Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

Video asistirana torakoskopska resekcija ektopičnih medijastinalno lokalizovanih paratireoidnih žlezda: iskustva našeg centra

Aleksandar Ristanović1,2, Nebojša Marić1,2, Aleksandar Nikolić1, Stevan Čičić1
 • Vojnomedicinska akademija, Klinika za grudnu i kardiohirurgiju, Beograd, Srbija
 • Univerzitet odbrane, Medicinski fakultet Vojnomedicinske akademije, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod/Cilj: Većina ektopično lokalizovanih medijastinalnih paratireoidnih žlezda (EMPTŽ) može se uspešno ukloniti cervikalnim pristupom, uključujući i paratireoidne žlezde (PTŽ) smeštene u gornjem medijastinumu. Međutim 1% – 3% pacijenata sa hiperparatireoidizmom (HPT) zahteva grudno hirurški pristup. Uspeh hirurškog lečenja zavisi od što preciznije preoperativne lokalizacije EMPTŽ-a i izbora odgovarajućeg pristupa. Kod ove grupe pacijenata video asistirana torakoskopska ekscizija (engl. video-assisted thoracoscopic surgery – VATS) EMPTŽ-a se može koristiti kao pouzdana i bezbedna metoda, kako bi se izbegla potreba za otvorenom hirurgijom, kao i zbog drugih prednosti. Prikazujemo prvih 11 pacijenata sa EMPTŽ-om koji su uspešno operisani na Klinici za grudnu i kardiohirurgiju Vojnomedicinske Akademije (VMA). Nema izveštaja o prethodnim VATS resekcijama EMPTŽ-a u Srbiji.

Materijali i metode: Na Klinici za grudnu i kardiohirurgiju Vojnomedicinske akademije, u periodu između marta 2014. i oktobra 2022. godine, video asistiranim torakoskopskim hirurškim pristupom (VATS) je operisano 11 pacijenata sa ektopično lokalizovanim medijastinalnim paratireoidnim žlezdama. Svi pacijenti su imali biohemijski dokazan hiperparatireoidizam (povišene serumske vrednosti kalcijuma i paratireoidnog hormona). Za preoperativno utvrđivanje lokalizacije ektopičnih žlezda, korišćene su: kompjuterizovana tomografija grudnog koša, Tc-99m sestamibi scintigrafija paratireoidnih žlezda i kompjuterizovana tomografija emisijom pojedinačnog fotona (engl. single photon emission computed tomography – SPECT).

Rezultati: Uspešno je izvršena ekscizija svih EMPTŽ-a VATS pristupom. Nije bilo potrebe za otvorenim grudno-hirurškim pristupom (sternotomija ili torakotomija). Prosečna dužina trajanja operacije je iznosila 80 minuta (od 34 do 150 min), a prosečna dužina hospitalizacije je bila 7 dana. Kod jednog bolesnika je došlo do razvoja infekcije operativne rane.

Zaključak: Ektopično lokalizovane medijastinalne paratireoidne žlezde mogu biti bezbedno i uspešno ekscidirane korišćenjem VATS pristupa, čime se izbegava klasično otvaranje grudnog koša. VATS obezbeđuje dobru vizualizaciju tumora, malu traumu tkiva, kratko vreme trajanja operacije, kratko vreme bolničkog lečenja, malu učestalost komplikacija i dobar kozmetički efekat.


UVOD

Prvu uspešnu paratireoidektomiju izveo je, 1925. godine, Feliks Mandel, kao bilateralnu eksploraciju vrata [1]. Indikacije za paratireoidektomiju su primarni i sekundarni hiperparatireoidizam (HPT). Paratireoidne žlezde (PTŽ) se nalaze na vratu i najčešće ih ima četiri. Približno 15% – 20% pacijenata kod kojih je indikovana paratireoidektomija ima ektopično lokalizovane paratireoidne žlezde [2],[3]. Ektopična lokalizacija žlezda je posledica njihovog embrionalnog razvitka. Gornje paratireoidne žlezde se razvijaju iz četvrte faringealne kese, dok donje paratireoidne žlezde nastaju iz treće faringealne kese. Zbog toga, tokom embrionalnog razvitka, niže paratireoidne žlezde prelaze veću udaljenost da bi došle u svoj uobičajeni anatomski položaj. Sledstveno, njihova ektopična lokalizacija je dvostruko češća. Pošto se timus takođe razvija iz treće faringealne kese, ektopično lokalizovana donja PTŽ se često može naći u samom timusu ili oko timusa. Kada je gornja PTŽ ektopično lokalizovana, obično se nalazi pored jednjaka, traheje, štitne žlezde i velikih krvnih sudova [4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11]. Većina ektopično lokalizovanih PTŽ-a se može ukloniti cervikalnim pristupom, uključujući i paratireoidne žlezde koje se nalaze u gornjem medijastinumu. Međutim, 1% – 3% pacijenata sa ektopično lokalizovanim medijastinalnim paratireoidnim žlezdama (EMPTŽ) iziskuje grudno hirurški pristup [4],[5],[6],[7],[12]. Danas se sve češće koriste minimalno invazivne tehnike, kako bi se minimizovala trauma tkiva i smanjile komplikacije operativnog lečenja. Uspeh hirurškog lečenja prvenstveno zavisi od što preciznije preoperativne lokalizacije EMPTŽ-a i izbora odgovarajućeg pristupa. Kod ove grupe pacijenata video asistirana torakoskopska ekscizija (engl. video-assisted thoracoscopic surgery – VATS) EMPTŽ-a se može koristiti kao pouzdana i bezbedna metoda, kako bi se izbegla potreba za otvorenom hirurgijom, kao i zbog drugih prednosti.

MATERIJALI I METODE

U periodu od marta 2014. godine do oktobra 2022. godine, na Klinici za grudnu i kardiohirurgiju Vojnomedicinske akademije (VMA), hirurški je lečeno 11 pacijenata sa biohemijski dokazanim hiperparatireoidizmom.

Četiri pacijenta su imala primarni hiperparatireoidizam, šest pacijenata je imalo sekundarni hiperparatireoidizam, a jedan pacijent je imao tercijarni hiperparatireoidizam. Kod 7 pacijenata je prethodno urađena subtotalna paratireoidektomija cervikalnim pristupom (6 pacijenata sa sekundarnim i jedan pacijent sa tercijarnim hiperparatireoidizmom). Preoperativno, svi pacijenti su imali povišen nivo paratireoidnog hormona (PTH), dok su dva pacijenta imala povišen nivo kalcijuma u serumu. Jedan pacijent je imao smanjen nivo serumskog fosfora.

Lokalizacija ektopičnih žlezda utvrđena je preoperativno primenom Tc-99m sestamibi scintigrafije paratireoidnih žlezda i kompjuterizovane tomografije (engl. computed tomography – CT) grudnog koša, dok je jedan pacijent podvrgnut kompjuterizovanoj tomografiji emisijom pojedinačnog fotona (engl. single photon emission computed tomography – SPECT), (Slika 1).

video asistirana 01

Slika 1. CT i SPECT nalaz intratimične ektopično lokalizovane medijastinalne paratireoidne žlezde (EMPTŽ)

Resekcija EMPTŽ-a je izvedena VATS tehnikom. U zavisnosti od preoperativne lokalizacije žlezda, resekcija VATS tehnikom je izvedena 6 puta na levoj strani i 5 puta na desnoj. U dva slučaja, operacije su izvedene postavljanjem tri porta, u jednom slučaju postavljena su dva porta, dok je u 8 slučajeva postavljen jedan port, kao rezultat našeg sve većeg stečenog iskustva. Portovi su uvek bili plasirani na standardna mesta. Sve hirurške intervencije su obavljene u opštoj anesteziji, uz primenu dvolumenske endotrahealne cevi i jednostrane ventilacije pluća. Pacijenti su postavljani u polusedeći položaj sa ipsilateralnom rukom u abdukciji i peškirom postavljenim ispod iste strane grudnog koša pacijenta, kako bi se stvorio ugao od trideset stepeni između operacionog stola i toraksa. Sve operacije su izvedene uz pomoć standardnog krutog torakoskopa od 10 mm. Ektopično lokalizovane paratireoidne žlezde resecirane su standardnim torakoskopskim instrumentima. Nakon operacije, kroz kaudalni rez je postavljen torakalni dren. Kriterijum koji smo koristili za intraoperativnu potvrdu ekstirpirane paratireoidne žlezde bila je analiza smrznutog preseka uklonjenog tkiva.

REZULTATI

Od 11 pacijenata koji su bili podvrgnuti paratireoidektomiji, bilo je 8 (72,7%) muškaraca. Prosečna starost pacijenata je bila 52 godine. Prosečna dužina operacije je iznosila 80 minuta (između 34 i 150 minuta). Svi pacijenti su ekstubirani u operacionoj sali. Nijedan pacijent nije zahtevao boravak u jedinici hirurške intenzivne nege. Torakalni dren je uglavnom uklanjan nakon jednog postoperativnog dana (raspon: 0 dana – 2 dana). Prosečna dvadesetčetvoročasovna drenaža je iznosila 65 ml (opseg: 0 ml – 110 ml). Prosečna dužina hospitalizacije je bila 7 dana (između tri i 15 dana). Jedan pacijent je imao infekciju rane. Kod šest pacijenata je došlo da razvoja postoperativne hipokalcemije koja je zahtevala supstitucionu terapiju kako bi se sprečio sindrom gladne kosti. Infekcija rane i postoperativna hipokalcemija su predstavljale glavne uzroke produžene hospitalizacije. Nije bilo potrebe za otvorenim pristupom pri resekciji EMPTŽ-a. Histološkom analizom utvrđen je adenom paratireoidne žlezde kod tri pacijenta, hiperplazija paratireoidne žlezde kod 7 pacijenata, a kod jednog bolesnika sa sarkoidozom utvrđeno je hronično granulomatozno zapaljenje limfnih žlezda. Srednja vrednost prečnika ekscidiranih žlezda je bila 20 mm, a sve su bile veće od 2 mm u prečniku (opseg: 2 mm – 35 mm). Nakon operacije, nivo kalcijuma u krvi se vratio na normalne vrednosti, prvog postoperativnog dana. Nakon šestomesečnog praćenja, svi pacijenti, osim jednog, imali su normalne vrednosti kalcijuma u krvi. Nivo PTH-a se vratio na normalne vrednosti kod 10 pacijenata. Kod jednog pacijenta nivo PTH-a je ostao povišen, a konačni patohistološki nalaz nije potvrdio paratireoidno tkivo, niti je daljim analizama utvrđen uzrok povišenog nivoa kalcijuma i paratireoidnog hormona.

DISKUSIJA

Uspeh hirurškog lečenja zavisi od što preciznije preoperativne lokalizacije EMPTŽ-a u medijastinumu i izbora najadekvatnijeg pristupa. Metode snimanja koje se koriste za preoperativnu vizualizaciju EMPTŽ-a su sledeće: UZ, CT, Tc-99m sestamibi scintigrafija, magnetna rezonanca, SPECT i dvofazna Tc-99m sestamibi scintigrafija sa SPECT-om. Dijagnostička osetljivost ovih procedura je prikazana u Tabeli 1 [13].

Tabela 1. Osetljivost dijagnostičkih procedura

video asistirana 02

Kod pacijenata sa negativnim nalazom scintigrafije, može se koristiti 4D-CT snimanje za vizualizaciju EMPTŽ-a. Prema jednoj studiji, osetljivost 4D-CT-a je 89% u vizualizaciji paratireoidnih žlezda [14]. Kod pacijenata sa višestrukim disekcijama vrata i trajno povišenim vrednostima PTH-a, kod kojih navedene metode snimanja nisu dovele do vizualizacije ektopično lokalizovanih medijastinalnih paratireoidnih žlezda, može se primeniti selektivna venska kateterizacija u cilju merenja nivoa PTH-a [15]. PET/CT sa 11C-metioninom se takođe može koristiti kao još jedan dodatni metod vizualizacije [16],[17]. Mi smo koristili CT, Tc-99m sestamibi skeniranje i SPECT za preoperativnu vizualizaciju paratireoidnih žlezda, iako PET/CT sa 18F-fluoroholinom ima veću osetljivost [37]. Neki medicinski centri, u cilju vizualizacije intraoperativnih ektopičnih PTŽ-a, intravenski primenjuju metilen plavo [18],[19]. Paratireoidno tkivo ima sposobnost da veže metilensko plavo i samim tim je tkivo lakše identifikovati. Karakteristika paratireoidne žlezde jeste sposobnost fluorescencije kada je izložena infracrvenom spektru svetlosti, a za vizualizaciju su korišćene određene talasne dužine. Postoji nekoliko metoda koje se koriste za intraoperativnu vizualizaciju fluorescencije (NIRAF (engl. near-infrared autofluorescence); fluorescentno kontrastno snimanje (engl. contrast-enhanced fluorescence imaging)) [38].

Jedan od načina da se biohemijskim putem poveća efikasnost hirurškog lečenja jeste intraoperativno praćenje PTH-a. Smatra se da je EMPTŽ uspešno ekstirpirana ako je nivo PTH-a izmeren 8 – 20 minuta nakon uklanjanja tkiva opao za više od 50%, u poređenju sa nivoom pre ekscizije [20],[21]. Ukoliko nivo PTH-a ne padne na željene vrednosti, hiruršku eksploraciju treba nastaviti [22]. Ne postoji konsenzus po pitanju procentualne vrednosti i brzine smanjenja nivoa PTH-a koje bi nesumnjivo mogle da potvrde da je EMPTŽ uklonjena. Međutim, postoji niz definisanih kriterijuma [23],[24],[25],[26],[27]. U našem slučaju, kao intraoperativnu potvrdu paratireoidnog tkiva, koristili smo analizu smrznutog preseka ekstirpiranog tkiva. Samo u jednom slučaju, analiza smrznutog preseka nije potvrdila da je u pitanju paratireoidna žlezda, već je potvrđena hronična granulomatozna infekcija limfnih žlezda. Nekada je najčešće primenjivani pristup za ekstirpaciju PTŽ-a bila cervikalna bilateralna eksploracija vrata bez prethodne vizualizacije PTŽ-a [1]. U današnje vreme, preoperativna vizualizacija PTŽ-a je neizostavni deo planiranja lečenja. Kod EMPTŽ-a, najčešće korišćeni pristupi bili su sternotomija i torakotomija [10],[12],[29]. Danas se sve više koriste minimalno invazivne tehnike. U sadašnje vreme je preovlađujuće mišljenje da je, u slučaju medijastinalne lokalizacije PTŽ-a, metoda prvog izbora VATS.

U velikoj studiji koju su sproveli Vang i saradnici [33], od 30 paratireoidnih medijastinalnih žlezda, 24 su bile intratimične, a 6 paratimične. Edis i saradnici [32] i Klark [33] su predstavili studiju koja je uključivala 92 medijastinalne paratireoidne žlezde i otkrili da je 85% bilo lokalizovano uz timus. Naši rezultati podržavaju ovu studiju – 8 žlezda je bilo intratimično, dve žlezde su bile peritimične, a jedna žlezda se nalazila u aortopulmonalnom prozoru.

Angiografska ablacija predstavlja opciju u lečenju EMPTŽ-a. Ova tehnika sprečava dotok krvi u žlezdu. Nedostatak ove tehnike ogleda se u činjenici da je u 40% slučajeva bilo nemoguće lokalizovati žlezdu, kao i u stopi rane pogreške (engl. early failure rate) od 40%. Uz primenu ove tehnike retko se javljaju neurološke komplikacije. Međutim, ova tehnika ne obezbeđuje paratireoidno tkivo, ukoliko postoji potreba za autotransplantacijom [36],[37],[38].

U našoj seriji, operacije su, u proseku, trajale 80 minuta. Svi pacijenti sa primarnim hiperparatireoidizmom su otpušteni iz bolnice četiri dana nakon operacije, a pacijenti sa sekundarnim hiperparatireoidizmom su otpušteni unutar 7 dana od operacije. Razlog dužeg boravka u bolnici pacijenata sa sekundarnim HPT-om bila je postoperativna hipokalcemija, koja je zahtevala supstitucionu terapiju. Pojavila se jedna postoperativna komplikacija u vidu infekcije rane. Ovakav rezultat se razlikuje od rezultata Rasela i saradnika [4] za sternotomiju, koji su pokazali incidenciju od 21% plućnih komplikacija, te 8% komplikacija rane, atrijalne fibrilacije i duboke venske tromboze. Kon i saradnici [12] su prijavili stopu komplikacija od 19% (četiri od 21 pacijenta) nakon sternotomije, za resekciju ektopične paratireoidne žlezde. S obzirom na njihove male dimenzije i medijastinalnu lokalizaciju, VATS se čini idealnim pristupom u lečenju retkih medijastinalnih ektopičnih paratireoidnih žlezda. Prednosti VATS pristupa, u poređenju sa otvorenom hirurgijom (sternotomija ili torakotomija), su dobro poznate i opisane.

VATS je najmanje invazivna tehnika koja prouzrokuje najmanje bola pacijentu, pruža najbolju vizualizaciju tumora, obezbeđuje kraće trajanje operacije, manju učestalost komplikacija, kraće vreme bolničkog lečenja i dobar kozmetički/estetski efekat.

ZAKLJUČAK

Predstavljamo svoje iskustvo sa prvih jedanaest slučajeva ektopično lokalizovanih paratireoidnih žlezda reseciranih VATS tehnikom. Prednosti VATS pristupa, u poređenju sa otvorenom hirurgijom (sternotomija ili torakotomija), su dobro poznate i opisane i mogu se primeniti u hirurškom lečenju EMPTŽ-a. Preporučuje se da se preoperativno lokalizacija PTŽ-a odredi što preciznije, te da dijagnoza hiperparatireoidizma bude definitivno ustanovljena. VATS pristup treba smatrati prvim i najmanje invazivnim pristupom u resekciji ektopično lokalizovanih paratireoidnih žlezda.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 4 Broj 3

Septembar 2023

Strane 238-245

 • Ključne reči:
  video asistirana torakoskopska hirurgija, hiperparatireoidizam, ekscizija paratireoidnih žlezda, ektopične paratireoidne žlezde
 • Primljen:
  19 Maj 2023
 • Revidiran:
  05 Jul 2023
 • Prihvaćen:
  14 Jul 2023
 • Objavljen online:
  25 Septembar 2023
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Ristanović A, Marić N, Nikolić A, Čičić S. Video assisted thoracoscopic resection of mediastinal ectopic parathyroid glands: A single-center experience. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2023;4(3):238-45. doi: 10.5937/smclk4-45101
Autor za korespodenciju

Stevan Čičić
Vojnomedicinska akademija, Klinika za grudnu i kardiohirurgiju
Crnotravska 17, 11000 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Prescott JD, Udelsman R. Remedial operation for primary hyperparathyroidism. World J Surg. 2009 Nov;33(11):2324-34. doi: 10.1007/s00268-009-9962- 0. [CROSSREF]

  2. Gomes EM, Nunes RC, Lacativa PG, Almeida MH, Franco FM, Leal CT, et al. Ectopic and extranumerary parathyroid glands location in patients with hyperparathyroidism secondary to end stage renal disease. Acta Cir Bras. 2007 Mar-Apr;22(2):105-9. doi: 10.1590/s0102-86502007000200005. [CROSSREF]

  3. Phitayakorn R, McHenry CR. Incidence and location of ectopic abnormal parathyroid glands. Am J Surg. 2006 Mar;191(3):418-23. doi: 10.1016/j.amjsurg.2005.10.049. [CROSSREF]

  4. Russell CF, Edis AJ, Scholz DA, Sheedy PF, van Heerden JA. Mediastinal parathyroid tumors: experience with 38 tumors requiring mediastinotomy for removal. Ann Surg. 1981 Jun;193(6):805-9. doi: 10.1097/00000658- 198106000-00016. [CROSSREF]

  5. Alesina PF, Moka D, Mahlstedt J, Walz MK. Thoracoscopic removal of mediastinal hyperfunctioning parathyroid glands: personal experience and review of the literature. World J Surg. 2008 Feb;32(2):224-31. doi: 10.1007/s00268- 007-9303-0. [CROSSREF]

  6. Cupisti K, Dotzenrath C, Simon D, Röher HD, Goretzki PE. Therapy of suspected intrathoracic parathyroid adenomas. Experiences using open transthoracic approach and video-assisted thoracoscopic surgery. Langenbecks Arch Surg. 2002 Jan;386(7):488-93. doi: 10.1007/s00423-001-0254-x. [CROSSREF]

  7. Randone B, Costi R, Scatton O, Fulla Y, Bertagna X, Soubrane O, et al. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid glands: a critical appraisal of an emerging technique. Ann Surg. 2010 Apr;251(4):717-21. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3181c1cfb0. [CROSSREF]

  8. Cope O. Surgery of hyperparathyroidism: the occurrence of parathyroids in the anterior mediastinum and the division of the operation into two stages. Ann Surg 1941;114(4):706–733. [CROSSREF]

  9. Iihara M, Suzuki R, Kawamata A, Horiuchi K, Okamoto T. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid lesions: selection of surgical approach and pitfalls of preoperative and intraoperative localization. World J Surg 2012;36(6):1327–1334. [CROSSREF]

  10. Said SM, Cassivi SD, Allen MS, Deschamps C, Nichols FC 3rd, Shen KR, et al. Minimally invasive resection for mediastinal ectopic parathyroid glands. Ann Thorac Surg. 2013 Oct;96(4):1229-1233. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.084. [CROSSREF]

  11. Arnault V, Beaulieu A, Lifante JC, Sitges Serra A, Sebag F, Mathonnet M, et al. Multicenter study of 19 aortopulmonary window parathyroid tumors: the challenge of embryologic origin. World J Surg. 2010 Sep;34(9):2211-6. doi: 10.1007/s00268-010-0622-1. [CROSSREF]

  12. Conn JM, Goncalves MA, Mansour KA, McGarity WC. The mediastinal parathyroid. Am Surg. 1991 Jan;57(1):62-6.

  13. Noussios G, Anagnostis P, Natsis K. Ectopic parathyroid glands and their anatomical, clinical and surgical implications. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Nov;120(10):604-10. doi: 10.1055/s-0032-1327628. [CROSSREF]

  14. Day KM, Elsayed M, Beland MD, Monchik JM. The utility of 4-dimensional computed tomography for preoperative localization of primary hyperparathyroidism in patients not localized by sestamibi or ultrasonography. Surgery. 2015 Mar;157(3):534-9. doi: 10.1016/j.surg.2014.11.010. [CROSSREF]

  15. Lebastchi AH, Aruny JE, Donovan PI, Quinn CE, Callender GG, Carling T, et al. Real-Time Super Selective Venous Sampling in Remedial Parathyroid Surgery. J Am Coll Surg. 2015 Jun;220(6):994-1000. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.01.004. [CROSSREF]

  16. Traub-Weidinger T, Mayerhoefer ME, Koperek O, Mitterhauser M, Duan H, Karanikas G, et al. 11C-methionine PET/CT imaging of 99mTc-MIBI-SPECT/ CT-negative patients with primary hyperparathyroidism and previous neck surgery. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov;99(11):4199-205. doi: 10.1210/ jc.2014-1267. [CROSSREF]

  17. Hellman P, Ahlström H, Bergström M, Sundin A, Långström B, Westerberg G, et al. Positron emission tomography with 11C-methionine in hyperparathyroidism. Surgery. 1994 Dec;116(6):974-81.

  18. Amer K, Khan AZ, Rew D, Lagattolla N, Singh N. Video assisted thoracoscopic excision of mediastinal ectopic parathyroid adenomas: a UK regional experience. Ann Cardiothorac Surg. 2015 Nov;4(6):527-34. doi: 10.3978/j. issn.2225-319X.2015.09.04. [CROSSREF]

  19. Dudley NE. Methylene blue for rapid identification of the parathyroids. Br Med J. 1971 Sep 18;3(5776):680-1. doi: 10.1136/bmj.3.5776.680. [CROSSREF]

  20. Phitayakorn R, McHenry CR. Parathyroidectomy: overview of the anatomic basis and surgical strategies for parathyroid operations. Clin Rev Bone Miner Metab 2007;5:89-102. [CROSSREF]

  21. Sagan D, Goździuk K. Surgical treatment of mediastinal parathyroid adenoma: rationale for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Ann Thorac Surg. 2010 Jun;89(6):1750-5. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.02.076. [CROSSREF]

  22. Neves MC, Ohe MN, Rosano M, Abrahão M, Cervantes O, Lazaretti-Castro M, et al. A 10-year experience in intraoperative parathyroid hormone measurements for primary hyperparathyroidism: a prospective study of 91 previous unexplored patients. J Osteoporos. 2012;2012:914214. doi: 10.1155/2012/914214. [CROSSREF]

  23. Udelsman R, Åkerström G, Biagini C, Duh QY, Miccoli P, Niederle B, et al. The surgical management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3595-606. doi: 10.1210/jc.2014-2000. [CROSSREF]

  24.  Di Stasio E, Carrozza C, Pio Lombardi C, Raffaelli M, Traini E, Bellantone R, et al. Parathyroidectomy monitored by intra-operative PTH: the relevance of the 20 min end-point. Clin Biochem. 2007 Jun;40(9-10):595-603. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2006.12.007. [CROSSREF]

  25. Richards ML, Thompson GB, Farley DR, Grant CS. An optimal algorithm for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Arch Surg. 2011 Mar;146(3):280-5. doi: 10.1001/archsurg.2011.5. [CROSSREF]

  26. Barczynski M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A, Cichon S, Nowak W. Evaluation of Halle, Miami, Rome, and Vienna intraoperative iPTH assay criteria in guiding minimally invasive parathyroidectomy. Langenbecks Arch Surg. 2009 Sep;394(5):843-9. doi: 10.1007/s00423-009-0510-z. [CROSSREF]

  27. Carneiro DM, Irvin GL 3rd, Inabnet WB. Limited versus radical parathyroidectomy in familial isolated primary hyperparathyroidism. Surgery. 2002 Dec;132(6):1050-4; discussion 1055. doi: 10.1067/msy.2002.128695. [CROSSREF]

  28. Downey NJ, McGuigan JA, Dolan SJ, Russell CF. Median sternotomy for parathyroid adenoma. Ir J Med Sci. 1999 Jan-Mar;168(1):13-6. doi: 10.1007/ BF02939573. [CROSSREF]

  29. Obara T, Fujimoto Y, Tanaka R, Ito Y, Kodama T, Yashiro T, et al. Mid-mediastinal parathyroid lesions: preoperative localization and surgical approach in two cases. Jpn J Surg. 1990 Jul;20(4):481-6. doi: 10.1007/BF02470837. [CROSSREF]

  30. Sukumar MS, Komanapalli CB, Cohen JI. Minimally invasive management of the mediastinal parathyroid adenoma. Laryngoscope. 2006 Mar;116(3):482- 7. doi: 10.1097/01.mlg.0000200582.65418.37.  [CROSSREF]

  31. Wang C, Gaz RD, Moncure AC. Mediastinal parathyroid exploration: a clinical and pathologic study of 47 cases. World J Surg. 1986 Aug;10(4):687-95. doi: 10.1007/BF01655558. [CROSSREF]

  32. Edis AJ, Sheedy PF, Beahrs OH, van Heerden JA. Results of reoperation for hyperparathyroidism, with evaluation of preoperative localization studies. Surgery. 1978 Sep;84(3):384-93.

  33. Clark OH. Mediastinal parathyroid tumors. Arch Surg. 1988 Sep;123(9):1096- 100. doi: 10.1001/archsurg.1988.01400330072011. [CROSSREF]

  34. Heller HJ, Miller GL, Erdman WA, Snyder WH 3rd, Breslau NA. Angiographic ablation of mediastinal parathyroid adenomas: local experience and review of the literature. Am J Med. 1994 Dec;97(6):529-34. doi: 10.1016/0002- 9343(94)90348-4. [CROSSREF]

  35. Doppman JL, Brown EM, Brennan MF, Spiegel A, Marx SJ, Aurbach GD. Angiographic ablation of parathyroid adenomas. Radiology. 1979 Mar;130(3):577- 82. doi: 10.1148/130.3.577. [CROSSREF]

  36. Doherty GM, Doppman JL, Miller DL, Gee MS, Marx SJ, Spiegel AM, et al. Results of a multidisciplinary strategy for management of mediastinal parathyroid adenoma as a cause of persistent primary hyperparathyroidism. Ann Surg. 1992 Feb;215(2):101-6. doi: 10.1097/00000658-199202000-00002. [CROSSREF]

  37. Huber GF, Hüllner M, Schmid C, Brunner A, Sah B, Vetter D, et al. Benefit of 18F-fluorocholine PET imaging in parathyroid surgery. Eur Radiol. 2018 Jun;28(6):2700-2707. doi: 10.1007/s00330-017-5190-4. [CROSSREF]

  38. Wong A, Wong JCY, Pandey PU, Wiseman SM. Novel techniques for intraoperative parathyroid gland identification: a comprehensive review. Expert Rev Endocrinol Metab. 2020 Nov;15(6):439-457. doi: 10.1080/17446651.2020.1831913. [CROSSREF]


LITERATURA

1. Prescott JD, Udelsman R. Remedial operation for primary hyperparathyroidism. World J Surg. 2009 Nov;33(11):2324-34. doi: 10.1007/s00268-009-9962- 0. [CROSSREF]

2. Gomes EM, Nunes RC, Lacativa PG, Almeida MH, Franco FM, Leal CT, et al. Ectopic and extranumerary parathyroid glands location in patients with hyperparathyroidism secondary to end stage renal disease. Acta Cir Bras. 2007 Mar-Apr;22(2):105-9. doi: 10.1590/s0102-86502007000200005. [CROSSREF]

3. Phitayakorn R, McHenry CR. Incidence and location of ectopic abnormal parathyroid glands. Am J Surg. 2006 Mar;191(3):418-23. doi: 10.1016/j.amjsurg.2005.10.049. [CROSSREF]

4. Russell CF, Edis AJ, Scholz DA, Sheedy PF, van Heerden JA. Mediastinal parathyroid tumors: experience with 38 tumors requiring mediastinotomy for removal. Ann Surg. 1981 Jun;193(6):805-9. doi: 10.1097/00000658- 198106000-00016. [CROSSREF]

5. Alesina PF, Moka D, Mahlstedt J, Walz MK. Thoracoscopic removal of mediastinal hyperfunctioning parathyroid glands: personal experience and review of the literature. World J Surg. 2008 Feb;32(2):224-31. doi: 10.1007/s00268- 007-9303-0. [CROSSREF]

6. Cupisti K, Dotzenrath C, Simon D, Röher HD, Goretzki PE. Therapy of suspected intrathoracic parathyroid adenomas. Experiences using open transthoracic approach and video-assisted thoracoscopic surgery. Langenbecks Arch Surg. 2002 Jan;386(7):488-93. doi: 10.1007/s00423-001-0254-x. [CROSSREF]

7. Randone B, Costi R, Scatton O, Fulla Y, Bertagna X, Soubrane O, et al. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid glands: a critical appraisal of an emerging technique. Ann Surg. 2010 Apr;251(4):717-21. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3181c1cfb0. [CROSSREF]

8. Cope O. Surgery of hyperparathyroidism: the occurrence of parathyroids in the anterior mediastinum and the division of the operation into two stages. Ann Surg 1941;114(4):706–733. [CROSSREF]

9. Iihara M, Suzuki R, Kawamata A, Horiuchi K, Okamoto T. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid lesions: selection of surgical approach and pitfalls of preoperative and intraoperative localization. World J Surg 2012;36(6):1327–1334. [CROSSREF]

10. Said SM, Cassivi SD, Allen MS, Deschamps C, Nichols FC 3rd, Shen KR, et al. Minimally invasive resection for mediastinal ectopic parathyroid glands. Ann Thorac Surg. 2013 Oct;96(4):1229-1233. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.084. [CROSSREF]

11. Arnault V, Beaulieu A, Lifante JC, Sitges Serra A, Sebag F, Mathonnet M, et al. Multicenter study of 19 aortopulmonary window parathyroid tumors: the challenge of embryologic origin. World J Surg. 2010 Sep;34(9):2211-6. doi: 10.1007/s00268-010-0622-1. [CROSSREF]

12. Conn JM, Goncalves MA, Mansour KA, McGarity WC. The mediastinal parathyroid. Am Surg. 1991 Jan;57(1):62-6.

13. Noussios G, Anagnostis P, Natsis K. Ectopic parathyroid glands and their anatomical, clinical and surgical implications. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Nov;120(10):604-10. doi: 10.1055/s-0032-1327628. [CROSSREF]

14. Day KM, Elsayed M, Beland MD, Monchik JM. The utility of 4-dimensional computed tomography for preoperative localization of primary hyperparathyroidism in patients not localized by sestamibi or ultrasonography. Surgery. 2015 Mar;157(3):534-9. doi: 10.1016/j.surg.2014.11.010. [CROSSREF]

15. Lebastchi AH, Aruny JE, Donovan PI, Quinn CE, Callender GG, Carling T, et al. Real-Time Super Selective Venous Sampling in Remedial Parathyroid Surgery. J Am Coll Surg. 2015 Jun;220(6):994-1000. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.01.004. [CROSSREF]

16. Traub-Weidinger T, Mayerhoefer ME, Koperek O, Mitterhauser M, Duan H, Karanikas G, et al. 11C-methionine PET/CT imaging of 99mTc-MIBI-SPECT/ CT-negative patients with primary hyperparathyroidism and previous neck surgery. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov;99(11):4199-205. doi: 10.1210/ jc.2014-1267. [CROSSREF]

17. Hellman P, Ahlström H, Bergström M, Sundin A, Långström B, Westerberg G, et al. Positron emission tomography with 11C-methionine in hyperparathyroidism. Surgery. 1994 Dec;116(6):974-81.

18. Amer K, Khan AZ, Rew D, Lagattolla N, Singh N. Video assisted thoracoscopic excision of mediastinal ectopic parathyroid adenomas: a UK regional experience. Ann Cardiothorac Surg. 2015 Nov;4(6):527-34. doi: 10.3978/j. issn.2225-319X.2015.09.04. [CROSSREF]

19. Dudley NE. Methylene blue for rapid identification of the parathyroids. Br Med J. 1971 Sep 18;3(5776):680-1. doi: 10.1136/bmj.3.5776.680. [CROSSREF]

20. Phitayakorn R, McHenry CR. Parathyroidectomy: overview of the anatomic basis and surgical strategies for parathyroid operations. Clin Rev Bone Miner Metab 2007;5:89-102. [CROSSREF]

21. Sagan D, Goździuk K. Surgical treatment of mediastinal parathyroid adenoma: rationale for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Ann Thorac Surg. 2010 Jun;89(6):1750-5. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.02.076. [CROSSREF]

22. Neves MC, Ohe MN, Rosano M, Abrahão M, Cervantes O, Lazaretti-Castro M, et al. A 10-year experience in intraoperative parathyroid hormone measurements for primary hyperparathyroidism: a prospective study of 91 previous unexplored patients. J Osteoporos. 2012;2012:914214. doi: 10.1155/2012/914214. [CROSSREF]

23. Udelsman R, Åkerström G, Biagini C, Duh QY, Miccoli P, Niederle B, et al. The surgical management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3595-606. doi: 10.1210/jc.2014-2000. [CROSSREF]

24.  Di Stasio E, Carrozza C, Pio Lombardi C, Raffaelli M, Traini E, Bellantone R, et al. Parathyroidectomy monitored by intra-operative PTH: the relevance of the 20 min end-point. Clin Biochem. 2007 Jun;40(9-10):595-603. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2006.12.007. [CROSSREF]

25. Richards ML, Thompson GB, Farley DR, Grant CS. An optimal algorithm for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Arch Surg. 2011 Mar;146(3):280-5. doi: 10.1001/archsurg.2011.5. [CROSSREF]

26. Barczynski M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A, Cichon S, Nowak W. Evaluation of Halle, Miami, Rome, and Vienna intraoperative iPTH assay criteria in guiding minimally invasive parathyroidectomy. Langenbecks Arch Surg. 2009 Sep;394(5):843-9. doi: 10.1007/s00423-009-0510-z. [CROSSREF]

27. Carneiro DM, Irvin GL 3rd, Inabnet WB. Limited versus radical parathyroidectomy in familial isolated primary hyperparathyroidism. Surgery. 2002 Dec;132(6):1050-4; discussion 1055. doi: 10.1067/msy.2002.128695. [CROSSREF]

28. Downey NJ, McGuigan JA, Dolan SJ, Russell CF. Median sternotomy for parathyroid adenoma. Ir J Med Sci. 1999 Jan-Mar;168(1):13-6. doi: 10.1007/ BF02939573. [CROSSREF]

29. Obara T, Fujimoto Y, Tanaka R, Ito Y, Kodama T, Yashiro T, et al. Mid-mediastinal parathyroid lesions: preoperative localization and surgical approach in two cases. Jpn J Surg. 1990 Jul;20(4):481-6. doi: 10.1007/BF02470837. [CROSSREF]

30. Sukumar MS, Komanapalli CB, Cohen JI. Minimally invasive management of the mediastinal parathyroid adenoma. Laryngoscope. 2006 Mar;116(3):482- 7. doi: 10.1097/01.mlg.0000200582.65418.37.  [CROSSREF]

31. Wang C, Gaz RD, Moncure AC. Mediastinal parathyroid exploration: a clinical and pathologic study of 47 cases. World J Surg. 1986 Aug;10(4):687-95. doi: 10.1007/BF01655558. [CROSSREF]

32. Edis AJ, Sheedy PF, Beahrs OH, van Heerden JA. Results of reoperation for hyperparathyroidism, with evaluation of preoperative localization studies. Surgery. 1978 Sep;84(3):384-93.

33. Clark OH. Mediastinal parathyroid tumors. Arch Surg. 1988 Sep;123(9):1096- 100. doi: 10.1001/archsurg.1988.01400330072011. [CROSSREF]

34. Heller HJ, Miller GL, Erdman WA, Snyder WH 3rd, Breslau NA. Angiographic ablation of mediastinal parathyroid adenomas: local experience and review of the literature. Am J Med. 1994 Dec;97(6):529-34. doi: 10.1016/0002- 9343(94)90348-4. [CROSSREF]

35. Doppman JL, Brown EM, Brennan MF, Spiegel A, Marx SJ, Aurbach GD. Angiographic ablation of parathyroid adenomas. Radiology. 1979 Mar;130(3):577- 82. doi: 10.1148/130.3.577. [CROSSREF]

36. Doherty GM, Doppman JL, Miller DL, Gee MS, Marx SJ, Spiegel AM, et al. Results of a multidisciplinary strategy for management of mediastinal parathyroid adenoma as a cause of persistent primary hyperparathyroidism. Ann Surg. 1992 Feb;215(2):101-6. doi: 10.1097/00000658-199202000-00002. [CROSSREF]

37. Huber GF, Hüllner M, Schmid C, Brunner A, Sah B, Vetter D, et al. Benefit of 18F-fluorocholine PET imaging in parathyroid surgery. Eur Radiol. 2018 Jun;28(6):2700-2707. doi: 10.1007/s00330-017-5190-4. [CROSSREF]

38. Wong A, Wong JCY, Pandey PU, Wiseman SM. Novel techniques for intraoperative parathyroid gland identification: a comprehensive review. Expert Rev Endocrinol Metab. 2020 Nov;15(6):439-457. doi: 10.1080/17446651.2020.1831913. [CROSSREF]

1. Prescott JD, Udelsman R. Remedial operation for primary hyperparathyroidism. World J Surg. 2009 Nov;33(11):2324-34. doi: 10.1007/s00268-009-9962- 0. [CROSSREF]

2. Gomes EM, Nunes RC, Lacativa PG, Almeida MH, Franco FM, Leal CT, et al. Ectopic and extranumerary parathyroid glands location in patients with hyperparathyroidism secondary to end stage renal disease. Acta Cir Bras. 2007 Mar-Apr;22(2):105-9. doi: 10.1590/s0102-86502007000200005. [CROSSREF]

3. Phitayakorn R, McHenry CR. Incidence and location of ectopic abnormal parathyroid glands. Am J Surg. 2006 Mar;191(3):418-23. doi: 10.1016/j.amjsurg.2005.10.049. [CROSSREF]

4. Russell CF, Edis AJ, Scholz DA, Sheedy PF, van Heerden JA. Mediastinal parathyroid tumors: experience with 38 tumors requiring mediastinotomy for removal. Ann Surg. 1981 Jun;193(6):805-9. doi: 10.1097/00000658- 198106000-00016. [CROSSREF]

5. Alesina PF, Moka D, Mahlstedt J, Walz MK. Thoracoscopic removal of mediastinal hyperfunctioning parathyroid glands: personal experience and review of the literature. World J Surg. 2008 Feb;32(2):224-31. doi: 10.1007/s00268- 007-9303-0. [CROSSREF]

6. Cupisti K, Dotzenrath C, Simon D, Röher HD, Goretzki PE. Therapy of suspected intrathoracic parathyroid adenomas. Experiences using open transthoracic approach and video-assisted thoracoscopic surgery. Langenbecks Arch Surg. 2002 Jan;386(7):488-93. doi: 10.1007/s00423-001-0254-x. [CROSSREF]

7. Randone B, Costi R, Scatton O, Fulla Y, Bertagna X, Soubrane O, et al. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid glands: a critical appraisal of an emerging technique. Ann Surg. 2010 Apr;251(4):717-21. doi: 10.1097/ SLA.0b013e3181c1cfb0. [CROSSREF]

8. Cope O. Surgery of hyperparathyroidism: the occurrence of parathyroids in the anterior mediastinum and the division of the operation into two stages. Ann Surg 1941;114(4):706–733. [CROSSREF]

9. Iihara M, Suzuki R, Kawamata A, Horiuchi K, Okamoto T. Thoracoscopic removal of mediastinal parathyroid lesions: selection of surgical approach and pitfalls of preoperative and intraoperative localization. World J Surg 2012;36(6):1327–1334. [CROSSREF]

10. Said SM, Cassivi SD, Allen MS, Deschamps C, Nichols FC 3rd, Shen KR, et al. Minimally invasive resection for mediastinal ectopic parathyroid glands. Ann Thorac Surg. 2013 Oct;96(4):1229-1233. doi: 10.1016/j.athoracsur.2013.05.084. [CROSSREF]

11. Arnault V, Beaulieu A, Lifante JC, Sitges Serra A, Sebag F, Mathonnet M, et al. Multicenter study of 19 aortopulmonary window parathyroid tumors: the challenge of embryologic origin. World J Surg. 2010 Sep;34(9):2211-6. doi: 10.1007/s00268-010-0622-1. [CROSSREF]

12. Conn JM, Goncalves MA, Mansour KA, McGarity WC. The mediastinal parathyroid. Am Surg. 1991 Jan;57(1):62-6.

13. Noussios G, Anagnostis P, Natsis K. Ectopic parathyroid glands and their anatomical, clinical and surgical implications. Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2012 Nov;120(10):604-10. doi: 10.1055/s-0032-1327628. [CROSSREF]

14. Day KM, Elsayed M, Beland MD, Monchik JM. The utility of 4-dimensional computed tomography for preoperative localization of primary hyperparathyroidism in patients not localized by sestamibi or ultrasonography. Surgery. 2015 Mar;157(3):534-9. doi: 10.1016/j.surg.2014.11.010. [CROSSREF]

15. Lebastchi AH, Aruny JE, Donovan PI, Quinn CE, Callender GG, Carling T, et al. Real-Time Super Selective Venous Sampling in Remedial Parathyroid Surgery. J Am Coll Surg. 2015 Jun;220(6):994-1000. doi: 10.1016/j.jamcollsurg.2015.01.004. [CROSSREF]

16. Traub-Weidinger T, Mayerhoefer ME, Koperek O, Mitterhauser M, Duan H, Karanikas G, et al. 11C-methionine PET/CT imaging of 99mTc-MIBI-SPECT/ CT-negative patients with primary hyperparathyroidism and previous neck surgery. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov;99(11):4199-205. doi: 10.1210/ jc.2014-1267. [CROSSREF]

17. Hellman P, Ahlström H, Bergström M, Sundin A, Långström B, Westerberg G, et al. Positron emission tomography with 11C-methionine in hyperparathyroidism. Surgery. 1994 Dec;116(6):974-81.

18. Amer K, Khan AZ, Rew D, Lagattolla N, Singh N. Video assisted thoracoscopic excision of mediastinal ectopic parathyroid adenomas: a UK regional experience. Ann Cardiothorac Surg. 2015 Nov;4(6):527-34. doi: 10.3978/j. issn.2225-319X.2015.09.04. [CROSSREF]

19. Dudley NE. Methylene blue for rapid identification of the parathyroids. Br Med J. 1971 Sep 18;3(5776):680-1. doi: 10.1136/bmj.3.5776.680. [CROSSREF]

20. Phitayakorn R, McHenry CR. Parathyroidectomy: overview of the anatomic basis and surgical strategies for parathyroid operations. Clin Rev Bone Miner Metab 2007;5:89-102. [CROSSREF]

21. Sagan D, Goździuk K. Surgical treatment of mediastinal parathyroid adenoma: rationale for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Ann Thorac Surg. 2010 Jun;89(6):1750-5. doi: 10.1016/j.athoracsur.2010.02.076. [CROSSREF]

22. Neves MC, Ohe MN, Rosano M, Abrahão M, Cervantes O, Lazaretti-Castro M, et al. A 10-year experience in intraoperative parathyroid hormone measurements for primary hyperparathyroidism: a prospective study of 91 previous unexplored patients. J Osteoporos. 2012;2012:914214. doi: 10.1155/2012/914214. [CROSSREF]

23. Udelsman R, Åkerström G, Biagini C, Duh QY, Miccoli P, Niederle B, et al. The surgical management of asymptomatic primary hyperparathyroidism: proceedings of the Fourth International Workshop. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Oct;99(10):3595-606. doi: 10.1210/jc.2014-2000. [CROSSREF]

24.  Di Stasio E, Carrozza C, Pio Lombardi C, Raffaelli M, Traini E, Bellantone R, et al. Parathyroidectomy monitored by intra-operative PTH: the relevance of the 20 min end-point. Clin Biochem. 2007 Jun;40(9-10):595-603. doi: 10.1016/j.clinbiochem.2006.12.007. [CROSSREF]

25. Richards ML, Thompson GB, Farley DR, Grant CS. An optimal algorithm for intraoperative parathyroid hormone monitoring. Arch Surg. 2011 Mar;146(3):280-5. doi: 10.1001/archsurg.2011.5. [CROSSREF]

26. Barczynski M, Konturek A, Hubalewska-Dydejczyk A, Cichon S, Nowak W. Evaluation of Halle, Miami, Rome, and Vienna intraoperative iPTH assay criteria in guiding minimally invasive parathyroidectomy. Langenbecks Arch Surg. 2009 Sep;394(5):843-9. doi: 10.1007/s00423-009-0510-z. [CROSSREF]

27. Carneiro DM, Irvin GL 3rd, Inabnet WB. Limited versus radical parathyroidectomy in familial isolated primary hyperparathyroidism. Surgery. 2002 Dec;132(6):1050-4; discussion 1055. doi: 10.1067/msy.2002.128695. [CROSSREF]

28. Downey NJ, McGuigan JA, Dolan SJ, Russell CF. Median sternotomy for parathyroid adenoma. Ir J Med Sci. 1999 Jan-Mar;168(1):13-6. doi: 10.1007/ BF02939573. [CROSSREF]

29. Obara T, Fujimoto Y, Tanaka R, Ito Y, Kodama T, Yashiro T, et al. Mid-mediastinal parathyroid lesions: preoperative localization and surgical approach in two cases. Jpn J Surg. 1990 Jul;20(4):481-6. doi: 10.1007/BF02470837. [CROSSREF]

30. Sukumar MS, Komanapalli CB, Cohen JI. Minimally invasive management of the mediastinal parathyroid adenoma. Laryngoscope. 2006 Mar;116(3):482- 7. doi: 10.1097/01.mlg.0000200582.65418.37.  [CROSSREF]

31. Wang C, Gaz RD, Moncure AC. Mediastinal parathyroid exploration: a clinical and pathologic study of 47 cases. World J Surg. 1986 Aug;10(4):687-95. doi: 10.1007/BF01655558. [CROSSREF]

32. Edis AJ, Sheedy PF, Beahrs OH, van Heerden JA. Results of reoperation for hyperparathyroidism, with evaluation of preoperative localization studies. Surgery. 1978 Sep;84(3):384-93.

33. Clark OH. Mediastinal parathyroid tumors. Arch Surg. 1988 Sep;123(9):1096- 100. doi: 10.1001/archsurg.1988.01400330072011. [CROSSREF]

34. Heller HJ, Miller GL, Erdman WA, Snyder WH 3rd, Breslau NA. Angiographic ablation of mediastinal parathyroid adenomas: local experience and review of the literature. Am J Med. 1994 Dec;97(6):529-34. doi: 10.1016/0002- 9343(94)90348-4. [CROSSREF]

35. Doppman JL, Brown EM, Brennan MF, Spiegel A, Marx SJ, Aurbach GD. Angiographic ablation of parathyroid adenomas. Radiology. 1979 Mar;130(3):577- 82. doi: 10.1148/130.3.577. [CROSSREF]

36. Doherty GM, Doppman JL, Miller DL, Gee MS, Marx SJ, Spiegel AM, et al. Results of a multidisciplinary strategy for management of mediastinal parathyroid adenoma as a cause of persistent primary hyperparathyroidism. Ann Surg. 1992 Feb;215(2):101-6. doi: 10.1097/00000658-199202000-00002. [CROSSREF]

37. Huber GF, Hüllner M, Schmid C, Brunner A, Sah B, Vetter D, et al. Benefit of 18F-fluorocholine PET imaging in parathyroid surgery. Eur Radiol. 2018 Jun;28(6):2700-2707. doi: 10.1007/s00330-017-5190-4. [CROSSREF]

38. Wong A, Wong JCY, Pandey PU, Wiseman SM. Novel techniques for intraoperative parathyroid gland identification: a comprehensive review. Expert Rev Endocrinol Metab. 2020 Nov;15(6):439-457. doi: 10.1080/17446651.2020.1831913. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh