Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Pregledni rad

Pregled istraživanja o zadovoljstvu poslom u zdravstvenoj zaštiti

Marijana Milošević Gačević1
 • Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“, Šabac, Srbija

SAŽETAK

Sektor zdravstvene zaštite predstavlja jedan od sektora u ekonomiji Evropske unije sa značajnim potencijalom za zapošljavanje, indukovanim porastom tražnje za zdravstvenom zaštitom. Zadovoljstvo poslom doprinosi podizanju kvaliteta pružanja usluge, u svakoj profesiji, a posebno je značajno u domenu rada profesionalaca čija usluga treba da doprinese boljoj, kvalitetnijoj i efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti, pa je iz tog razloga ovo važna istraživačka tema već dugi niz godina. Sektor zdravstvene zaštite suočava se sa mnogobrojnim izazovima, a obezbeđivanje dovoljnog broja kvalitetnog i motivisanog kadra posebno će biti problem u zemljama koje se suočavaju sa izraženim rastom potražnje za zdravstvenom zaštitom. Procenjuje se da će nedostatak zdravstvene radne snage, do 2035. godine, dostići broj od 12,9 miliona zdravstvenih radnika. Zdravstveni sektor Republike Srbije se suočava sa sličnim izazovima, ali ima i svoje specifičnosti uslovljene istorijskim, socijalno-ekonomskim, kulturnim i političkim razvojem zemlje. Ovaj rad analizira dostupnu literaturu o zadovoljstvu poslom, faktorima koji utiču na zadovoljstvo poslom, i izazovima za unapređenje zadovoljstva poslom u zdravstvenom sektoru.


UVOD

Pojam i razvoj koncepta zadovoljstva poslom

Ne postoji univerzalno prihvaćena definicija zadovoljstva poslom, zbog toga što, pod uticajem različitih faktora, kod različitih osoba, na percepciju zadovoljstva poslom mogu uticati lične karakteristike, potrebe, vrednosti, osećanja, očekivanja, i drugo. Zadovoljstvo poslom je veoma važan aspekt dobrobiti zaposlenog i odslikava emocionalne, kognitivne, kao i komponente ponašanja [1].

Hopok je, 1935. godine, prvi definisao ovaj pojam kao: „svaku kombinaciju psiholoških, fizioloških i okolnosti sredine, koje dovode čoveka do toga da istinito kaže da je zadovoljan svojim poslom“ [2]. Vinus i Loler su ukazali na mogućnost merenja zadovoljstva poslom preko zbira zadovoljstava radnim mestom u svim aspektima posla [3]. U literaturi, istraživači su skloni da zadovoljstvo poslom mere kao opšte zadovoljstvo i specifično zadovoljstvo, gde je opšte zadovoljstvo ukupna ocena posla, dok je specifično zadovoljstvo zapravo zadovoljstvo različitim aspektima posla [4]. Od kraja tridesetih godina prošlog veka, zadovoljstvo poslom se kontinuirano proučava [5],[6],[7],[8],[9] uz pomoć brojnih teorijskih koncepata i metoda, u različitim sektorima, posmatrano iz različitih perspektiva, ali i pored toga ne postoji univerzalni instrument koji bi zadovoljio sve kriterijume potrebne da se ispita zadovoljstvo zaposlenih, a koji bi obuhvatio sve faktore koji mu doprinose.

Zadovoljstvo poslom je veoma značajan segment, u okviru industrijske i organizacione psihologije [10], verovatno zbog toga što se radno okruženje, karakteristike posla, te mogućnosti za zaposlene, razlikuju među organizacijama, u značajnoj meri. Zadovoljstvo poslom je kompleksan konstrukt, uslovljen kombinacijom različitih faktora, koji, ako su iz nekog razloga poremećeni, između ostalog, mogu imati uticaja i na samu produktivnost zaposlenih [11], ali i doprineti pojavi „sagorevanja“ na poslu, većem odsustvovanju sa posla, lošim odnosima, nasilju [12] ili potrebi za promenom radnog mesta [13]. U osnovi, zadovoljstvo poslom kod zaposlenih govori o adekvatnom korišćenju ljudskih resursa i brizi za održivost organizacije. Od menadžera koji rukovode zdravstvenom zaštitom, očekuje se da dobro poznaju zaposlene na svim organizacionim nivoima, kako bi blagovremeno prepoznali njihove potrebe i motive, te našli način da obezbede zadovoljenje tih potreba. Na taj način će individualni ciljevi zaposlenih biti u skladu sa organizacionim ciljevima, ali i ispunjeni na najefikasniji način, što podrazumeva obostranu korist – zadovoljne zaposlene i zadovoljnu organizaciju.

ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENOM SEKTORU

Tema zadovoljstva poslom kod zaposlenih u zdravstvenom sektoru zaokuplja pažnju istraživača već dugi niz godina, a za zdravstveni sistem je bitno da se analize zadovoljstva poslom, osim opštim i specifičnim zadovoljstvom, bave i razlikama među zdravstvenim organizacijama u ovom pogledu. Ranije studije [14],[15], počev od 1979. godine, koje su se bavile istraživanjem zadovoljstva poslom, uglavnom su bile usmerene na pojedine profesije, za koje se smatralo da su, zbog specifičnosti posla i rada sa određenim grupacijama pacijenata, posebno sklone padu nivoa zadovoljstva poslom, kao što su, na primer, lekari specijalisti psihijatrije. Literatura potvrđuje da zdravstveni kadar koji radi sa određenom populacijom obolelih (npr. sa pacijentima koji boluju od SIDE, mentalno obolelim pacijentima, te pacijentima u terminalnoj fazi bolesti) može u većoj meri biti izložen emocionalnoj iscrpljenosti, što dovodi do nezadovoljstva poslom, ili čak napuštanja ustanova koje se bave pružanjem usluga u tim oblastima [16]. Istraživanje novijeg datuma [17], koje se bavilo razlikama u sveukupnom zadovoljstvu poslom između zdravstvenih radnika koji su zaposleni u sektoru mentalnog zdravlja i onih koji su zaposleni u ostalim medicinskim sektorima, ukazuje na to da zaposleni u sektoru mentalnog zdravlja imaju viši nivo opšteg zadovoljstva, a kao razlog navode da, zbog specifičnosti posla koji obavljaju, zaposleni u sektoru mentalnog zdravlja unapređuju svoje znanje kroz različite edukativne programe o samozaštiti na radnom mestu [17], što ukazuje na to da se pristup zaposlenima u okviru zdravstvene zaštite bitno menjao.

Dalji pregled literature pokazuje da su istraživanja takođe bila usmerena i na medicinske sestre koje su obavljale profesionalne aktivnosti u istoj ili sličnoj oblasti [18],[19],[20],[21]. Ranija istraživanja [20], kao prediktore profesionalnog nezadovoljstva i motivatore za napuštanje profesije medicinskih sestara, na prvom mestu naglašavaju preopterećenost poslom i nemogućnost primene znanja u radu, a u manjoj meri lične razloge. S obzirom na to da su medicinske sestre najbrojnija profesionalna kategorija u zdravstvenim sistemima širom sveta, pitanje njihovog zadovoljstva poslom je česta tema i danas. Jedno novije istraživanje [21] ukazuje na to da nezadovoljstvo u profesiji medicinskih sestara može biti determinisano manjkom poštovanja od strane lekara i rukovodilaca, a da starost, radno iskustvo, kao i broj radnih sati na nedeljnom nivou, mogu biti statistički značajni za zadovoljstvo poslom.

Literatura iz devedesetih godina prošlog veka ukazuje na to da je sve više počela da se prepoznaje uloga zdravstvenih menadžera u povećanju zadovoljstva poslom zdravstvenih profesionalaca, sugerišući nove perspektive u motivisanju i rukovođenju zaposlenima [22],[23]. Pojedine studije ukazuju na pozitivnu korelaciju između organizacione posvećenosti i zadovoljstva poslom u zdravstvenim ustanovama, sa jedne strane, i zadovoljstva radnim, participativnim i mogućnostima napredovanja u organizaciji, koje proističu iz radnog iskustva i starosnog doba zaposlenih, sa druge strane [24]. Takođe, mogućnost učešća i autonomija u uređenju radnog okruženja pozitivno utiče na zadovoljstvo zaposlenih u javnozdravstvenom sektoru [25], što može dati dobre smernice rukovodiocima.

Zadovoljstvo zaposlenih povezano je sa načinom na koji ljudi sagledavaju i osećaju svoj posao, te kako o njemu razmišljaju, jer kada institucija ispunjava njihova poslovna očekivanja, zaposleni doživljavaju pozitivna osećanja, odnosno zadovoljstvo poslom. Istaknuti istraživači ukazuju na to da je zadovoljstvo zaposlenih usko povezano sa motivacijom zaposlenih, ističući da pojedine teorije motivacije uključuju elemente koji se odnose na razvoj zadovoljne radne snage [26]. U literaturi postoje oprečna mišljenja o povezanosti motivacije i zadovoljstva poslom, jer motivisan radnik ne znači uvek i zadovoljan radnik, i obrnuto, dok sa druge strane postoje dokazi da visok nivo motivisanosti dovodi do percepcije visokog nivoa zadovoljstva [27]. Suprotno tome, pojedini autori smatraju da se zadovoljstvo poslom i motivacija sasvim razlikuju u pogledu nagrada i performansi, jer je, prema njihovom viđenju, motivacija podstaknuta budućim dešavanjima [28], dok je zadovoljstvo poslom uslovljeno događajima iz prošlosti [29].

FAKTORI KOJI UTIČU NA ZADOVOLJSTVO POSLOM KOD ZAPOSLENIH U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA

U literaturi, mnogobrojne studije su se bavile istraživanjima faktora koji utiču na zadovoljstvo poslom, a za ovaj rad značajne su studije koje su proučavale zdravstveni sektor. Osim formiranja stavova o poslu u celini, ljudi takođe mogu imati stavove o različitim aspektima svog posla, kao što su vrsta posla koji rade, način plaćanja, odnos sa saradnicima, podređenima i nadređenima [30]. Faktori koji imaju uticaja na unapređenje zadovoljstva poslom moraju biti prepoznati i razvijani od strane rukovodstva u zdravstvenim organizacijama, te su iz tog razloga faktori sredine i uslovi rada, kao determinante zadovoljstva zaposlenih u zdravstvenim organizacijama, bili predmet istraživanja i u prošlosti. S obzirom na to da zaposleni veliki deo života provode na poslu, radna sredina može u velikoj meri da ima pozitivan ili negativan uticaj na zadovoljstvo zaposlenih poslom, a ona uključuje različite faktore, na prvom mestu uslove rada.

Prema pojedinim autorima [31], interakcija zaposlenih sa njihovom organizacionom klimom podstiče stvaranje uslova rada, uključujući i psihološke i fizičke uslove rada. Zbog specifičnosti posla, trajanja radnog vremena, te potrebe za fleksibilnošću u rasporedu rada, za zdravstvene radnike su od velikog značaja uslovi kojima su izloženi na svojim radnim mestima. Zdravstveni profesionalci koji su uslovljeni kontinuitetom u obavljanju svojih radnih zadataka pokazuju viši nivo zadovoljstva poslom koji korelira sa zanimljivim radnim zadacima i mogućnostima povećane kontrole nad tempom i rasporedom rada, kao što je slučaj sa specijalistima anestezije [32].

Veza između zadovoljstva psihosocijalnim aspektima radnog prostora i samoprocene radnog ponašanja, daje mogućnost rukovodiocima da predvide radno ponašanje zaposlenih [33]. Savremeno okruženje zdravstvenog sistema uslovljava zdravstvene organizacije da se bave aktivnostima koje održavaju visok stepen performansi ustanova, koje u najvećoj meri zavise od zaposlenih, a to inicira individualan pristup rukovodilaca prema zaposlenima, u smislu prilagođavanja mera podsticaja, i što je još važnije, u smislu toga da posao koji zaposleni obavljaju bude prepoznat kao važan element funkcionisanja organizacije [34]. Stoga su načini nagrađivanja i podsticanja zaposlenih važan faktor u istraživanjima zadovoljstva poslom kod zdravstvenih radnika.

Prema Toringtonu i saradnicima [35], postoji širok spektar raspoloživih metoda za motivisanje osoblja, od prepoznavanja dostignuća zaposlenog (npr. jednostavno reći: „Hvala"), do složenijih šema koje treba kombinovati i postaviti ciljeve sa fiksnim nagradama. Istraživanja ukazuju da kombinacija finansijskih i nefinansijskih podsticaja služi kao stimulativni faktor i dostiže željeni efekat, samo ukoliko se primenjuje u sklopu podržavajućeg radnog okruženja [36]. Mere podsticaja ne moraju biti isključivo finansijske prirode. Ukoliko zaposleni imaju ambicije da napreduju u karijeri, dostupnost odgovarajuće obuke, kao i mogućnost napredovanja i kontinuirane edukacije, imaće jače motivaciono dejstvo. Programi za usavršavanje zaposlenih pozitivno utiču na stepen zadovoljstva poslom kod zaposlenog, jer na taj način radnici imaju veći osećaj poverenja i kontrole nad svojom karijerom [37].

Prilikom definisanja programa koji će motivisati zaposlene, neophodno je uzeti u obzir i njihove individualne razlike, jer zaposleni različito vrednuju određene podsticaje i nagrade. Pojedini zaposleni više vrednuju nematerijalne podsticaje, kao što su uvažavanje i vrednovanje njihovog rada od strane nadređenih, mogućnost učešća u donošenju odluka, autonomija u obavljanju posla, fleksibilnost radnog vremena, i sl., dok je drugima najsnažniji motivator zarada. Novac može, ali i ne mora da motiviše zaposlene, što je empirijski dokazano u istraživanju u Кeniji [36], a teorijski obrazloženo Herzbergovom teorijom motivatora i higijenskih faktora [38].

Međuljudski odnosi i komunikacija zaposlenih u zdravstvenim organizacijama u velikoj meri potiču od individualnih razlika. Ukoliko su iz nekog razloga narušeni, mogu uzrokovati lošiju produktivnost i nezadovoljstvo zaposlenih, dok je posvećenost zaposlenima od strane rukovodstva u negativnoj korelaciji sa niskim nivoom zadovoljstva zaposlenih [39]. Pojedina istraživanja ukazuju na značaj komunikacije zaposlenih sa nadređenima, navodeći da se najznačajnije determinante zadovoljstva poslom odnose na kontakt zaposlenih sa srednjim i višim rukovodstvom [8], što dovodi do toga da je zadovoljstvo poslom podređenih veće ukoliko su nadređeni „otvoreni" u komunikaciji sa zaposlenima [40]. Studije, koje su ispitivale komunikaciju u kontekstu zadovoljstva poslom zaposlenih u zdravstvenim organizacijama, govore da kvalitet u pružanju usluga direktno zavisi od interakcije zaposlenih na svim organizacionim i institucionalnim nivoima [23],[41].

Pojedini istraživači ukazuju na potrebu da se posebna pažnja usredsredi na rukovodioce prve linije, jer oni predstavljaju direktnu sponu između zaposlenih i rukovodilaca višeg nivoa, pa se povećanjem organizacione podrške i osnaživanjem od strane zdravstvenih supervizora, može uticati na zadovoljstvo poslom kod rukovodilaca prve linije, te na njihovo zadržavanje u organizaciji [41], ali istovremeno i na formiranje organizacione kulture, koja obezbeđuje ukupno zadovoljstvo poslom kod zaposlenih. Važno je naglasiti da komunikacija i saradnja, kao faktor zadovoljstva zaposlenih u okviru organizacije, mogu biti uslovljene, ne samo profesijom, već u nekim slučajevima i kulturološkim stavovima.

INDIVIDUALNI FAKTORI I ZADOVOLJSTVO POSLOM U ZDRAVSTVENIM ORGANIZACIJAMA

Individualni faktori, kao što su pol, starost, radni staž, nivo obrazovanja i profesija ispitanika, u velikoj meri mogu da utiču na zadovoljstvo poslom kod zaposlenih u zdravstvenom sektoru [42],[43].

U literaturi, veliki broj studija je ispitivao vezu između pola i zadovoljstva poslom, a dobijeni rezultati su neujednačeni [12],[44]. Razlike u nalazima istraživača mogu se objasniti činjenicom da je u pojedinim profesijama, kao što su profesije u zdravstvenom sektoru, dominantniji određeni pol, tačnije ženski, pa će krajnji rezultat istraživanja o zadovoljstvu poslom u velikoj meri zavisiti od njihove percepcije. U vezi sa tim, interesantno je da pojedine zdravstvene studije sugerišu da su žene zadovoljnije poslom od muškaraca [44], dok neki drugi istraživači potvrđuju suprotno [12]. Objašnjenje za kontradiktornost u rezultatima istraživači pripisuju različitim očekivanjima u vezi sa poslom od strane muškaraca i žena, navodeći da su, što se posla tiče, očekivanja žena niža od očekivanja muškaraca, zbog različitih okolnosti i psihosocijalnih faktora [45], pa će i pored identičnih radnih uslova, žene prijaviti veće zadovoljstvo poslom nego njihove kolege muškarci [46]. Nasuprot tome, rezultati koji govore u prilog većem stepenu zadovoljstva poslom kod muškaraca povezani su sa činjenicom da u nekim oblastima, koje uključuju javne organizacije, muškarci dominiraju kao rukovodioci [47].

Pojedine studije [48],[49] su ispitivale način na koji godine starosti i radnog staža utiču na motivaciju i zadovoljstvo poslom kod zaposlenih. Radni staž ukazuje na vreme koje su zaposleni proveli na svojim poslovima, u okviru jedne organizacije. Činjenica je da pojedinci doživljavaju različit stepen motivacije u različitim fazama svog života i radnog veka [49], tako da se u literaturi, u zavisnosti od starosti ispitanika i radnog staža, mogu pronaći suprotstavljeni rezultati. Imajući to u vidu, rukovođenje zdravstvenim radnicima različite starosti i radnog staža u javnozdravstvenom sektoru ogleda se u adekvatnim mogućnostima za stručno usavršavanje, napredovanje, te upravljanje karijerom, u odnosu na starosnu strukturu, odnosno njihov radni staž ili rukovodeću poziciju u organizaciji [48].

U razmatranju faktora koji imaju uticaja na zadovoljstvo poslom kod zaposlenih, značajno mesto zauzima nivo obrazovanja, kao i profesija kojom se zaposleni bave. Sektor zdravstvene zaštite, ali i sektor obrazovanja, za razliku od nekih proizvodnih sektora, u percepciji zadovoljstva poslom daju prednost osećanju profesionalnog postignuća zaposlenih [50]. Diferencijalni efekat koji se pojavljuje u studijama o zadovoljstvu poslom između različitih zdravstvenih profesija, ili unutar njih, može se objasniti profesionalnim pozicijama, nivoom postignutog obrazovanja, stepenom odgovornosti koje radno mesto zaposlenog podrazumeva, i slično. Prema istraživačima koji su se bavili ovom temom [51], nivo obrazovanja zdravstvenog kadra korelira sa posvećenošću profesiji, zadovoljstvom poslom, i namerom zadržavanja na radnom mestu.

IZAZOVI ZA UNAPREĐENJE ZADOVOLJSTVA POSLOM U ZDRAVSTVENOM SEKTORU

Može se istaći da je analiza zadovoljstva poslom zdravstvenih profesionalaca važan zadatak u menadžmentu ljudskim resursima. Takva analiza predstavlja značajan izvor informacija za organizacije koje razmatraju da unapređenjem zadovoljstva poslom unaprede ponašanje zaposlenih, organizacionu posvećenost i njihov ostanak u organizaciji. Mnogi zdravstveni sistemi širom sveta suočavaju se sa nedostatkom profesionalnog zdravstvenog kadra i fenomenima kao što su dualna praksa i migracije zdravstvenih radnika [52], a projekcije ekonomske potražnje i ponude zdravstvenih radnika ukazuju na nastavak ubrzanja međunarodne mobilnosti zdravstvenih radnika u budućnosti [53]. Ljudski resursi za zdravlje identifikovani su kao primarni element za efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema, zato što predstavljaju ključnu komponentu u ostvarivanja napretka u dostizanju održivih ciljeva razvoja zdravlja stanovnika [54],[55]. Iz tog razloga, Savet Evropske unije [56] navodi da je izazov za sve države članice obezbeđivanje dovoljnog broja obučenog i održivog zdravstvenog kadra, koji će moći adekvatno da odgovori na zdravstvene probleme u budućnosti. Posebno će obezbeđivanje dovoljnog broja kvalitetnog i motivisanog kadra biti problem u zemljama koje se suočavaju sa starenjem stanovništva i rastućim brojem bolesti, te promenama u potrebama pacijenata. Ujedno, očekuje se visok nivo upotrebe novih tehnologija, i efikasnije funkcionisanje zdravstvenih sistema u celini [55]. Zbog učestale mobilnosti zdravstvenog kadra, ovi problemi se nadovezuju na poteškoće u raspolaganju dovoljnim brojem obučenih zdravstvenih radnika, kao i na poteškoće u njihovoj adekvatnoj preraspodeli.

Na Trećem globalnom forumu o ljudskim resursima za zdravlje, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je upozorila na nedostatak zdravstvene radne snage, koji je u tom momentu iznosio oko 7,2 miliona profesionalaca u ovoj oblasti [57]. Dodatno zabrinjava činjenica da će, do 2035. godine, taj broj, prema proceni eksperata, dostići 12,9 miliona zdravstvenih radnika [57]. Rezolucija skupštine SZO [58], sem nedovoljnog broja zdravstvenih radnika, daje prikaz i ostalih izazova sa kojima se suočavaju zdravstveni sistemi širom sveta, a koji se prvenstveno odnose na: neadekvatnu obuku i distribuciju radne snage, neadekvatno kombinovanje veština i nedovoljno unapređenje efikasnosti, kao i na ostvarivanje održivosti sopstvenog zdravstvenog kadra. Sa druge strane, u cilju efikasnijeg odgovora na zdravstvene potrebe stanovništva, neophodna je transformacija obrazovanja zdravstvenih radnika. Kao najvažniji činilac, koji je preduslov za sve prethodno navedeno, istaknuto je unapređenje motivacije i zadovoljstva poslom kod zaposlenih, uz adekvatne mere politike za njihovo zadržavanje. Izazov za rukovodioce u zdravstvenom sektoru odnosi se i na izbor najefikasnijih instrumenata za unapređenje zadovoljstva poslom kod zaposlenih. Razmatranje opcija i pokretanje intervencija za unapređenje zadovoljstva zaposlenih u Republici Srbiji [59],[60],[61], ali i mnogim zemljama istočne Evrope [62], zavisiće od broja raspoloživih profesionalnih zdravstvenih menadžera, koji bi na adekvatan način odgovorili na izazove u upravljanju zdravstvenim kadrom [63]. Iz tog razloga, SZO nagoveštava da će većina zemalja biti prinuđena da unapredi programe profesionalnog usavršavanja kadrova za rukovođenje ljudskim resursima u zdravstvenom sistemu [64],[65].

Glavni izazov za zdravstveni sistem i upravljanje ljudskim resursima je pokretanje političke spremnosti i finansijskih resursa za primenu nacionalnih, regionalnih i globalnih strategija i okvira [66],[67]. Nedavno istraživanje [68] je ukazalo na to da se u Srbiji održava nepovoljan trend, u oblasti ljudskih resursa za zdravlje, gde nezadovoljni profesionalci obavljaju poslove i van ustanova u kojima su zaposleni ili imaju u planu da napuste zemlju u potrazi za boljim mogućnostima. Isto istraživanje [68] sugeriše da bi unapređenje institucionalnog upravljanja i organizacije, stvaranje mogućnosti za veću autonomiju u poslu, pružanje mogućnosti za profesionalni napredak, poštovanje i prepoznavanje rada zaposlenih (npr. delegiranje zadataka, potpuna primena veština), te dostupnost savremenije opreme u radu, verovatno poboljšalo zadovoljstvo poslom. Takođe, nezadovoljstvo finansijskom nadoknadom, adekvatnošću opreme za rad, nezadovoljstvo uvažavanjem i vrednovanjem rada, ali i nezadovoljstvo mogućnostima za profesionalni napredak, zauzimaju visoko mesto na skali nezadovoljstava, tako da mere podsticaja u srpskom zdravstvenom sistemu imaju prostora za unapređenje [68].

Prema rezultatima međunarodnih studija [69], na potrebe unapređenja zadovoljstva poslom kod zaposlenih, moraće motivacionim faktorima da odgovore i zemlje sa nižim prihodima, posebno one koje se suočavaju sa značajnim gubicima kvalifikovane radne snage. Sugeriše se da međunarodne agencije, kao što su Međunarodni monetarni fond (MMF) i Svetska banka, treba da preuzmu inicijativu u rešavanju najistaknutijih problema zdravstvenog kadra, jer države sa niskim i srednjim dohotkom nisu u mogućnosti da samostalno reše ove probleme [70],[71].

ZAKLJUČAK

Nezadovoljstvo poslom zdravstvenog kadra i sklonost ovog kadra ka mobilnosti može imati nepovoljan uticaj na efikasno funkcionisanje zdravstvenog sistema u celini, dok sa druge strane, zadovoljstvo poslom doprinosi podizanju kvaliteta pružanja usluge, u svakoj profesiji, a posebno je značajno u domenu rada profesionalaca čija usluga treba da doprinese boljoj, kvalitetnijoj, i efikasnijoj zdravstvenoj zaštiti. Metodično i kontinuirano upravljanje situacionim faktorima koji doprinose nezadovoljstvu poslom sprečilo bi nekontrolisanu mobilnost zdravstvenog kadra, kroz stvaranje podsticajnog i sigurnog radnog okruženja. Upravljanje zadovoljstvom poslom kod zaposlenih i mobilnošću zaposlenih, samo po sebi predstavlja kompleksan proces; zahteva kompetentno upravljanje kadrovima, individualizovan pristup zaposlenima i prilagođavanje organizacijskim, institucionalnim i kontekstualnim faktorima. Identifikovanje razlika u vrednovanju faktora, od strane zaposlenih u sklopu zdravstvenog sektora, može biti instrument predviđanja zadovoljstva i zadržavanja zaposlenih, što će u budućnosti biti od presudnog značaja za zdravstvene sisteme širom sveta.

Napomena: Ovaj rad je deo doktorske disertacije odbranjene 2021. godine, u okviru zajedničkog studijskog programa Fakulteta organizacionih nauka i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 3 Broj 3

Volumen 3 Broj 3

Septembar 2022

Strane 362-373

 • Ključne reči:
  zadovoljstvo poslom, sektor zdravstvene zaštite, izazovi za unapređenje
 • Primljen:
  01 Jun 2022
 • Revidiran:
  09 Jun 2022
 • Prihvaćen:
  20 Jun 2022
 • Objavljen online:
  25 Septembar 2022
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Milošević-Gačević M. A review of job satisfaction surveys in health care. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2022;3(3):362-73. doi: 10.5937/smclk3-38222
Autor za korespodenciju

Marijana Milošević Gačević
Medicinska škola „Dr Andra Jovanović“, Šabac, Srbija
Cara Dušana 9, 15000 Šabac, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Saari LM, Judge T. Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management. 2004 Nov;43(4):395–407. https://doi.org/10.1002/hrm.20032 [CROSSREF]

  2. Hoppock R. Job Satisfaction. New York: Harper and Brothers; 1935. p. 47.

  3. Wanous JP, Lawler EE. Measurement and Meaning of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology. 1972;12(2):95-105. http://dx.doi.org/10.1037/h0032664 [CROSSREF]

  4. Eker M, Anbar D, Karabıyık P. Job Satisfaction of Academicians in TURKEY and the Factors Affecting Job Satisfaction. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 2007; 9(4):66-90. https://pdfs.semanticscholar.org/a833/95d084d7e3d4770be5228b256badecb96544.pdf [HTTP]

  5. Quarstein VA, McAfee RB, Glassman M. The Situational Occurrences Theory of Job Satisfaction. Human Relations. 1992;45(8):859-73. doi:10.1177/001872679204500806. [CROSSREF]

  6. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

  7. Hackmann JR, Oldham GR. Work redesign. Reading.MA: Addison –Wesley; 1980. https://doi.org/10.1177/105960118200700110 [CROSSREF]

  8. Seashore S, Taber T. Job Satisfaction Indicators and Their Correlates. American Behavioral Scientist. 1975 Jan; 18(3):333-68. https://doi.org/10.1177/000276427501800603 [CROSSREF]

  9. Tietjen MA, Myers RM. Motivation and job satisfaction. Management Decision. 1998 May; 36(4):226-31. http://dx.doi.org/10.1108/00251749810211027 [CROSSREF]

  10. Judge TA, Church AH. Job satisfaction: Research and practice. In: C. L. Cooper & E. A. Locke (Eds). Industrial and organizational psychology: Linking Theory with Practice. Oxford, UK: Blackwell; 2000. p. 166-198.[Internet]. [Accessed: 7. 7. 2020.]. Available from: http://www.timothy-judge.com/Job%20Satisfaction%20and%20Subjective%20Well-Being-Judge%20&%20Klinger.pdf. [HTTP]

  11. Simić S, Milićević MS, Matejić B, Marinković J, Adams O. Do we have primary health care reform? The story of the Republic of Serbia. Health Policy. 2010 Jul;96(2):160-9. doi: 10.1016/j.healthpol.2010.01.015. [CROSSREF]

  12. Cheung T, Lee PH, Yip PSF. The association between workplace violence and physicians' and nurses' job satisfaction in Macau. PLoS One. 2018 Dec 5;13(12):e0207577. doi: 10.1371/journal.pone.0207577. [CROSSREF]

  13. Santric-Milicevic M, Matejic B, Terzic-Supic Z, Vasic V, Babic U, Vukovic V. Determinants of intention to work abroad of college and specialist nursing graduates in Serbia. Nurse Educ Today. 2015 Apr;35(4):590-6. doi: 10.1016/j.nedt.2014.12.022. [CROSSREF]

  14. Talbott JA. Why psychiatrists leave the public sector. Hosp Community Psychiatry. 1979 Nov;30(11):778-82. doi: 10.1176/ps.30.11.778. [CROSSREF]

  15. Knox MD. Factors affecting psychiatrists' availability to serve in public programs. Psychiatr Q. 1988 Summer;59(2):113-20. doi: 10.1007/BF01065100. [CROSSREF]

  16. Blankertz LE, Robinson SE. Turnover intentions of community mental health workers in psychosocial rehabilitation services. Community Ment Health J. 1997 Dec;33(6):517-29. doi: 10.1023/a:1025000703487. [CROSSREF]

  17. Papathanasiou IV, Kleisiaris CF, Tsaras K, Fradelos EC, Kourkouta L. General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector. Mater Sociomed. 2015 Aug;27(4):225-8. doi: 10.5455/msm.2015.27.225-228. [CROSSREF]

  18. Shoham-Yakubovich I, Carmel S, Zwanger L, Zaltcman T. Autonomy, job satisfaction and professional self-image among nurses in the context of a physicians' strike. Soc Sci Med. 1989;28(12):1315-20. doi: 10.1016/0277-9536(89)90350-x. [CROSSREF]

  19. Chernomas R, Chernomas W. Escalation of the nurse-physician conflict: registered care technologists and the economic crisis. Int J Health Serv. 1989;19(4):635-50. doi: 10.2190/2BMP-C0KQ-614G-D9FG. [CROSSREF]

  20. Bettelini CM, Mader AT, Clerici N. Perché le dimissioni? Un'inchiesta presso gli infermieri e assistenti geriatrici dell'ospedale Neuropsichiatrico Cantonale che hanno abbandonato l'attività nel 1983-1988 [Why all those resignations? An investigation with those nurses and geriatric assistants of the Cantonal Neuropsychiatric Hospital who gave up their activities between 1983 and 1988]. Riv Inferm. 1990 Jul-Sep;9(3):127-36. Italian.

  21. Steinke MK, Rogers M, Lehwaldt D, Lamarche K. An examination of advanced practice nurses' job satisfaction internationally. Int Nurs Rev. 2018 Jun;65(2):162-72. doi: 10.1111/inr.12389. [CROSSREF]

  22. Rantz MJ, Scott J, Porter R. Employee motivation: new perspectives of the age-old challenge of work motivation. Nurs Forum. 1996 Jul-Sep;31(3):29-36. doi: 10.1111/j.1744-6198.1996.tb00497.x. [CROSSREF]

  23. Goñi S. An analysis of the effectiveness of Spanish primary health care teams. Health Policy. 1999 Aug;48(2):107-17. doi: 10.1016/s0168-8510(99)00036-6. [CROSSREF]

  24. Welsch HP, LaVan H. Inter-Relationships Between Organizational Commitment and Job Characteristics, Job Satisfaction, Professional Behavior, and Organizational Climate. Human Relations. 1981;34(12):1079-1089. doi:10.1177/001872678103401205. [CROSSREF]

  25. Ye J, Verma P, Leep C, Kronstadt J. Public Health Employees' Perception of Workplace Environment and Job Satisfaction: The Role of Local Health Departments' Engagement in Accreditation. J Public Health Manag Pract. 2018 May/Jun;24 Suppl 3:S72-S79. doi: 10.1097/PHH.0000000000000581. [CROSSREF]

  26. Ramlall S. A review of employee motivation theories and their implications for employee retention within organizations. The Journal of American Academy of Business. 2004 Sep;5.1/2: p. 52-63.

  27. Chughati FD, Perveen U. A Study of Teachers Workload and Job Satisfaction in Public And Private Schools At Secondary Level in Lahore City Pakistan. Asian Journal Of Social Sciences & Humanities. 2013 Feb;2(1):202–14. [Internet]. [Accessed: 15. 7. 2019.]. Available from: http://ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(1)/AJSSH2013(2.1-22).pdf. [HTTP]

  28. Hersey P, Blanchard KH. Management of organization behavior: utilizing human resources. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1988. p. 169-201.

  29. Carr G. Investigating the motivation of retail managers at a retail organization in the Western Cape. [unpublished mini-thesis]. South Africa: University of the Western Cape; 2005. [Internet]. [Accessed: 21. 7. 2020.]. Available from: https://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/1317/Carr_MCOM_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [HTTP]

  30. George JM, Jones GR. Understanding and Managing Organizational behavior. 5th ed. New Jersey: Pearson/Prentice Hall; 2008. p.78.

  31. Gerber PP, Nel PS, Van Dyk PS. Human Resource Management. 4th ed. Johannesburg: Internal Thomson Publishing; 1998.

  32. Kinzl JF, Knotzer H, Traweger C, Lederer W, Heidegger T, Benzer A. Influence of working conditions on job satisfaction in anaesthetists. Br J Anaesth. 2005 Feb;94(2):211-5. doi: 10.1093/bja/aei035. [CROSSREF]

  33. Kovačević I, Čizmić S. Workspace satisfaction and work behaviour of computer systems managers. Psihološka istraživanja. 2012 Mar;15(1):5-21. https:// doi.org/10.5937/PsIstra1201005K [HTTP]

  34. Armstrong MA, Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. London: Kogan Page; 2014. [Internet]. [Accessed: 4. 8. 2019.]. Available from: https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i [HTTP]

  35. Torrington D, Hall L, Taylor S. Human Resource Management. Pearson UK; 2020. [HTTP]

  36. Goetz K, Marx M, Marx I, Brodowski M, Nafula M, Prytherch H, et al. Working Atmosphere and Job Satisfaction of Health Care Staff in Kenya: An Exploratory Study. Biomed Res Int. 2015;2015:256205. doi: 10.1155/2015/256205. [CROSSREF]

  37. Jin MH, Lee MY. The Effects of Autonomy, Experience, and Person Organization Fit on Job Satisfaction: The Case of Public Sector. The International Journal of Social Sciences. 2012;6(1):18–44.

  38. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

  39. Meyer M. Managing human resources development. An outcomes-based approach. 2nd. ed. Durban: LexisNexis Butterworths; 2002. [HTTP]

  40. Jablin FM. Organizational entry, assimilation, and exit. In: Jablin FM, Putnam LL, Roberts KH, Porter LW. (Eds.). Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspective. Sage Publications, Inc; 1987. p. 679–740.

  41. Lee H, Cummings GG. Factors influencing job satisfaction of front-line nurse managers: a systematic review. J Nurs Manag. 2008 Oct;16(7):768-83. doi: 10.1111/j.1365-2834.2008.00879.x. [CROSSREF]

  42. Bovier PA, Perneger TV. Predictors of work satisfaction among physicians. Eur J Public Health. 2003 Dec;13(4):299-305. doi: 10.1093/eurpub/13.4.299. [CROSSREF]

  43. Judge TA, Thoresen CJ, Bono JE, Patton GK. The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. Psychol Bull. 2001 May;127(3):376-407. doi: 10.1037/0033-2909.127.3.376. [CROSSREF]

  44. Walters V, Lenton R, French S, Eyles J, Mayr J, Newbold B. Paid work, unpaid work and social support: a study of the health of male and female nurses. Soc Sci Med. 1996 Dec;43(11):1627-36. doi: 10.1016/s0277-9536(96)00067-6. [CROSSREF]

  45. Chiu RK, Tang TL, Luk VW. Retaining and motivating employees: compensation preferences in Hong Kong and China. Personal Review. 2002 Aug;31(4):402-431. https://doi.org/10.1108/00483480210430346 [CROSSREF]

  46. Clark AE. Job Satisfaction and Gender: Why are women so Happy at Work? Labour Economics. 1997 Dec;4(4):341-72. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(97)00010-9 [CROSSREF]

  47. Kafyeta AS. Factors influencing employees’ job satisfaction in public organizations in Tanzania: A case of Tanzania electric supply company limited. [dissertation]. University of Tanzania; 2015. [Internet]. [Accessed: 21. 6. 2019.]. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/44684746.pdf [HTTP]

  48. Aghazadeh S. Managing workforce diversity as an essential resource for improving organizational performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 2004 Sep;53:(6):521-31. https://doi.org/10.1108/17410400410556183 [CROSSREF]

  49. Aswathappa K, Dash S. International Human Resource Management: Text and Cases. Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2007.

  50. Nogueras DJ. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nurs Econ. 2006 MarApr;24(2):86-93.

  51. Gazioglu S, Tanselb A. Job satisfaction in Britain: individual and job-related factors, Applied Economics. 2006 Sep;38:1163–71. https://doi.org/10.1080/00036840500392987 [CROSSREF]

  52. Williams GA, Jacob G, Rakovac I, Scotter C, Wismar M. Health professional mobility in the WHO European Region and the WHO Global Code of Practice: data from the joint OECD/EUROSTAT/WHO-Europe questionnaire. Eur J Public Health. 2020 Sep 1;30(Suppl_4):iv5-iv11. doi: 10.1093/eurpub/ckaa124. [CROSSREF]

  53. World Health Organisation. Health workforce: Health workforce – Migration. [Internet]. [Accessed: 22. 8. 2019.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/en/ [HTTP]

  54. GBD 2016 SDG Collaborators. Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1423-59. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32336-X. [CROSSREF]

  55. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf [HTTP]

  56. Kundacina J, Samuilova M, Benedict. Health Workforce Mobility in the South-East European Health Network Region (SEEHN). Brussels: RMHD IOM RO; 2010. [Internet]. [Accessed: 14. 3. 2018.]. Available from: http://philipus.de/mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Summary_SEEHN.pdf [HTTP]

  57. World Health Organization. Global health workforce shortage to reach 12.9 million in coming decades. Recife, Brazil: WHO; 2013. [Internet]. [Accessed: 31. 8. 2018.] Available from: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/health-workforce-shortage/en/ [HTTP]

  58. World Health Organization. The WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel: Sixty-third World Health Assembly - WHA 63.16. (Eighth plenary meeting, 21 May 2010 – Committee A, fourth report). World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 30. 1. 2017.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf?ua=1 [HTTP]

  59. Terzic-Supic Z, Bjegovic-Mikanovic V, Vukovic D, Santric-Milicevic M, Marinkovic J, Vasic V, Laaser U. Training hospital managers for strategic planning and management: a prospective study. BMC Med Educ. 2015 Feb 26;15:25. doi: 10.1186/s12909-015-0310-9. [CROSSREF]

  60. Santric Milicevic MM, Bjegovic-Mikanovic VM, Terzic-Supic ZJ, Vasic V. Competencies gap of management teams in primary health care. Eur J Public Health. 2011 Apr;21(2):247-53. doi: 10.1093/eurpub/ckq010. [CROSSREF]

  61. Terzić-Šupić Z, Bjegović-Mikanović V, Šantrić-Milićević M. Trening kao mogućnost za unapređenje menadžerskih veština. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; 2011. str. 243-55.

  62. Edmondson D. Quality communication: managing conflicts and confrontations in the healthcare setting. J Healthc Qual. 1993 Mar-Apr;15(2):31-3. doi: 10.1111/j.1945-1474.1993.tb00089.x. [CROSSREF]

  63. Gačević M, Petrović D. Menadžment kompetencije u profesiji medicinskih sestara. Zdravstvena zaštita, Кomora zdravstvenih ustanova Srbije. 2018 Mar; 005:614.2. https://doi.org/10.5937/ZZ1801048G [CROSSREF]

  64. World Health Organization. Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy recommendations. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 19. 9. 2020.]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44369/9789241564014_eng.pdf;jsessionid=CBAA66BB68CFC30677246DFA19764DD3?sequence=1 [HTTP]

  65. Dikic M, Nikolic D, Todorovic J, Terzic-Supic Z, Kostadinovic M, Babic U, et al. Alignment of Perceived Competencies and Perceived Job Tasks among Primary Care Managers. Healthcare (Basel). 2019 Dec 27;8(1):9. doi: 10.3390/ healthcare8010009. [CROSSREF]

  66. Cometto G, Boerma T, Campbell J, Dare L, Evans T. The Third Global Forum: framing the health workforce agenda for universal health coverage. Lancet Glob Health. 2013 Dec;1(6):e324-5. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70082-2. [CROSSREF]

  67. DeLuca MA, Soucat A, editors. Transforming the global health workforce. New York: New York University, College of Nursing; 2013. [Internet]. [Accessed: 19. 10. 2020.]. Available from: https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/31982/2/Transforming%20the%20Global%20Health%20Workforce%2C%20Marilyn%20A.%20DeLuca%20and%20Agnes%20Soucat%2C%20Editors.pdf [HTTP]

  68. Gacevic M, Santric Milicevic M, Vasic M, Horozovic V, Milicevic M, Milic N. The relationship between dual practice, intention to work abroad and job satisfaction: A population-based study in the Serbian public healthcare sector. Health Policy. 2018 Oct;122(10):1132-1139. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.09.004. [CROSSREF]

  69. Dumont JC, Lafortune G. International migration of doctors and nurses to OECD countries: Recent trends and policy implications. In: Buchan J, Dhillon IS, Campbell J, editors. Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base. Geneva: World Health Organization; 2017. p. 51-81. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://www.who.int/hrh/resources/WHO-HLC-Report_web.pdf [HTTP]

  70. Lofters AK. The "brain drain" of health care workers: causes, solutions and the example of Jamaica. Can J Public Health. 2012 Jul 18;103(5):e376-8. doi: 10.1007/BF03404445. [CROSSREF]

  71. World Health Organization. The world health report 2010 – health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.] Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44371/9789241564021_eng.pdf?sequence=1 [HTTP]


LITERATURA

1. Saari LM, Judge T. Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management. 2004 Nov;43(4):395–407. https://doi.org/10.1002/hrm.20032 [CROSSREF]

2. Hoppock R. Job Satisfaction. New York: Harper and Brothers; 1935. p. 47.

3. Wanous JP, Lawler EE. Measurement and Meaning of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology. 1972;12(2):95-105. http://dx.doi.org/10.1037/h0032664 [CROSSREF]

4. Eker M, Anbar D, Karabıyık P. Job Satisfaction of Academicians in TURKEY and the Factors Affecting Job Satisfaction. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 2007; 9(4):66-90. https://pdfs.semanticscholar.org/a833/95d084d7e3d4770be5228b256badecb96544.pdf [HTTP]

5. Quarstein VA, McAfee RB, Glassman M. The Situational Occurrences Theory of Job Satisfaction. Human Relations. 1992;45(8):859-73. doi:10.1177/001872679204500806. [CROSSREF]

6. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

7. Hackmann JR, Oldham GR. Work redesign. Reading.MA: Addison –Wesley; 1980. https://doi.org/10.1177/105960118200700110 [CROSSREF]

8. Seashore S, Taber T. Job Satisfaction Indicators and Their Correlates. American Behavioral Scientist. 1975 Jan; 18(3):333-68. https://doi.org/10.1177/000276427501800603 [CROSSREF]

9. Tietjen MA, Myers RM. Motivation and job satisfaction. Management Decision. 1998 May; 36(4):226-31. http://dx.doi.org/10.1108/00251749810211027 [CROSSREF]

10. Judge TA, Church AH. Job satisfaction: Research and practice. In: C. L. Cooper & E. A. Locke (Eds). Industrial and organizational psychology: Linking Theory with Practice. Oxford, UK: Blackwell; 2000. p. 166-198.[Internet]. [Accessed: 7. 7. 2020.]. Available from: http://www.timothy-judge.com/Job%20Satisfaction%20and%20Subjective%20Well-Being-Judge%20&%20Klinger.pdf. [HTTP]

11. Simić S, Milićević MS, Matejić B, Marinković J, Adams O. Do we have primary health care reform? The story of the Republic of Serbia. Health Policy. 2010 Jul;96(2):160-9. doi: 10.1016/j.healthpol.2010.01.015. [CROSSREF]

12. Cheung T, Lee PH, Yip PSF. The association between workplace violence and physicians' and nurses' job satisfaction in Macau. PLoS One. 2018 Dec 5;13(12):e0207577. doi: 10.1371/journal.pone.0207577. [CROSSREF]

13. Santric-Milicevic M, Matejic B, Terzic-Supic Z, Vasic V, Babic U, Vukovic V. Determinants of intention to work abroad of college and specialist nursing graduates in Serbia. Nurse Educ Today. 2015 Apr;35(4):590-6. doi: 10.1016/j.nedt.2014.12.022. [CROSSREF]

14. Talbott JA. Why psychiatrists leave the public sector. Hosp Community Psychiatry. 1979 Nov;30(11):778-82. doi: 10.1176/ps.30.11.778. [CROSSREF]

15. Knox MD. Factors affecting psychiatrists' availability to serve in public programs. Psychiatr Q. 1988 Summer;59(2):113-20. doi: 10.1007/BF01065100. [CROSSREF]

16. Blankertz LE, Robinson SE. Turnover intentions of community mental health workers in psychosocial rehabilitation services. Community Ment Health J. 1997 Dec;33(6):517-29. doi: 10.1023/a:1025000703487. [CROSSREF]

17. Papathanasiou IV, Kleisiaris CF, Tsaras K, Fradelos EC, Kourkouta L. General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector. Mater Sociomed. 2015 Aug;27(4):225-8. doi: 10.5455/msm.2015.27.225-228. [CROSSREF]

18. Shoham-Yakubovich I, Carmel S, Zwanger L, Zaltcman T. Autonomy, job satisfaction and professional self-image among nurses in the context of a physicians' strike. Soc Sci Med. 1989;28(12):1315-20. doi: 10.1016/0277-9536(89)90350-x. [CROSSREF]

19. Chernomas R, Chernomas W. Escalation of the nurse-physician conflict: registered care technologists and the economic crisis. Int J Health Serv. 1989;19(4):635-50. doi: 10.2190/2BMP-C0KQ-614G-D9FG. [CROSSREF]

20. Bettelini CM, Mader AT, Clerici N. Perché le dimissioni? Un'inchiesta presso gli infermieri e assistenti geriatrici dell'ospedale Neuropsichiatrico Cantonale che hanno abbandonato l'attività nel 1983-1988 [Why all those resignations? An investigation with those nurses and geriatric assistants of the Cantonal Neuropsychiatric Hospital who gave up their activities between 1983 and 1988]. Riv Inferm. 1990 Jul-Sep;9(3):127-36. Italian.

21. Steinke MK, Rogers M, Lehwaldt D, Lamarche K. An examination of advanced practice nurses' job satisfaction internationally. Int Nurs Rev. 2018 Jun;65(2):162-72. doi: 10.1111/inr.12389. [CROSSREF]

22. Rantz MJ, Scott J, Porter R. Employee motivation: new perspectives of the age-old challenge of work motivation. Nurs Forum. 1996 Jul-Sep;31(3):29-36. doi: 10.1111/j.1744-6198.1996.tb00497.x. [CROSSREF]

23. Goñi S. An analysis of the effectiveness of Spanish primary health care teams. Health Policy. 1999 Aug;48(2):107-17. doi: 10.1016/s0168-8510(99)00036-6. [CROSSREF]

24. Welsch HP, LaVan H. Inter-Relationships Between Organizational Commitment and Job Characteristics, Job Satisfaction, Professional Behavior, and Organizational Climate. Human Relations. 1981;34(12):1079-1089. doi:10.1177/001872678103401205. [CROSSREF]

25. Ye J, Verma P, Leep C, Kronstadt J. Public Health Employees' Perception of Workplace Environment and Job Satisfaction: The Role of Local Health Departments' Engagement in Accreditation. J Public Health Manag Pract. 2018 May/Jun;24 Suppl 3:S72-S79. doi: 10.1097/PHH.0000000000000581. [CROSSREF]

26. Ramlall S. A review of employee motivation theories and their implications for employee retention within organizations. The Journal of American Academy of Business. 2004 Sep;5.1/2: p. 52-63.

27. Chughati FD, Perveen U. A Study of Teachers Workload and Job Satisfaction in Public And Private Schools At Secondary Level in Lahore City Pakistan. Asian Journal Of Social Sciences & Humanities. 2013 Feb;2(1):202–14. [Internet]. [Accessed: 15. 7. 2019.]. Available from: http://ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(1)/AJSSH2013(2.1-22).pdf. [HTTP]

28. Hersey P, Blanchard KH. Management of organization behavior: utilizing human resources. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1988. p. 169-201.

29. Carr G. Investigating the motivation of retail managers at a retail organization in the Western Cape. [unpublished mini-thesis]. South Africa: University of the Western Cape; 2005. [Internet]. [Accessed: 21. 7. 2020.]. Available from: https://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/1317/Carr_MCOM_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [HTTP]

30. George JM, Jones GR. Understanding and Managing Organizational behavior. 5th ed. New Jersey: Pearson/Prentice Hall; 2008. p.78.

31. Gerber PP, Nel PS, Van Dyk PS. Human Resource Management. 4th ed. Johannesburg: Internal Thomson Publishing; 1998.

32. Kinzl JF, Knotzer H, Traweger C, Lederer W, Heidegger T, Benzer A. Influence of working conditions on job satisfaction in anaesthetists. Br J Anaesth. 2005 Feb;94(2):211-5. doi: 10.1093/bja/aei035. [CROSSREF]

33. Kovačević I, Čizmić S. Workspace satisfaction and work behaviour of computer systems managers. Psihološka istraživanja. 2012 Mar;15(1):5-21. https:// doi.org/10.5937/PsIstra1201005K [HTTP]

34. Armstrong MA, Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. London: Kogan Page; 2014. [Internet]. [Accessed: 4. 8. 2019.]. Available from: https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i [HTTP]

35. Torrington D, Hall L, Taylor S. Human Resource Management. Pearson UK; 2020. [HTTP]

36. Goetz K, Marx M, Marx I, Brodowski M, Nafula M, Prytherch H, et al. Working Atmosphere and Job Satisfaction of Health Care Staff in Kenya: An Exploratory Study. Biomed Res Int. 2015;2015:256205. doi: 10.1155/2015/256205. [CROSSREF]

37. Jin MH, Lee MY. The Effects of Autonomy, Experience, and Person Organization Fit on Job Satisfaction: The Case of Public Sector. The International Journal of Social Sciences. 2012;6(1):18–44.

38. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

39. Meyer M. Managing human resources development. An outcomes-based approach. 2nd. ed. Durban: LexisNexis Butterworths; 2002. [HTTP]

40. Jablin FM. Organizational entry, assimilation, and exit. In: Jablin FM, Putnam LL, Roberts KH, Porter LW. (Eds.). Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspective. Sage Publications, Inc; 1987. p. 679–740.

41. Lee H, Cummings GG. Factors influencing job satisfaction of front-line nurse managers: a systematic review. J Nurs Manag. 2008 Oct;16(7):768-83. doi: 10.1111/j.1365-2834.2008.00879.x. [CROSSREF]

42. Bovier PA, Perneger TV. Predictors of work satisfaction among physicians. Eur J Public Health. 2003 Dec;13(4):299-305. doi: 10.1093/eurpub/13.4.299. [CROSSREF]

43. Judge TA, Thoresen CJ, Bono JE, Patton GK. The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. Psychol Bull. 2001 May;127(3):376-407. doi: 10.1037/0033-2909.127.3.376. [CROSSREF]

44. Walters V, Lenton R, French S, Eyles J, Mayr J, Newbold B. Paid work, unpaid work and social support: a study of the health of male and female nurses. Soc Sci Med. 1996 Dec;43(11):1627-36. doi: 10.1016/s0277-9536(96)00067-6. [CROSSREF]

45. Chiu RK, Tang TL, Luk VW. Retaining and motivating employees: compensation preferences in Hong Kong and China. Personal Review. 2002 Aug;31(4):402-431. https://doi.org/10.1108/00483480210430346 [CROSSREF]

46. Clark AE. Job Satisfaction and Gender: Why are women so Happy at Work? Labour Economics. 1997 Dec;4(4):341-72. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(97)00010-9 [CROSSREF]

47. Kafyeta AS. Factors influencing employees’ job satisfaction in public organizations in Tanzania: A case of Tanzania electric supply company limited. [dissertation]. University of Tanzania; 2015. [Internet]. [Accessed: 21. 6. 2019.]. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/44684746.pdf [HTTP]

48. Aghazadeh S. Managing workforce diversity as an essential resource for improving organizational performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 2004 Sep;53:(6):521-31. https://doi.org/10.1108/17410400410556183 [CROSSREF]

49. Aswathappa K, Dash S. International Human Resource Management: Text and Cases. Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2007.

50. Nogueras DJ. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nurs Econ. 2006 MarApr;24(2):86-93.

51. Gazioglu S, Tanselb A. Job satisfaction in Britain: individual and job-related factors, Applied Economics. 2006 Sep;38:1163–71. https://doi.org/10.1080/00036840500392987 [CROSSREF]

52. Williams GA, Jacob G, Rakovac I, Scotter C, Wismar M. Health professional mobility in the WHO European Region and the WHO Global Code of Practice: data from the joint OECD/EUROSTAT/WHO-Europe questionnaire. Eur J Public Health. 2020 Sep 1;30(Suppl_4):iv5-iv11. doi: 10.1093/eurpub/ckaa124. [CROSSREF]

53. World Health Organisation. Health workforce: Health workforce – Migration. [Internet]. [Accessed: 22. 8. 2019.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/en/ [HTTP]

54. GBD 2016 SDG Collaborators. Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1423-59. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32336-X. [CROSSREF]

55. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf [HTTP]

56. Kundacina J, Samuilova M, Benedict. Health Workforce Mobility in the South-East European Health Network Region (SEEHN). Brussels: RMHD IOM RO; 2010. [Internet]. [Accessed: 14. 3. 2018.]. Available from: http://philipus.de/mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Summary_SEEHN.pdf [HTTP]

57. World Health Organization. Global health workforce shortage to reach 12.9 million in coming decades. Recife, Brazil: WHO; 2013. [Internet]. [Accessed: 31. 8. 2018.] Available from: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/health-workforce-shortage/en/ [HTTP]

58. World Health Organization. The WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel: Sixty-third World Health Assembly - WHA 63.16. (Eighth plenary meeting, 21 May 2010 – Committee A, fourth report). World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 30. 1. 2017.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf?ua=1 [HTTP]

59. Terzic-Supic Z, Bjegovic-Mikanovic V, Vukovic D, Santric-Milicevic M, Marinkovic J, Vasic V, Laaser U. Training hospital managers for strategic planning and management: a prospective study. BMC Med Educ. 2015 Feb 26;15:25. doi: 10.1186/s12909-015-0310-9. [CROSSREF]

60. Santric Milicevic MM, Bjegovic-Mikanovic VM, Terzic-Supic ZJ, Vasic V. Competencies gap of management teams in primary health care. Eur J Public Health. 2011 Apr;21(2):247-53. doi: 10.1093/eurpub/ckq010. [CROSSREF]

61. Terzić-Šupić Z, Bjegović-Mikanović V, Šantrić-Milićević M. Trening kao mogućnost za unapređenje menadžerskih veština. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; 2011. str. 243-55.

62. Edmondson D. Quality communication: managing conflicts and confrontations in the healthcare setting. J Healthc Qual. 1993 Mar-Apr;15(2):31-3. doi: 10.1111/j.1945-1474.1993.tb00089.x. [CROSSREF]

63. Gačević M, Petrović D. Menadžment kompetencije u profesiji medicinskih sestara. Zdravstvena zaštita, Кomora zdravstvenih ustanova Srbije. 2018 Mar; 005:614.2. https://doi.org/10.5937/ZZ1801048G [CROSSREF]

64. World Health Organization. Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy recommendations. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 19. 9. 2020.]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44369/9789241564014_eng.pdf;jsessionid=CBAA66BB68CFC30677246DFA19764DD3?sequence=1 [HTTP]

65. Dikic M, Nikolic D, Todorovic J, Terzic-Supic Z, Kostadinovic M, Babic U, et al. Alignment of Perceived Competencies and Perceived Job Tasks among Primary Care Managers. Healthcare (Basel). 2019 Dec 27;8(1):9. doi: 10.3390/ healthcare8010009. [CROSSREF]

66. Cometto G, Boerma T, Campbell J, Dare L, Evans T. The Third Global Forum: framing the health workforce agenda for universal health coverage. Lancet Glob Health. 2013 Dec;1(6):e324-5. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70082-2. [CROSSREF]

67. DeLuca MA, Soucat A, editors. Transforming the global health workforce. New York: New York University, College of Nursing; 2013. [Internet]. [Accessed: 19. 10. 2020.]. Available from: https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/31982/2/Transforming%20the%20Global%20Health%20Workforce%2C%20Marilyn%20A.%20DeLuca%20and%20Agnes%20Soucat%2C%20Editors.pdf [HTTP]

68. Gacevic M, Santric Milicevic M, Vasic M, Horozovic V, Milicevic M, Milic N. The relationship between dual practice, intention to work abroad and job satisfaction: A population-based study in the Serbian public healthcare sector. Health Policy. 2018 Oct;122(10):1132-1139. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.09.004. [CROSSREF]

69. Dumont JC, Lafortune G. International migration of doctors and nurses to OECD countries: Recent trends and policy implications. In: Buchan J, Dhillon IS, Campbell J, editors. Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base. Geneva: World Health Organization; 2017. p. 51-81. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://www.who.int/hrh/resources/WHO-HLC-Report_web.pdf [HTTP]

70. Lofters AK. The "brain drain" of health care workers: causes, solutions and the example of Jamaica. Can J Public Health. 2012 Jul 18;103(5):e376-8. doi: 10.1007/BF03404445. [CROSSREF]

71. World Health Organization. The world health report 2010 – health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.] Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44371/9789241564021_eng.pdf?sequence=1 [HTTP]

1. Saari LM, Judge T. Employee Attitudes and Job Satisfaction. Human Resource Management. 2004 Nov;43(4):395–407. https://doi.org/10.1002/hrm.20032 [CROSSREF]

2. Hoppock R. Job Satisfaction. New York: Harper and Brothers; 1935. p. 47.

3. Wanous JP, Lawler EE. Measurement and Meaning of Job Satisfaction. Journal of Applied Psychology. 1972;12(2):95-105. http://dx.doi.org/10.1037/h0032664 [CROSSREF]

4. Eker M, Anbar D, Karabıyık P. Job Satisfaction of Academicians in TURKEY and the Factors Affecting Job Satisfaction. ISGUC The Journal of Industrial Relations and Human Resources. 2007; 9(4):66-90. https://pdfs.semanticscholar.org/a833/95d084d7e3d4770be5228b256badecb96544.pdf [HTTP]

5. Quarstein VA, McAfee RB, Glassman M. The Situational Occurrences Theory of Job Satisfaction. Human Relations. 1992;45(8):859-73. doi:10.1177/001872679204500806. [CROSSREF]

6. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

7. Hackmann JR, Oldham GR. Work redesign. Reading.MA: Addison –Wesley; 1980. https://doi.org/10.1177/105960118200700110 [CROSSREF]

8. Seashore S, Taber T. Job Satisfaction Indicators and Their Correlates. American Behavioral Scientist. 1975 Jan; 18(3):333-68. https://doi.org/10.1177/000276427501800603 [CROSSREF]

9. Tietjen MA, Myers RM. Motivation and job satisfaction. Management Decision. 1998 May; 36(4):226-31. http://dx.doi.org/10.1108/00251749810211027 [CROSSREF]

10. Judge TA, Church AH. Job satisfaction: Research and practice. In: C. L. Cooper & E. A. Locke (Eds). Industrial and organizational psychology: Linking Theory with Practice. Oxford, UK: Blackwell; 2000. p. 166-198.[Internet]. [Accessed: 7. 7. 2020.]. Available from: http://www.timothy-judge.com/Job%20Satisfaction%20and%20Subjective%20Well-Being-Judge%20&%20Klinger.pdf. [HTTP]

11. Simić S, Milićević MS, Matejić B, Marinković J, Adams O. Do we have primary health care reform? The story of the Republic of Serbia. Health Policy. 2010 Jul;96(2):160-9. doi: 10.1016/j.healthpol.2010.01.015. [CROSSREF]

12. Cheung T, Lee PH, Yip PSF. The association between workplace violence and physicians' and nurses' job satisfaction in Macau. PLoS One. 2018 Dec 5;13(12):e0207577. doi: 10.1371/journal.pone.0207577. [CROSSREF]

13. Santric-Milicevic M, Matejic B, Terzic-Supic Z, Vasic V, Babic U, Vukovic V. Determinants of intention to work abroad of college and specialist nursing graduates in Serbia. Nurse Educ Today. 2015 Apr;35(4):590-6. doi: 10.1016/j.nedt.2014.12.022. [CROSSREF]

14. Talbott JA. Why psychiatrists leave the public sector. Hosp Community Psychiatry. 1979 Nov;30(11):778-82. doi: 10.1176/ps.30.11.778. [CROSSREF]

15. Knox MD. Factors affecting psychiatrists' availability to serve in public programs. Psychiatr Q. 1988 Summer;59(2):113-20. doi: 10.1007/BF01065100. [CROSSREF]

16. Blankertz LE, Robinson SE. Turnover intentions of community mental health workers in psychosocial rehabilitation services. Community Ment Health J. 1997 Dec;33(6):517-29. doi: 10.1023/a:1025000703487. [CROSSREF]

17. Papathanasiou IV, Kleisiaris CF, Tsaras K, Fradelos EC, Kourkouta L. General Satisfaction Among Healthcare Workers: Differences Between Employees in Medical and Mental Health Sector. Mater Sociomed. 2015 Aug;27(4):225-8. doi: 10.5455/msm.2015.27.225-228. [CROSSREF]

18. Shoham-Yakubovich I, Carmel S, Zwanger L, Zaltcman T. Autonomy, job satisfaction and professional self-image among nurses in the context of a physicians' strike. Soc Sci Med. 1989;28(12):1315-20. doi: 10.1016/0277-9536(89)90350-x. [CROSSREF]

19. Chernomas R, Chernomas W. Escalation of the nurse-physician conflict: registered care technologists and the economic crisis. Int J Health Serv. 1989;19(4):635-50. doi: 10.2190/2BMP-C0KQ-614G-D9FG. [CROSSREF]

20. Bettelini CM, Mader AT, Clerici N. Perché le dimissioni? Un'inchiesta presso gli infermieri e assistenti geriatrici dell'ospedale Neuropsichiatrico Cantonale che hanno abbandonato l'attività nel 1983-1988 [Why all those resignations? An investigation with those nurses and geriatric assistants of the Cantonal Neuropsychiatric Hospital who gave up their activities between 1983 and 1988]. Riv Inferm. 1990 Jul-Sep;9(3):127-36. Italian.

21. Steinke MK, Rogers M, Lehwaldt D, Lamarche K. An examination of advanced practice nurses' job satisfaction internationally. Int Nurs Rev. 2018 Jun;65(2):162-72. doi: 10.1111/inr.12389. [CROSSREF]

22. Rantz MJ, Scott J, Porter R. Employee motivation: new perspectives of the age-old challenge of work motivation. Nurs Forum. 1996 Jul-Sep;31(3):29-36. doi: 10.1111/j.1744-6198.1996.tb00497.x. [CROSSREF]

23. Goñi S. An analysis of the effectiveness of Spanish primary health care teams. Health Policy. 1999 Aug;48(2):107-17. doi: 10.1016/s0168-8510(99)00036-6. [CROSSREF]

24. Welsch HP, LaVan H. Inter-Relationships Between Organizational Commitment and Job Characteristics, Job Satisfaction, Professional Behavior, and Organizational Climate. Human Relations. 1981;34(12):1079-1089. doi:10.1177/001872678103401205. [CROSSREF]

25. Ye J, Verma P, Leep C, Kronstadt J. Public Health Employees' Perception of Workplace Environment and Job Satisfaction: The Role of Local Health Departments' Engagement in Accreditation. J Public Health Manag Pract. 2018 May/Jun;24 Suppl 3:S72-S79. doi: 10.1097/PHH.0000000000000581. [CROSSREF]

26. Ramlall S. A review of employee motivation theories and their implications for employee retention within organizations. The Journal of American Academy of Business. 2004 Sep;5.1/2: p. 52-63.

27. Chughati FD, Perveen U. A Study of Teachers Workload and Job Satisfaction in Public And Private Schools At Secondary Level in Lahore City Pakistan. Asian Journal Of Social Sciences & Humanities. 2013 Feb;2(1):202–14. [Internet]. [Accessed: 15. 7. 2019.]. Available from: http://ajssh.leena-luna.co.jp/AJSSHPDFs/Vol.2(1)/AJSSH2013(2.1-22).pdf. [HTTP]

28. Hersey P, Blanchard KH. Management of organization behavior: utilizing human resources. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall; 1988. p. 169-201.

29. Carr G. Investigating the motivation of retail managers at a retail organization in the Western Cape. [unpublished mini-thesis]. South Africa: University of the Western Cape; 2005. [Internet]. [Accessed: 21. 7. 2020.]. Available from: https://etd.uwc.ac.za/bitstream/handle/11394/1317/Carr_MCOM_2005.pdf?sequence=1&isAllowed=y [HTTP]

30. George JM, Jones GR. Understanding and Managing Organizational behavior. 5th ed. New Jersey: Pearson/Prentice Hall; 2008. p.78.

31. Gerber PP, Nel PS, Van Dyk PS. Human Resource Management. 4th ed. Johannesburg: Internal Thomson Publishing; 1998.

32. Kinzl JF, Knotzer H, Traweger C, Lederer W, Heidegger T, Benzer A. Influence of working conditions on job satisfaction in anaesthetists. Br J Anaesth. 2005 Feb;94(2):211-5. doi: 10.1093/bja/aei035. [CROSSREF]

33. Kovačević I, Čizmić S. Workspace satisfaction and work behaviour of computer systems managers. Psihološka istraživanja. 2012 Mar;15(1):5-21. https:// doi.org/10.5937/PsIstra1201005K [HTTP]

34. Armstrong MA, Taylor S. Armstrong’s Handbook of Human Resource Management Practice. 13th ed. London: Kogan Page; 2014. [Internet]. [Accessed: 4. 8. 2019.]. Available from: https://www.academia.edu/32280546/ARMSTRONGS_HANDBOOK_OF_HUMAN_RESOURCE_MANAGEMENT_PRACTICE_i [HTTP]

35. Torrington D, Hall L, Taylor S. Human Resource Management. Pearson UK; 2020. [HTTP]

36. Goetz K, Marx M, Marx I, Brodowski M, Nafula M, Prytherch H, et al. Working Atmosphere and Job Satisfaction of Health Care Staff in Kenya: An Exploratory Study. Biomed Res Int. 2015;2015:256205. doi: 10.1155/2015/256205. [CROSSREF]

37. Jin MH, Lee MY. The Effects of Autonomy, Experience, and Person Organization Fit on Job Satisfaction: The Case of Public Sector. The International Journal of Social Sciences. 2012;6(1):18–44.

38. Herzberg F, Mausner B, Peterson RO, Capwell DF. Job Attitudes: Review of Research and Opinion. Pittsburgh: Psychological Service of Pittsburgh; 1957. https://doi.org/10.1177/001316445901900219 [CROSSREF]

39. Meyer M. Managing human resources development. An outcomes-based approach. 2nd. ed. Durban: LexisNexis Butterworths; 2002. [HTTP]

40. Jablin FM. Organizational entry, assimilation, and exit. In: Jablin FM, Putnam LL, Roberts KH, Porter LW. (Eds.). Handbook of organizational communication: An interdisciplinary perspective. Sage Publications, Inc; 1987. p. 679–740.

41. Lee H, Cummings GG. Factors influencing job satisfaction of front-line nurse managers: a systematic review. J Nurs Manag. 2008 Oct;16(7):768-83. doi: 10.1111/j.1365-2834.2008.00879.x. [CROSSREF]

42. Bovier PA, Perneger TV. Predictors of work satisfaction among physicians. Eur J Public Health. 2003 Dec;13(4):299-305. doi: 10.1093/eurpub/13.4.299. [CROSSREF]

43. Judge TA, Thoresen CJ, Bono JE, Patton GK. The job satisfaction-job performance relationship: a qualitative and quantitative review. Psychol Bull. 2001 May;127(3):376-407. doi: 10.1037/0033-2909.127.3.376. [CROSSREF]

44. Walters V, Lenton R, French S, Eyles J, Mayr J, Newbold B. Paid work, unpaid work and social support: a study of the health of male and female nurses. Soc Sci Med. 1996 Dec;43(11):1627-36. doi: 10.1016/s0277-9536(96)00067-6. [CROSSREF]

45. Chiu RK, Tang TL, Luk VW. Retaining and motivating employees: compensation preferences in Hong Kong and China. Personal Review. 2002 Aug;31(4):402-431. https://doi.org/10.1108/00483480210430346 [CROSSREF]

46. Clark AE. Job Satisfaction and Gender: Why are women so Happy at Work? Labour Economics. 1997 Dec;4(4):341-72. https://doi.org/10.1016/S0927-5371(97)00010-9 [CROSSREF]

47. Kafyeta AS. Factors influencing employees’ job satisfaction in public organizations in Tanzania: A case of Tanzania electric supply company limited. [dissertation]. University of Tanzania; 2015. [Internet]. [Accessed: 21. 6. 2019.]. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/44684746.pdf [HTTP]

48. Aghazadeh S. Managing workforce diversity as an essential resource for improving organizational performance. International Journal of Productivity and Performance Management. 2004 Sep;53:(6):521-31. https://doi.org/10.1108/17410400410556183 [CROSSREF]

49. Aswathappa K, Dash S. International Human Resource Management: Text and Cases. Tata McGraw-Hill Education Pvt. Ltd., 2007.

50. Nogueras DJ. Occupational commitment, education, and experience as a predictor of intent to leave the nursing profession. Nurs Econ. 2006 MarApr;24(2):86-93.

51. Gazioglu S, Tanselb A. Job satisfaction in Britain: individual and job-related factors, Applied Economics. 2006 Sep;38:1163–71. https://doi.org/10.1080/00036840500392987 [CROSSREF]

52. Williams GA, Jacob G, Rakovac I, Scotter C, Wismar M. Health professional mobility in the WHO European Region and the WHO Global Code of Practice: data from the joint OECD/EUROSTAT/WHO-Europe questionnaire. Eur J Public Health. 2020 Sep 1;30(Suppl_4):iv5-iv11. doi: 10.1093/eurpub/ckaa124. [CROSSREF]

53. World Health Organisation. Health workforce: Health workforce – Migration. [Internet]. [Accessed: 22. 8. 2019.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/en/ [HTTP]

54. GBD 2016 SDG Collaborators. Measuring progress and projecting attainment on the basis of past trends of the health-related Sustainable Development Goals in 188 countries: an analysis from the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2017 Sep 16;390(10100):1423-59. doi: 10.1016/S0140-6736(17)32336-X. [CROSSREF]

55. United Nations. Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf [HTTP]

56. Kundacina J, Samuilova M, Benedict. Health Workforce Mobility in the South-East European Health Network Region (SEEHN). Brussels: RMHD IOM RO; 2010. [Internet]. [Accessed: 14. 3. 2018.]. Available from: http://philipus.de/mohprof.eu/LIVE/DATA/National_reports/national_report_Summary_SEEHN.pdf [HTTP]

57. World Health Organization. Global health workforce shortage to reach 12.9 million in coming decades. Recife, Brazil: WHO; 2013. [Internet]. [Accessed: 31. 8. 2018.] Available from: https://www.who.int/mediacentre/news/releases/2013/health-workforce-shortage/en/ [HTTP]

58. World Health Organization. The WHO Global Code of Practice on the International Recruitment of Health Personnel: Sixty-third World Health Assembly - WHA 63.16. (Eighth plenary meeting, 21 May 2010 – Committee A, fourth report). World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 30. 1. 2017.]. Available from: https://www.who.int/hrh/migration/code/code_en.pdf?ua=1 [HTTP]

59. Terzic-Supic Z, Bjegovic-Mikanovic V, Vukovic D, Santric-Milicevic M, Marinkovic J, Vasic V, Laaser U. Training hospital managers for strategic planning and management: a prospective study. BMC Med Educ. 2015 Feb 26;15:25. doi: 10.1186/s12909-015-0310-9. [CROSSREF]

60. Santric Milicevic MM, Bjegovic-Mikanovic VM, Terzic-Supic ZJ, Vasic V. Competencies gap of management teams in primary health care. Eur J Public Health. 2011 Apr;21(2):247-53. doi: 10.1093/eurpub/ckq010. [CROSSREF]

61. Terzić-Šupić Z, Bjegović-Mikanović V, Šantrić-Milićević M. Trening kao mogućnost za unapređenje menadžerskih veština. Beograd: Ministarstvo zdravlja Republike Srbije; 2011. str. 243-55.

62. Edmondson D. Quality communication: managing conflicts and confrontations in the healthcare setting. J Healthc Qual. 1993 Mar-Apr;15(2):31-3. doi: 10.1111/j.1945-1474.1993.tb00089.x. [CROSSREF]

63. Gačević M, Petrović D. Menadžment kompetencije u profesiji medicinskih sestara. Zdravstvena zaštita, Кomora zdravstvenih ustanova Srbije. 2018 Mar; 005:614.2. https://doi.org/10.5937/ZZ1801048G [CROSSREF]

64. World Health Organization. Increasing access to health workers in remote and rural areas through improved retention: global policy recommendations. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 19. 9. 2020.]. Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44369/9789241564014_eng.pdf;jsessionid=CBAA66BB68CFC30677246DFA19764DD3?sequence=1 [HTTP]

65. Dikic M, Nikolic D, Todorovic J, Terzic-Supic Z, Kostadinovic M, Babic U, et al. Alignment of Perceived Competencies and Perceived Job Tasks among Primary Care Managers. Healthcare (Basel). 2019 Dec 27;8(1):9. doi: 10.3390/ healthcare8010009. [CROSSREF]

66. Cometto G, Boerma T, Campbell J, Dare L, Evans T. The Third Global Forum: framing the health workforce agenda for universal health coverage. Lancet Glob Health. 2013 Dec;1(6):e324-5. doi: 10.1016/S2214-109X(13)70082-2. [CROSSREF]

67. DeLuca MA, Soucat A, editors. Transforming the global health workforce. New York: New York University, College of Nursing; 2013. [Internet]. [Accessed: 19. 10. 2020.]. Available from: https://archive.nyu.edu/bitstream/2451/31982/2/Transforming%20the%20Global%20Health%20Workforce%2C%20Marilyn%20A.%20DeLuca%20and%20Agnes%20Soucat%2C%20Editors.pdf [HTTP]

68. Gacevic M, Santric Milicevic M, Vasic M, Horozovic V, Milicevic M, Milic N. The relationship between dual practice, intention to work abroad and job satisfaction: A population-based study in the Serbian public healthcare sector. Health Policy. 2018 Oct;122(10):1132-1139. doi: 10.1016/j.healthpol.2018.09.004. [CROSSREF]

69. Dumont JC, Lafortune G. International migration of doctors and nurses to OECD countries: Recent trends and policy implications. In: Buchan J, Dhillon IS, Campbell J, editors. Health Employment and Economic Growth: An Evidence Base. Geneva: World Health Organization; 2017. p. 51-81. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.]. Available from: https://www.who.int/hrh/resources/WHO-HLC-Report_web.pdf [HTTP]

70. Lofters AK. The "brain drain" of health care workers: causes, solutions and the example of Jamaica. Can J Public Health. 2012 Jul 18;103(5):e376-8. doi: 10.1007/BF03404445. [CROSSREF]

71. World Health Organization. The world health report 2010 – health systems financing: the path to universal coverage. Geneva: World Health Organization; 2010. [Internet]. [Accessed: 13. 2. 2020.] Available from: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/44371/9789241564021_eng.pdf?sequence=1 [HTTP]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh