Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Pregledni rad

SIPOC metoda optimizacije kliničkog procesa u akušerstvu

Edin Međedović1,2, Lara Spalldi Barišić3, Enida Nevačinović4, Admir Rama5, Anida Kurtović6, Anis Cerovac7,8
 • Klinički centar Univerziteta Sarajevo, Klinika za ginekologiju i porodiljstvo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Sarajevo Medical School, School of Science and Technology, Odeljenje za ginekologiju, akušerstvo i reproduktivnu medicinu, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Poliklinika „Veritas“, Odeljenje za ginekologiju i akušerstvo, Zagreb, Hrvatska
 • Klinički centar Univerziteta u Tuzli, Klinika za ginekologiju i akušerstvo, Tuzla, Bosna i Hercegovina
 • Bahceci IVF Centar, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Dom zdravlja „Sarajevo“, Odeljenje ginekologije, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
 • Opšta bolnica Tešanj, Odeljenje za ginekologiju i porodiljstvo, Tešanj, Bosna i Hercegovina
 • Univerzitet u Tuzli, Medicinski fakultet u Tuzli, Tuzla, Bosna i Hercegovina

SAŽETAK

Brzina pružanja usluga pacijentima direktno utiče na uspeh zdravstvenih organizacija. U tom pogledu, implementacija savremenih koncepata u zdravstvenim organizacijama predstavlja sinonim za uspeh.

Predmet istraživanja: Predmet istraživanja ovog rada je mogućnost primene SIPOC metode na klinički proces u akušerstvu. Preciznije, primena navedene metode značila bi brže odvijanje aktivnosti u okviru kliničkog procesa (pregestacijsko savetovanje, antenatalna zdravstvena nega trudnica, porođaji, nadzor porodilja u periodu puerperijuma). Kroz aktivnosti navedenog kliničkog procesa nastoje se zadovoljiti zdravstvene potrebe trudnica i porodilja. Primena SIPOC metode nije toliko aktuelna u kliničkim procesima, posebno kliničkom procesu u akušerstvu, te stoga ovaj rad otvara jedno novo istraživačko područje.

Cilj: Cilj ovog rada jeste da ukaže na aktuelnost SIPOC metode, kao jednog od alata u okviru Lean metodologije, koji se može koristiti za unapređenje kliničkog procesa u akušerstvu.

Materijali i metode: U radu su korišćenje sledeće metode: metoda analize, induktivno – deduktivna metoda, metoda sinteze, metoda deskripcije i metoda dokazivanja. Takođe je korišćena analiza slučaja, kod primene SIPOC matrice u ginekološko-akušerskoj ambulanti.

Rezultati: Rezultati istraživanja su pokazali da implementacija savremenih metoda ima pozitivan uticaj na poboljšanje efikasnosti pružanja zdravstvenih usluga. SIPOC metoda je uticala na poboljšanje efikasnosti kliničkog procesa u akušerstvu. Na osnovu pregleda literature i dobijenih rezultata, utvrđeno je da ne postoji formalizovan koncept sa instrukcijama o implementaciji metoda poboljšanja kliničkih procesa.


UVOD

Tematika implementacije savremenih modela na nivou tercijarne zdravstvene zaštite posebno je aktuelna. SIPOC metoda (engl. suppliers, inputs, process, outputs, customers – SIPOC) našla je primenu u upravljanju različitim organizacijama [1],[2], a izazov je da se ona primeni i u organizacijama zdravstvene zaštite. Primena u oblasti ginekologije i akušerstva bi se zasnivala na dosadašnjim činjenicama o svrsi i načinima implementacije [3], te obogatila saznanjima stečenim iz lokalnog iskustva [4], što može biti posebno značajno za unapređenje performansi zdravstvenih ustanova tokom javnozdravstvenih kriza, kao što je pandemija KOVID-19 oboljenja [5].

Povećanje potreba za što bržim, jeftinijim i kvalitetnijim uslugama zdravstvenog sektora, a u uslovima ograničenih resursa, pred tercijarnu zdravstvenu zaštitu postavlja nužnost traženja i primene novih modela i alata usmerenih ka poboljšanju funkcionisanja sistema. Zbog toga smatramo da dato istraživačko područje ima opravdanost i predstavlja izazov za istraživače. Imajući u vidu korisnike usluga kliničkog procesa u akušerstvu (trudnice i porodilje), posebno je značajno unapređenje efikasnosti kroz implementaciju savremenih modela. Klinički proces u akušerstvu obuhvata sledeće aktivnosti: pregestacijsko savetovanje, antenatalnu zdravstvenu negu trudnica (ultrazvučna dijagnostika, fizikalni pregled, praćenje hematoloških i biohemijskih analiza kod trudnica), porođaje, nadzor porodilja u periodu puerperijuma. Za klinički proces sa takvim nizom aktivnosti, smatramo da je primena savremenih modela unapređenja neophodna.

U nastavku rada biće predstavljena optimizacija kliničkog procesa u akušerstvu primenom SIPOC metoda. Sama implementacija podrazumeva sledeće korake: definisanje isporučilaca usluge (lekari i ostalo osoblje), ulaza (trudnice, porodilje sa svojim kliničkim slikama), procesa (pregledi, terapije), izlaza (zdravstveno stanje trudnica i porodilja).

MATERIJALI I METODE

Prilikom izrade rada, podaci su prikupljani iz najnovijih relevantnih naučnih članaka i knjiga, te su analizirani zdravstveni sistemi koji su primenjivali savremene koncepte optimizacije kliničkih procesa.

Metode korišćene u ovom radu su iz grupe analitičkih i sintetičkih.

Metoda analize je korišćena u svrhu analize dostupne literature koja se bavi datim predmetom istraživanja, te u svrhu analize dobijenih rezultata istraživanja.

Induktivna metoda je korišćena kao postupak logičkog zaključivanja, na osnovu analize problema istraživanja i rezultata istraživanja.

Deduktivna metoda je korišćena kod donošenja zaključaka o tome da li je postignut cilj istraživanja i donošenja opštih zaključaka do kojih se došlo tokom istraživanja.

Metoda sinteze je korišćena kako bi se svi elementi povezali u integralnu celinu i došlo do generalnog zaključka rada.

Deskriptivna metoda je korišćena kod opisa procesa.

PREGLED RANIJIH ISTRAŽIVANJA

U samom pregledu istraživanja, navešćemo najznačajnija istraživanja u okviru Lean metodologije, sa fokusom na SIPOC metodu. Smatramo to značajnijim, jer je SIPOC samo jedna od metoda u okviru navedene metodologije. Lean predstavlja čitav jedan koncept, a SIPOC je samo metoda koja je posledica primene Lean metodologije. Drugi razlog je taj što se kroz Lean metodologiju i njene efekte može jasno ukazati na neophodnost implementacije savremenih modela u zdravstvenim organizacijama.

Istraživanje Diksona i saradnika [6], o upotrebi Lean metodologije na odeljenjima hitne pomoći četiri državne bolnice u Masačusetsu, Vusteru, Orlandu i Ajova Sitiju, pokazalo je da se, uz pomoć primene Lean metodologije, smanjilo čekanje pacijenata. Smanjeno čekanje je direktno uticalo na povećanje zadovoljstva pacijenata.

Istraživanje, koje je sprovela Zoi Radnor [7], pokazalo je da je primenom ove metodologije u bolnici Scotland Cancer Treatment Center, smanjeno čekanje pacijenta na preglede, te da je unapređen protok pacijenta kroz sistem pružanja usluge za 48%.

Na osnovu pregleda literature koja se bavi predmetom istraživanja rada, formulisana je hipoteza istraživanja: primenom SIPOC metode može se pozitivno uticati na efikasnost kliničkog procesa u akušerstvu.

Kako bi se postigao cilj istraživanja i dokazala postavljena hipoteza, biće prikazana matrica implementacije SIPOC metode u kliničkom procesu u akušerstvu.

Mogućnosti primene savremenih modela u zdravstvu

Brojni su izazovi sa kojima se susreću zdravstvene institucije prilikom implementacije savremenih modela. Postoji mnogo nejasnoća kada je u pitanju utvrđivanje vrednosti u zdravstvu. Specifičnost kod određivanja vrednosti u zdravstvu je ta što pacijenti ne mogu u potpunosti da razumeju obim dobijene usluge, kao ni trošak koji prati pruženu uslugu. Najveći izazov primene savremenih modela u zdravstvu jeste da se pronađe način da se poboljša usluga koja se pruža pacijentima.

Implementacija savremenih modela nije jednostavan zadatak ali može dovesti do toga da zdravstvene organizacije unaprede svoje poslovanje i rezultate, smanje troškove, te povećaju zadovoljstvo pacijenata. Očekivana poboljšanja koja nastaju implementacijom modela su: za pacijente, za zdravstvene radnike, za zdravstvene ustanove. Iako sama implementacija nije jednostavna, dobiti prikazane u nastavku ukazuju na neophodnost implementacije datih modela.

Za pacijente [8]:

 • Smanjenje dužine boravka u ustanovi
 • Povećanje zadovoljstva
 • Smanjenje vremena čekanja
 • Povećanje kvaliteta usluge
 • Smanjenje broja grešaka
 • Poboljšanje protoka informacija

Za zdravstvene radnike [9]:

 • Eliminisanje rasipanja
 • Smanjenje količine prekovremenog rada
 • Smanjenje obima posla
 • Povećanje zadovoljstva
 • Mirnije i organizovanije radno okruženje

Za zdravstvene ustanove [10]:

 • Smanjenje inventara
 • Povećanje broja pregleda pacijenata
 • Smanjenje troškova
 • Poboljšanje protoka informacija

Mogućnosti primene SIPOC metode u kliničkom procesu u akušerstvu

Primena SIPOC modela u kliničkom procesu u akušerstvu omogućava da se unapredi kvalitet usluga koje ovaj proces obuhvata, te da se što efikasnije zadovolje potrebe trudnica i porodilja. Uspešnost primene SIPOC metode u datom kliničkom procesu zavisi od podrške uprave/rukovodilaca u svim aktivnostima koje su prikazane u matrici u nastavku. Implementacija SIPOC metode u navedenom kliničkom procesu može se zasnivati na Amblerovom stavu. Prema navedenom autoru, neophodno je identifikovati nosioce elemenata modela, polazeći od njegovog determinisanog konstrukta, koji obuhvata pet delova [11], a to su:

 1. isporučioci
 2. ulazi
 3. proces
 4. izlazi

Ključne pripremne aktivnosti, pre definisanja delova modela jesu:

 1. Misija
 2. Granice procesa
 3. Rezultati

Misija: Proces praćenja trudnica kroz ključne aktivnosti kliničkog procesa, sve do zbrinjavanja porodilja, kroz učešće stručnog osoblja klinika za ginekologiju i akušerstvo.

Granice procesa: Ovaj proces počinje prijavljivanjem trudnice, a završava se otpustom porodilje.

Rezultati: Tim koji je uključen u procenu procesa će snimiti procese, sačiniti kartu procesa i kartu toka vrednosti, primenom SIPOC modela. Konačni rezultati primene savremenih alata trebalo bi da budu: smanjenje komplikacija kod trudnica, te smanjenje boravka porodilja u bolnici – od porođaja do otpusta.

S obzirom da klinički proces u akušerstvu pripada ginekologiji i akušerstvu, populaciju istraživanja su činili sledeći ispitanici: doktori medicine – specijalisti, specijalizanti, više medicinske sestre, medicinske sestre, te administrativno osoblje Klinike za ginekologiju i porodiljstvo. Ovako predložena matrica može da bude primenjiva na bilo koju kliniku za ginekologiju i porodiljstvo sa ključnim akterima: trudnice i porodilje.

Uspešnost implementacije SIPOC metode zavisi od razumevanja procesa.

Prvi korak u implementaciji ovog modela odnosi se na utvrđivanje misije procesa koji se želi unaprediti. Nakon toga se definišu elementi SIPOC dijagrama. Pri utvrđivanju aktivnosti za unapređenje procesa, svrsishodno je primeniti holistički pristup poboljšanja zadovoljstva uslugom na duži vremenski period. To zavisi od ljudskih resursa zdravstvenih organizacija i njihovog zadovoljstva.

Tabela 1. SIPOC matrica za klinički proces u akušerstvu

0801

Primeri smanjivanja rasipanja u zdravstvu i pozitivnog uticaja na efikasnost procesa u akušerstvu

Prema teoriji, klasifikovano je osam vidova gubitaka u procesima: aktivnosti koji ne povećavaju vrednost, hiperprodukcija, inventar, čekanje, nedostaci, suvišna kretanja, nepotrebni transport i nedovoljno korišćenje kapaciteta ljudskih resursa [12].

U cilju utvrđivanja stepena rasipanja resursa u procesu, neophodno je izmeriti različite aspekte u procesima [13]. U našoj studiji, merenja su izvršena po različitim grupama aktivnosti.

U prijemnoj ambulanti Klinike za ginekologiju i porodiljstvo snimljena su vremena odvijanja aktivnosti. Vreme trajanja aktivnosti variralo je i obuhvatalo je različite intervale, što se može videti u Tabeli 2.

Tabela 2. Vreme trajanja aktivnosti u kliničkom procesu

0802

Iz Tabele 2 se vidi veliki raspon u trajanju aktivnosti. Evidentna su čekanja (zastoji) u aktivnostima, koja su nastala kao rezultat neravnomernog trajanja aktivnosti. Ostali uzroci mogu da budu nepredviđeni ulasci pacijenata, kao i druge aktivnosti lekara, uslovljene hitnim i nepredviđenim slučajevima.

Na osnovu sprovedenih analiza i primenom metode posmatranja, postala su evidentna odstupanja između predviđenog vremena trajanja aktivnosti i stvarnog vremena trajanja zdravstvene usluge, što se direktno reflektovalo na vreme čekanja usluge. Nakon primene SIPOC metode, povećana je efikasnost procesa pružanja usluga.

Neki od predloga za dalja istraživanja su [14],[15]:

 1. Unapređenje metodologija za merenje performansi sistema u zdravstvenim ustanovama
 2. Razrada simulacionih modela prilagođenih konkretnoj zdravstvenoj ustanovi
 3. Identifikacija različitih problema koji utiču na vreme pružanja zdravstvene usluge
 4. Identifikacija uticaja savremene opreme koja bi skratila vreme pružanja usluge
 5. Identifikacija modernog informacionog sistema koji će omogućiti lakši i efikasniji rad lekarima i medicinskom osoblju.

Tabela 3. Vreme trajanja aktivnosti nakon poboljšanja

0803

ZAKLJUČAK

U sistemu zdravstva, primena savremenih koncepata, kao što je SIPOC metoda, veoma je važna iz aspekta pravovremene realizacije svih zahteva koje definiše krajnji korisnik (pacijent). Kroz istraživanje je napravljen pregled izvora koji obrađuju predmetnu oblast. Na tom osnovu napravljen je okvir za poboljšanje kliničkog procesa. Takođe su prepoznati različiti pristupi rangiranja procesa, koje treba poboljšati.

U ovom istraživanju pošlo se od pretpostavke da je, da bi se klinički proces unapredio, neophodno smanjiti greške na minimum i unaprediti pružanje usluga pacijentima kroz smanjeno čekanje. To potvrđuje osnovnu postavku metode – racionalizaciju kliničkog procesa.

Uspešnost zdravstvenih organizacija je u direktnoj korelaciji sa kvalitetom resursa kojima se usluga realizuje [16],[17]. U tom smislu je neophodno koristiti alate koji omogućavaju kontrolu utroška resursa. Jedna od takvih korektivnih metoda je i SIPOC metoda. U konkretnom analiziranom kliničkom procesu, evidentni su zastoji i čekanja u pružanju zdravstvenih usluga, zbog čega primena SIPOC modela ima potpunu opravdanost. Testiranjem predloženog modela, vidi se poboljšanje, odnosno skraćivanje vremena čekanja u pružanju zdravstvene usluge. Uz navedeno, predlaže se primena opreme koja će unaprediti i ažurnije pružiti adekvatne informacije, te pomoći osoblju u zdravstvu da brže pruža usluge.

Buduća istraživanja trebalo bi da se usmere na ocenu efekata implementacije SIPOC metode u kliničkom procesu. Prema našem istraživanju [18], da se bi se postigao potpuni efekat implementacije SIPOC metode, neophodno je integrisati aktivnosti i procese. Integracija aktivnosti i procesa obezbeđuje jasan prikaz ulaza, procesa i rezultata.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Septembar 2022

Strane 354-361

 • Ključne reči:
  metode, zdravstvene usluge, akušerstvo
 • Primljen:
  04 Jul 2022
 • Revidiran:
  22 Jul 2022
 • Prihvaćen:
  10 Avgust 2022
 • Objavljen online:
  25 Septembar 2022
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Međedović E, Spalldi-Barišić L, Nevačinović E, Rama A, Kurtović A, Cerovac A. SIPOC method of optimizing the clinical process in obstetrics. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2022;3(3):354-61. doi: 10.5937/smclk3-38976
Autor za korespodenciju

Edin Međedović
Klinika za ginekologiju i porodiljstvo, Univerzitetsko-klinički centar Sarajevo, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


1. Brown C. Why and how to employ the SIPOC model. J Bus Contin Emer Plan. 2019 Jan 1;12(3):198-210. [HTTP]

2. Sharma P, Gupta A, Malik SC, Jha PC. Quality Improvement In Manufacturing Process Through Six Sigma: A Case Study Of Indian MSME Firm. Yugoslav Journal of Operations Research 2019; 29(4):519–37. DOI: https://doi. org/10.2298/YJOR190115007S. [CROSSREF]

3. Hadek A, Bakkali S, Ajana S. Sipoc Model In Moroccan Engineering Education Context: Lean Approach. International Journal of Education 2019;7(1):47–60. DOI: 10.5121/ije.2019.7104 47. [CROSSREF]

4. Chyon BSc FA, Ahmmed BSc MS, Shuvo BSc MKA, Suman BSc MNH, Hossain PhD MM. Measuring Process Capability in a Hospital by Using Lean Six Sigma Tools-A Case Study in Bangladesh. Glob Adv Health Med. 2020 Oct 8;9:2164956120962441. doi: 10.1177/2164956120962441. [CROSSREF]

5. Reshad AI, Rahman MM, Chowdhury NM. Performance of Epidemic Healthcare Management during COVID-19 Outbreak using LSS DMAIC Approach: A Case Study for Bangladesh. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020. Dostupno na: http://www.ieomsociety. org/detroit2020/papers/132.pdf

6. Dickson EW, Anguelov Z, Vetterick D, Eller A, Singh S. Use of lean in the emergency department: a case series of 4 hospitals. Ann Emerg Med. 2009 Oct;54(4):504-10. doi: 10.1016/j.annemergmed.2009.03.024. [CROSSREF]

7. Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: the unfilled promise? Soc Sci Med. 2012 Feb;74(3):364-71. doi: 10.1016/j.socscimed.2011.02.011. [CROSSREF]

8. Stoiljković V. Lean u Zdravstvu Srbije. [Internet]. [pristupljeno 07.06.2022.]. Dostupno na: http://www.cimlss.rs/wp-content/uploads/2014/08/Lean-u-Zdravstvu.pdf. [HTTP]

9. Ambler T. Marketing and the Bottom Line. 2nd ed. Harlow, UK: Financial Times Prentice Hall; 2003.

10. Piškor M, Kondić V. Lean production kao jedan od načina povećanja konkurentnosti hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu. Tehnički glasnik. 2010;4(1-2):37-41. [Internet]. [pristupljeno 07.07.2022.]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/85887. [HTTP]

11. Mićović, P. Mneadžment zdravstvenog sistema. Evropski centar za mir i razvoj ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 2000.

12. Bonavía T, Marín JA. An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain. Int J Oper Prod Manag. 2006 May 1;26(5):505-31. doi: 10.1108/01443570610659883. [CROSSREF]

13. Holden RJ. Lean Thinking in emergency departments: a critical review. Ann Emerg Med. 2011 Mar;57(3):265-78. doi: 10.1016/j.annemergmed.2010.08.001. [CROSSREF]

14. Successfully deploying Lean in healthcare. Philips Healthcare. [Internet]. [pristupljeno 18.5.2022.]. Dostupno na: https://www.philips.be. [HTTP]

15. Mićović PM, Jakovljević Đ, Dovijanić P. Zdravstveni menadžment: menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; 2008.

16. Jae YM, Byeong WK, Young HS, Choon SL, Hyungjoon M. An integrated Method for Business Process Improvement. Int J Innov Comput Inf Control. 2012 July 8(7(B)):5237-50.


LITERATURA

1. Brown C. Why and how to employ the SIPOC model. J Bus Contin Emer Plan. 2019 Jan 1;12(3):198-210. [HTTP]

2. Sharma P, Gupta A, Malik SC, Jha PC. Quality Improvement In Manufacturing Process Through Six Sigma: A Case Study Of Indian MSME Firm. Yugoslav Journal of Operations Research 2019; 29(4):519–37. DOI: https://doi. org/10.2298/YJOR190115007S. [CROSSREF]

3. Hadek A, Bakkali S, Ajana S. Sipoc Model In Moroccan Engineering Education Context: Lean Approach. International Journal of Education 2019;7(1):47–60. DOI: 10.5121/ije.2019.7104 47. [CROSSREF]

4. Chyon BSc FA, Ahmmed BSc MS, Shuvo BSc MKA, Suman BSc MNH, Hossain PhD MM. Measuring Process Capability in a Hospital by Using Lean Six Sigma Tools-A Case Study in Bangladesh. Glob Adv Health Med. 2020 Oct 8;9:2164956120962441. doi: 10.1177/2164956120962441. [CROSSREF]

5. Reshad AI, Rahman MM, Chowdhury NM. Performance of Epidemic Healthcare Management during COVID-19 Outbreak using LSS DMAIC Approach: A Case Study for Bangladesh. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020. Dostupno na: http://www.ieomsociety. org/detroit2020/papers/132.pdf

6. Dickson EW, Anguelov Z, Vetterick D, Eller A, Singh S. Use of lean in the emergency department: a case series of 4 hospitals. Ann Emerg Med. 2009 Oct;54(4):504-10. doi: 10.1016/j.annemergmed.2009.03.024. [CROSSREF]

7. Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: the unfilled promise? Soc Sci Med. 2012 Feb;74(3):364-71. doi: 10.1016/j.socscimed.2011.02.011. [CROSSREF]

8. Stoiljković V. Lean u Zdravstvu Srbije. [Internet]. [pristupljeno 07.06.2022.]. Dostupno na: http://www.cimlss.rs/wp-content/uploads/2014/08/Lean-u-Zdravstvu.pdf. [HTTP]

9. Ambler T. Marketing and the Bottom Line. 2nd ed. Harlow, UK: Financial Times Prentice Hall; 2003.

10. Piškor M, Kondić V. Lean production kao jedan od načina povećanja konkurentnosti hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu. Tehnički glasnik. 2010;4(1-2):37-41. [Internet]. [pristupljeno 07.07.2022.]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/85887. [HTTP]

11. Mićović, P. Mneadžment zdravstvenog sistema. Evropski centar za mir i razvoj ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 2000.

12. Bonavía T, Marín JA. An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain. Int J Oper Prod Manag. 2006 May 1;26(5):505-31. doi: 10.1108/01443570610659883. [CROSSREF]

13. Holden RJ. Lean Thinking in emergency departments: a critical review. Ann Emerg Med. 2011 Mar;57(3):265-78. doi: 10.1016/j.annemergmed.2010.08.001. [CROSSREF]

14. Successfully deploying Lean in healthcare. Philips Healthcare. [Internet]. [pristupljeno 18.5.2022.]. Dostupno na: https://www.philips.be. [HTTP]

15. Mićović PM, Jakovljević Đ, Dovijanić P. Zdravstveni menadžment: menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; 2008.

16. Jae YM, Byeong WK, Young HS, Choon SL, Hyungjoon M. An integrated Method for Business Process Improvement. Int J Innov Comput Inf Control. 2012 July 8(7(B)):5237-50.

1. Brown C. Why and how to employ the SIPOC model. J Bus Contin Emer Plan. 2019 Jan 1;12(3):198-210. [HTTP]

2. Sharma P, Gupta A, Malik SC, Jha PC. Quality Improvement In Manufacturing Process Through Six Sigma: A Case Study Of Indian MSME Firm. Yugoslav Journal of Operations Research 2019; 29(4):519–37. DOI: https://doi. org/10.2298/YJOR190115007S. [CROSSREF]

3. Hadek A, Bakkali S, Ajana S. Sipoc Model In Moroccan Engineering Education Context: Lean Approach. International Journal of Education 2019;7(1):47–60. DOI: 10.5121/ije.2019.7104 47. [CROSSREF]

4. Chyon BSc FA, Ahmmed BSc MS, Shuvo BSc MKA, Suman BSc MNH, Hossain PhD MM. Measuring Process Capability in a Hospital by Using Lean Six Sigma Tools-A Case Study in Bangladesh. Glob Adv Health Med. 2020 Oct 8;9:2164956120962441. doi: 10.1177/2164956120962441. [CROSSREF]

5. Reshad AI, Rahman MM, Chowdhury NM. Performance of Epidemic Healthcare Management during COVID-19 Outbreak using LSS DMAIC Approach: A Case Study for Bangladesh. Proceedings of the 5th NA International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Detroit, Michigan, USA, August 10 - 14, 2020. Dostupno na: http://www.ieomsociety. org/detroit2020/papers/132.pdf

6. Dickson EW, Anguelov Z, Vetterick D, Eller A, Singh S. Use of lean in the emergency department: a case series of 4 hospitals. Ann Emerg Med. 2009 Oct;54(4):504-10. doi: 10.1016/j.annemergmed.2009.03.024. [CROSSREF]

7. Radnor ZJ, Holweg M, Waring J. Lean in healthcare: the unfilled promise? Soc Sci Med. 2012 Feb;74(3):364-71. doi: 10.1016/j.socscimed.2011.02.011. [CROSSREF]

8. Stoiljković V. Lean u Zdravstvu Srbije. [Internet]. [pristupljeno 07.06.2022.]. Dostupno na: http://www.cimlss.rs/wp-content/uploads/2014/08/Lean-u-Zdravstvu.pdf. [HTTP]

9. Ambler T. Marketing and the Bottom Line. 2nd ed. Harlow, UK: Financial Times Prentice Hall; 2003.

10. Piškor M, Kondić V. Lean production kao jedan od načina povećanja konkurentnosti hrvatskih poduzeća na globalnom tržištu. Tehnički glasnik. 2010;4(1-2):37-41. [Internet]. [pristupljeno 07.07.2022.]. Dostupno na: https://hrcak.srce.hr/85887. [HTTP]

11. Mićović, P. Mneadžment zdravstvenog sistema. Evropski centar za mir i razvoj ECPD Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, 2000.

12. Bonavía T, Marín JA. An empirical study of lean production in the ceramic tile industry in Spain. Int J Oper Prod Manag. 2006 May 1;26(5):505-31. doi: 10.1108/01443570610659883. [CROSSREF]

13. Holden RJ. Lean Thinking in emergency departments: a critical review. Ann Emerg Med. 2011 Mar;57(3):265-78. doi: 10.1016/j.annemergmed.2010.08.001. [CROSSREF]

14. Successfully deploying Lean in healthcare. Philips Healthcare. [Internet]. [pristupljeno 18.5.2022.]. Dostupno na: https://www.philips.be. [HTTP]

15. Mićović PM, Jakovljević Đ, Dovijanić P. Zdravstveni menadžment: menadžment zdravstvenog sistema i zdravstvenih ustanova. Beograd: Komora zdravstvenih ustanova Srbije; 2008.

16. Jae YM, Byeong WK, Young HS, Choon SL, Hyungjoon M. An integrated Method for Business Process Improvement. Int J Innov Comput Inf Control. 2012 July 8(7(B)):5237-50.


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh