Nicolini FE, et al; Lyon BK virus Study group. High burden of BK virus-associated hemorrhagic cystitis in patients undergoing allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Bone Marrow Transplant. 2014 May;49(5):664-70. doi: 10.1038/bmt.2013.235. [CROSSREF]

8. Leung AY, Suen CK, Lie AK, Liang RH, Yuen KY, Kwong YL. Quantification of polyoma BK viruria in hemorrhagic cystitis complicating bone marrow transplantation. Blood. 2001 Sep 15;98(6):1971-8. doi: 10.1182/blood.v98.6.1971. [CROSSREF]

9. Atilla E, Ateş C, Uslu A, Ataca Atilla P, Dolapçı I, Tekeli A, Topçuoğlu P. Prospective Analysis of Hemorrhagic Cystitis and BK Viremia in Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation. Turk J Haematol. 2020 Aug 28;37(3):186- 92. doi: 10.4274/tjh.galenos.2019.2019.0296. [CROSSREF]

10. Wu HL, Weber WC, Shriver-Munsch C, Swanson T, Northrup M, Price H, et al. Viral opportunistic infections in Mauritian cynomolgus macaques undergoing allogeneic stem cell transplantation mirror human transplant infectious disease complications. Xenotransplantation. 2020 Jul;27(4):e12578. doi: 10.1111/xen.12578. [CROSSREF]

11. Laskin BL, Denburg MR, Furth SL, Moatz T, Altrich M, Kleiboeker S, et al. The Natural History of BK Polyomavirus and the Host Immune Response After Stem Cell Transplantation. Clin Infect Dis. 2020 Dec 15;71(12):3044-54. doi: 10.1093/cid/ciz1194. [CROSSREF]

12. Kerbauy LN, Kerbauy MN, Bautzer V, Chapchap EC, de Mattos VRP, da Rocha JDA, et al. Severe hemorrhagic cystitis caused by the BK polyomavirus is associated with decreased survival post-allogeneic hematopoietic stem cell transplantation. Transpl Infect Dis. 2019 Oct;21(5):e13101. doi: 10.1111/tid.13101. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh