Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

Ekspresija NCAM i FGFR1 molekula i njihov uticaj na biološko ponašanje karcinoma bubrežnih ćelija

Isidora Filipović1,2, Ana Mioljević2, Gorana Nikolić1,2, Jelena Filipović1,2, Sanja Radojević Škodrić1,2, Nikola Bogosavljević2,3, Maja Životić1,2
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za patologiju, Beograd, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, Srbija
 • Institut za ortopediju ,,Banjica“, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Poslednjih decenija raste stopa javljanja tumora bubrežnih ćelija (engl. renal cell tumors - RCT) i njima uzrokovanih smrtnih ishoda. Iako karcinomi bubrežnih ćelija (engl. renal cell carcinoma – RCC) predstavljaju samo 2% svih karcinoma, ovi tumori spadaju u prvih deset uzročnika smrti među karcinomima u Evropi.

Cilj: Kako je poznato da neuralni ćelijski adhezioni molekul (engl. neural cell adhesion molecule, NCAM) i receptor 1 za fibroblastni faktor rasta (engl. fibroblast growth factor receptor 1, FGFR1) stupaju u interakcije na površini ćelijske membrane, kao i da se mogu eksprimirati i na drugim ćelijskim lokalizacijama, odlučili smo da ispitamo potencijalni uticaj različitih obrazaca njihove koekspresije na kliničko-patološke karakteristike tumora bubrega.

Materijal i metode: Analizirano je 100 tumora bubrega, dijagnostikovanih na Institutu za Patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Imunohistohemijska analiza urađena je na pločicama tkivnog mikroniza, korišćenjem NCAM (1:50, klon123C3.D5) i FGFR1 (1:100, klon M19B2) antitela. Kliničke i patohistološke karakteristike tumora bubrega ispitane su u odnosu na prisustvo i lokalizaciju koekspresije NCAM i FGFR1 molekula.

Rezultati: Koekspresija NCAM i FGFR1 molekula u tumorima bubrega uočena je u citoplazmi i na membrani, ali ovi obrasci ne zavise od patohistološkog tipa tumora. Svaki tumor u čijem jedru je uočena FGFR1 imunopozitivnost pokazivao je i membransku pozitivnost na oba ispitivana molekula. Primećeno je da sa povećanjem T stadijuma raste učestalost koekspresije NCAM i FGFR1 molekula, ali nalaz nije bio statistički značajan.

Zaključak: Membranska koekspresija nije uočena ni kod jednog benignog tumora, uprkos prisustvu citoplazmatske koekspresije. Postoji mogućnost i da pojava FGFR molekula u jedru indukuje pojavu membranske koekspresije.


UVOD

Tokom poslednje tri decenije, incidencija tumora bubrega je u stalnom porastu u Evropi, SAD-u i Australiji [1],[2]. U adultnoj populaciji, karcinomi bubrega čine 2% svih karcinoma [3], a najčešći je karcinom bubrežnih ćelija (engl. renal cell carcinoma, RCC), koji ima najveći mortalitet među karcinomima urogenitalnog sistema [4]. Izdvaja se nekoliko patohistoloskih podtipova, među kojima postoje razlike u morfologiji, genetici, poreklu i biološkom ponašanju. Ubedljivo je najčešći svetloćelijski (80 – 90%) karcinom, za kojim slede papilarni, hromofobni i karcinom sabirnih kanalića [5]. Iako su među tumorima bubrežnih ćelija najčešći karcinomi, postoje i benigni tumori poznati kao onkocitomi [6]. Godišnje se širom sveta dijagnostikuje oko 270.000 novih slučajeva RCC-a godišnje, a oko 116.000 pacijenata umire [1],[2]. S obzirom na činjenicu da ovi tumori retko pokazuju rane znake bolesti (što rezultira visokom proporcijom pacijenata sa metastazama), kao i da se karakterišu raznolikim kliničkim manifestacijama, visokom rezistencijom na radioterapiju i hemioterapiju [7], sprovedena su mnoga kliničko-patološka ispitivanja u cilju otkrivanja potencijalnih biomarkera, kako bi se omogućila rana dijagnostika i imunomodulacija u cilju inhibicije tumorskog rasta.

Neuralni ćelijski adhezioni molekul (engl. neural cell adhesion molecule, NCAM) je transmembranski protein, eksprimiran u mnogim tkivima tokom organogeneze. Značajnu ulogu tokom embrionalnog razvoja ostvaruje ne samo u nervnom, mišićnom, neuroektodermalnom i neuroendokrinom tkivu, već i u organima drugačijeg porekla, uključujući i bubrege, igrajući važnu ulogu u procesu mezenhimno-epitelne transformacije (MET), migracije i proliferacije [8]. U adultnom bubregu, NCAM je prisutan samo u retkim intersticijumskim ćelijama [9], kao i u bubrežnim neoplazmama [10].

Receptor za fibroblastni faktor rasta (engl. fibroblast growth factor receptor, FGFR) pripada familiji tirozin-kinaznih receptora, značajnih za ćelijsku proliferaciju i migraciju, diferencijaciju, apoptozu, epitelno-mezenhimnu transformaciju (EMT) i kancerogenezu [11],[12],[13],[14]. FGFR receptori mogu biti aktivirani i nekim transmembranskim molekulima, uključujući NCAM [15]. Interakcije ova dva molekula opisane su u nervnom [16] i ne-nervnom tkivu [17], ali i u tumorima [18].

Osim podataka da svaki od ova dva molekula učestvuje u procesima migracije, proliferacije i procesima epitelno-mezenhimne transformacije (EMT), koji dovode do transformacije normalne epitelne ćelije u neoplastičnu ćeliju mezenhimalnih karakteristika, postoje podaci i o njihovoj interakciji, kao faktoru koji pospešuje invazivni potencijal pojedinih karcinoma [19]. Interakcija NCAM i FGFR molekula, njihova ekspresija u proliferišućim tumorskim ćelijama i metastazama različitih tumora, ali i opisana ekspresija u bubrežnim neoplazmama, čini ove molekule, kao površinske markere, pogodnim za uspostavljanje dijagnoze, ali i potencijalnom metom za primenu novih terapijskih modaliteta [20],[21],[22],[23],[24],[25],[26],[27],[28].

Kako je poznato da NCAM i FGFR stupaju u interakcije na površini ćelijske membrane, odlučili smo da ispitamo potencijalni uticaj različitih obrazaca njihove koekspresije na kliničko-patološke karakteristike tumora bubrežnih ćelija.

MATERIJALI I METODE

Uzorci tkiva za analizu i tkivni mikroniz

Iz parafinskih kalupa tkiva tumora bubrega, dijagnostikovanih u periodu 2010 – 2013. godine na Institutu za patologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, uzeti su cilindri tkiva za pravljenje tkivnog mikroniza. Uzorkovanje je rađeno korišćenjem šuplje medicinske igle prečnika 0,6 mm, iz parafinskih kalupa tumora bubrežnih ćelija. Iz svakog kalupa su uzeta tri tkivna cilindra koja su zatim ubačena u parafinski blok i precizno raspoređena u obliku niza. Pomoću mikrotoma, parafanski kalupi tkivnog mikroniza su sečeni na isečke debljine 5 μm i postavljani na mikroskopske pločice, koje su dalje korišćene za imunohistohemijsku analizu.

Uzorci tumorskog tkiva su dobijeni iz 100 tumora bubrega, među kojima je bilo  69 svetloćelijskih RCC-a, 12 papilarnih RCC-a, 7 hromofobnih RCC-a, 5 multilokularnih cističnih RCC-a, dva karcinoma Belinijevih sabirnih kanalića, kao i 5 onkocitoma.

Imunohistohemija

Imunohistohemija je urađena na pločicama tkivnih mikronizova. Nakon deparafinizacije u ksilolu i hidratacije, pločice su ubačene u citratni pufer (pH 6,0) i izložene mikrotalasima u trajanju od 20 min na 400 W. Blokada peroksidazne aktivnosti je izvršena sa 1% goveđim serumskim albuminom (engl. bovine serum albumin – BSA). Nakon ekstrakcije antigena, urađena je inkubacija sa primarnim antitelima NCAM (1:50, klon 123C3. D5, LabVision, USA) i FGFR1 (1:100, klon M19B2, Abcam, USA) u trajanju od jednog sata. EnVisionTM (DAKO, Danska) je korišćen za vizuelizaciju antigen-antitelo reakcije sa 3,3’-diaminobenzidinom (DAB) i sledstvenim kontrastiranjem sa hemalaunom (Merc, USA). Negativne kontrole su dobijene izostavljanjem primarnog antitela. Pločice su pregledane upotrebom BX53 svetlosnog mikroskopa sa DP12CCD kamerom (Olympus, Nemačka).

Statistička analiza

Statistička analiza je izvršena upotrebom IBM SPSS softvera, verzije 20.0. Korišćeni su χ2 test, Fišerov test, Studentov t test, Men-Vitnijev U test, Kruskal-Valisov test i ANOVA test, a vrednost p < 0,05 je smatrana statistički značajnom. Demografske, kliničke i patohistološke karakteristike tumora bubrega (pol pacijenta, veličina tumora, tip tumora, nuklearni gradus i TNM stadijum bolesti) ispitane su u odnosu na prisustvo i lokalizaciju koekspresije NCAM i FGFR1 molekula.

REZULTATI

Analizirajući 100 tumora, od čega je 68 pripadalo pacijentima muškog, a 32 ženskog pola, istovremenu ekspresiju NCAM i FGFR1 molekula smo zabeležili u 77 tumora (87,8%).

NCAM molekul je uočen na membrani i u citosolu, dok je FGFR1 uz ove lokalizacije obuhvatio i jedarnu distribuciju.

Kod većine patohistoloških tipova, učestalost koekspresije je bila u rasponu 80% – 100%, dok je od dva karcinoma Belinijevih sabirnih kanalića, samo jedan pokazivao istovremenu ekspresiju NCAM i FGFR1 molekula (Tabela 1).

Tabela 1. Patohistološke karakteristike tumora bubrega u odnosu na prisustvo FGFR1-NCAM koekspresije

p351

Primetili smo da je porast javljanja koekspresije pratila porast nuklearnog gradusa, iako nije bilo statističke značajnosti, kao i da su svi tumori sa najvišim nuklearnim gradusom istovremeno eksprimirali ove molekule (Tabela 1).

Sa povećanjem T stadijuma uočen je porast učestalosti istovremene ekspresije NCAM i FGFR1 molekula u tumorima bubrega. Među tumorima viših stadijuma (T3 i T4), samo jedan tumor nije pokazao koekspresiju, dok koekspresije nije bilo u 22,9% tumora u stadijumima T1 i T2. Međutim, nije bilo statistički značajne razlike (Tabela 1).

Budući da nam podaci o nodalnim i sistemskim metastazama za veći broj uzoraka nisu bili dostupni, nismo bili u prilici da ispitamo odnos njihovog postojanja i prisustva koekspresije. Ipak, uočili smo da su među tumorima o kojima smo dobili ove podatke, svi tumori sa metastazama, kao i svi tumori bez metastaza, pokazali koekspresiju (Tabela 1).

Prisustvo membranske ekspresije i NCAM i FGFR1 molekula zapazili smo kod svega 59% tumora, pri čemu je ona bila vrlo varijabilna u odnosu na patohistološki tip tumora. Ni kod jednog tumora među karcinomima sabirnih kanalića nismo uočili membransku koekspresiju, dok je među onkocitomima ona bila prisutna samo kod jednog pacijenta, a kod svih ostalih tipova je koekspresija bila prisutna sa učestalošću većom od 50%, kao što je prikazano u Tabeli 2. Na Slici 1 prikazani su različiti obrasci NCAM i FGFR1 ekspresije.

Tabela 2. Patohistološke karakteristike tumora bubrega u odnosu na lokalizaciju FGFR1-NCAM koekspresije

p352

p350

Slika 1. Prikaz membranske koekspresije NCAM (A) i FGFR1 (B) molekula u svetloćelijskom RCC-u i citoplazmatske imunoreaktivnosti oba molekula u onkocitomu (C – NCAM, D – FGFR1)

Nije uočena povezanost nuklearnog gradusa i membranske koekspresije, ali je primećeno da je porast T stadijuma pratilo i povećanje procenta tumora koji su na membranama imali oba molekula, iako nije bilo statistički značajne razlike (Tabela 2).

Ispitivanjem povezanosti veličine tumora i lokalizacije NCAM i FGFR1 koekspresije, ustanovljeno je da su tumori bubrega bez membranske koekspresije bili prosečno nešto manje veličine (6,3 ± 2,7) od onih koji su imali membransku pozitivnost (6,9 ± 4,3), p = 0,390.

Analizom lokalizacije ekspresije svakog od ova dva molekula, uvideli smo da imaju veoma sličnu distribuciju. Tumori sa membranskom ekspresijom NCAM molekula su u 83% slučajeva na membranama eksprimirali i FGFR1, dok je ekspresiju FGFR1 molekula na membrani pratila i membranska ekspresija NCAM molekula u 86% slučajeva. Zanimljivo je da su svi tumori u čijem smo jedru našli FGFR1 molekule imali i FGFR1 i NCAM molekule na površini membrane.

DISKUSIJA

Karcinogeneza je višestepeni proces koji često kulminira invazijom tumorskih ćelija u okolno tkivo i u krvne sudove, na taj način doprinoseći njihovoj diseminaciji i u udaljena tkiva. Otkrivanje molekularnih interakcija koje omogućavaju inicijaciju i progresiju ovog procesa u mnogome bi olakšalo definisanje ključnih karika, koje bi mogle biti meta ciljnog terapijskog delovanja.

Džimbo i saradnici su otkrili da NCAM u različitim tumorskim ćelijama indukuje stvaranje proteina koji onemogućava pripajanje tumorskih ćelija za matriks i bazalnu membranu [29]. Ovi autori su jednom delu eksperimentalnih životinja preneli tumorske ćelije koje su eksprimirale taj protein, dok su drugom delu preneli ćelije koje nisu posedovale ovaj protein. Broj životinja kod kojih se tumor razvio nakon prenošenja je kod prve grupe bio značajno manji od broja životinja u drugoj grupi. Ovi rezultati ukazuju na to da NCAM, posredstvom drugog proteina za čiju je ekspresiju odgovoran, negativno utiče na procese ključne za širenje malignog procesa.

S druge strane, postoje podaci koji ukazuju na to da agresivnost neuroblastoma i neuroendokrinih tumora raste s javljanjem NCAM proteina [30],[31]. Ovakvi, naizgled suprotstavljeni rezultati, navode na ideju da za procenu biološkog ponašanja tumora možda nije korisno ispitivanje nezavisne ekspresije ovog molekula, već da su značajni i drugi molekuli sa kojima on stupa u različite interakcije koje dovode do stimulacije ili inhibicije različitih procesa. Tako je uočeno da se kolokalizacija NCAM molekula i aldehid dehidrogenaze 1 (ALDH1) u blastemskoj komponenti Vilmsovog tumora javlja u 33% slučajeva, a utvrđeno je da ovakav imunomorfološki profil značajno utiče na pojavu metastaza, recidiva bolesti i smrti pacijenata, kao i da determiniše odgovor na ifosfamide-carboplatin-etoposide (ICE) protokol hemoterapije [22].  U svojoj studiji, Jang i Lu su pokazali da koekspresija CCND1 i FGFR1 molekula postoji kod karcinoma pluća, kao i da FGFR1 promoviše EMT [21]. Ispitivanjem ćelija pleuropulmonalnog blastoma, Šukrun i Golan su primetili da tretiranjem anti-NCAM imunokonjugatom dolazi do supresije rasta tumorskih ćelija u ovom tumoru [23]. Egbivi i Kokl su u svojoj studiji primetili da je povećana ekspresija FGFR1 molekula među astrocitomima u pedijatrijskoj populaciji bila povezana sa uzrastom, lokacijom i gradusom tumora, dok je membranska ekspresija pFGFR1 molekula bila povezana sa stepenom maligniteta i gradusom tumora [27].

Poznato je da FGFR1 u neinvazivnim tumorima stimuliše rast i proliferaciju, dok u invazivnim tumorima stimuliše i proces migracije [32]. Interakcije između FGFR1 i NCAM molekula opisane su prvi put u neuronima [16], a kasnije su opisane i u drugim tkivima [17],[18]. Pokazano je da interakcija između ova dva molekula na membrani fibroblasta stimuliše migraciju ovih ćelija [28], dok je studija izvedena na eksperimentalnim ćelijskim kulturama epitelijalnog karcinoma jajnika ukazala na to da aktivacija FGFR1 molekula NCAM molekulom povećava invazivnost tumorskih ćelija [19].

Ispitujući uticaj interakcija ova dva molekula na invazivnost karcinoma jajnika, Kolombo i Kalavaro su indukovali ekspresiju NCAM proteina u ćelijskim linijama koje su eksprimirale FGFR1, što je dovelo do transformisanja indolentnog karcinoma u invazivni. Međutim, indukcija ekspresije NCAM proteina modifikovanog tako da ne poseduje FGFR1 vezujući domen, nije uticala na ponašanje karcinoma [33], čime je pokazano da su interakcije ova dva molekula, koje su do sada opisivane samo na površini ćelijske membrane, važne za agresivnost tumora. Pored mnogobrojnih karcinoma, u našoj studiji je koekspresija NCAM i FGFR1 molekula detektovana i u svim onkocitomima. Međutim, obrazac ove koekspresije u benignim tumorima je bio isključivo sa citoplazmatskom lokalizacijom. Stoga bismo mogli reći da je, uprkos prisustvu oba molekula, u onkocitomima njihova interakcija izostala, jer je membranska imunopozitivnost bila isključivo karakteristika malignih tumora porekla bubrežnih ćelija.

Kolombo i Kalavaro su takođe otkrili da je koekspresija NCAM i FGFR1 molekula bila najizraženija na ćelijama lokalizovanim na samoj periferiji tumora. Shvatili su to kao podatak koji govori u prilog hipotezi da koekspresija ovih molekula stimuliše migraciju i adheziju, procese ključne za metastaziranje tumora. Iako su kod najvećeg broja pacijenata u našoj studiji nedostajale informacije o prisustvu regionalnih i sistemskih metastaza tumora bubrega, ipak, analizirajući dostupne podatke nismo uočili povezanost između postojanja metastaza i membranske koekspresije NCAM i FGFR1 molekula. Imajući u vidu značaj dimenzija tumora u određivanju stadijuma bolesti [34], mogli bismo pretpostaviti da je membranska koekspresija NCAM i FGFR1 molekula imunomorfološki supstrat lokalnog tumorskog rasta. Tako je porast učestalosti membranske koekspresije ispitivanih proteina pratio porast T stadijuma tumora bubrega, što bi moglo indirektno da ukaže na veću sklonost NCAM-FGFR1 pozitivnih tumora ka metastaziranju, budući da je TNM klasifikacija tumora važna, ne samo prilikom donošenja odluke o terapijskom pristupu, već ima uticaj i na prognozu bolesti i ukazuje na mogućnost metastaziranja [35].

Studija koju su sproveli Ronkainen i saradnici na različitim patohistološkim tipovima RCC-a, uključujući svetloćelijski, papilarni i hromofobni karcinom, ispitivala je ekspresiju NCAM molekula, pri čemu nije uočena korelacija između NCAM ekspresije i tipa, gradusa ili stadijuma tumora [10]. Činjenica da u ovoj studiji nije izučavana istovremena ekspresija drugih molekula, koji bi mogli da stupaju u interakcije sa NCAM-om u procesima bitnim za napredovanje tumora, mogla bi da objasni prividno neslaganje zaključaka ovog istraživanja i naših rezultata.

Danijel i saradnici su izneli tvrdnju da su NCAM pozitivni tumori agresivniji i da češće metastaziraju u nervna i neuroendokrina – NCAM pozitivna tkiva, poput nadbubrežne žlezde i centralnog nervnog sistema. Oni su opisali membransku ekspresiju u svetloćelijskom, ali ne i u papirilarnom i hromofobnom RCC-u [36]. Mi smo, s druge strane, u većini tumora istih patohistoloških tipova, uočili ne samo samostalnu NCAM ekspresiju, već i koekspresiju sa FGFR1 molekulom.

Keresteš i Bunstra su odavno ukazali na potencijalni značaj nuklearne lokalizacije različitih receptora za faktore rasta. Ukazali su na činjenicu da prisustvo receptora i njihovih liganada u jedru dovodi do porasta proliferacije [37]. Čioni i Grous su, radeći na karcinomima dojke, otkrili da je granzim B odgovoran za dospevanje FGFR1 u jedro ćelije i da njegovim blokiranjem izostaje efekat aktivacije FGFR1 molekula na proliferaciju, kao i to da FGFR1 može da deluje kao transkripcioni faktor za neke gene odgovorne za proliferaciju [38]. Svi tumori bubrega u čijim smo jedrima detektovali FGFR1 molekul pokazali su koekspresiju FGFR1 i NCAM molekula na membrani. S obzirom na podatke o tome da FGFR1 deluje kao transkripcioni faktor za neke gene, ne možemo isključiti mogućnost da je membranska ekspresija NCAM proteina rezultat ovakvog vida aktivnosti FGFR1 molekula, ali to zahteva dodatna ispitivanja. Takođe, nije isključeno da je ekspresija FGFR1 molekula u jedru odgovorna za napredovanje karcinoma bubrega, kao što je pokazano u tumorima dojke, mehanizmom koji ne podrazumeva interakcije sa NCAM proteinom [39].

Ispitivanja različitih molekularnih interakcija u patologiji tumora imaju za cilj definisanje ključnih procesa važnih u inicijaciji i progresiji rasta tumora, sposobnosti invazije u okolna tkiva i metastaziranju tumora. Nedavno je otkriveno da sintetska supstanca PD173074, koja predstavlja potentni FGFR1 inhibitor, sprečava proliferaciju tumorskih ćelija i indukuje promenu njihove morfologije putem indukcije mezenhimno-epitelne transformacije, redukujući invazivnost i rast tumora [40],[41]. S obzirom na iznete zaključke o uticaju interakcije NCAM i FGFR1 molekula, u daljim istraživanjima moglo bi se otvoriti pitanje mogućnosti primene FGFR1 inhibitora (PD173074) u cilju usporavanja lokalnog rasta tumora bubrega i redukcije njegovog invazivnog potencijala.

ZAKLJUČAK

Moguće je da samo membranska koekspresija NCAM i FGFR1 molekula imaju uticaja na agresivnije biološko ponašanje tumora, utičući tako i na stadijum bolesti, te je samo ovakav obrazac koekspresije značajan za procenu njihove biološke aktivnosti, koja nije uočena ni kod jednog benignog tumora, uprkos prisustvu citoplazmatske koekspresije. Postoji mogućnost da je kod manjeg broja pacijenata fenomen membranske NCAM-FGFR1 koekspresije rezultat prisustva FGFR1 molekula u jedru tumorskih ćelija. Potrebno je sprovesti dalja ispitivanja, na većem broju pacijenata, kako bi se detaljno ispitao značaj koekspresije NCAM i FGFR1 molekula kod pacijenata sa tumorima bubrega.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 4 Broj 4

Decembar 2023

Strane 349-359

 • Ključne reči:
  RCT, RCC, NCAM, FGFR1, tumori bubrega
 • Primljen:
  08 Septembar 2023
 • Revidiran:
  23 Septembar 2023
 • Prihvaćen:
  28 Septembar 2023
 • Objavljen online:
  25 Decembar 2023
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Filipović I, Mioljević A, Nikolić G, Filipović J, Radojević Škodrić S, Bogosavljević N, et al. Possible impact of NCAM and FGFR1 molecule expression patterns on the biological behavior of renal cell carcinoma. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2023;4(4):347-57. doi: 10.5937/smclk4-46414
Autor za korespodenciju

Maja Životić
Institut za patologiju, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Dr Subotića starijeg 1, 11129 Beograd, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.


 • 1. Levi F, Ferlay J, Galeone C, Lucchini F, Negri E, Boyle P, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int. 2008 Apr;101(8):949-58. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.07451.x. [CROSSREF]

  2. Lipworth L, Tarone RE, Lund L, McLaughlin JK. Epidemiologic characteristics and risk factors for renal cell cancer. Clin Epidemiol. 2009 Aug 9;1:33-43. doi: 10.2147/clep.s4759. [CROSSREF]

  3. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008 Mar-Apr;58(2):71-96. doi: 10.3322/CA.2007.0010. [CROSSREF]

  4. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):581-92. doi: 10.1093/annonc/mdl498. [CROSSREF]

  5. Rini BI, Campbell SC, Escudier B. Renal cell carcinoma. Lancet. 2009 Mar 28;373(9669):1119-32. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60229-4. [CROSSREF]

  6. Trpkov K, Yilmaz A, Uzer D, Dishongh KM, Quick CM, Bismar TA, et al. Renal oncocytoma revisited: a clinicopathological study of 109 cases with emphasis on problematic diagnostic features. Histopathology. 2010 Dec;57(6):893- 906. doi: 10.1111/j.1365-2559.2010.03726.x. [CROSSREF]

  7. Penticuff JC, Kyprianou N. Therapeutic challenges in renal cell carcinoma. Am J Clin Exp Urol. 2015 Aug 8;3(2):77-90. [HTTP]

  8. Klein G, Langegger M, Goridis C, Ekblom P. Neural cell adhesion molecules during embryonic induction and development of the kidney. Development. 1988 Apr;102(4):749-61. doi: 10.1242/dev.102.4.749. [CROSSREF]

  9. Marković-Lipkovski J, Müller CA, Klein G, Flad T, Klatt T, Blaschke S, et al. Neural cell adhesion molecule expression on renal interstitial cells. Nephrol Dial Transplant. 2007 Jun;22(6):1558-66. doi: 10.1093/ndt/gfm006. [CROSSREF]

  10. Ronkainen H, Soini Y, Vaarala MH, Kauppila S, Hirvikoski P. Evaluation of neuroendocrine markers in renal cell carcinoma. Diagn Pathol. 2010 May 12;5:28. doi: 10.1186/1746-1596-5-28. [CROSSREF]

  11. Bade LK, Goldberg JE, Dehut HA, Hall MK, Schwertfeger KL. Mammary tumorigenesis induced by fibroblast growth factor receptor 1 requires activation of the epidermal growth factor receptor. J Cell Sci. 2011 Sep 15;124(Pt 18):3106-17. doi: 10.1242/jcs.082651. [CROSSREF]

  12. Presta M, Dell’Era P, Mitola S, Moroni E, Ronca R, Rusnati M. Fibroblast growth factor/fibroblast growth factor receptor system in angiogenesis. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):159-78. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.004. [CROSSREF]

  13. Xian W, Schwertfeger KL, Rosen JM. Distinct roles of fibroblast growth factor receptor 1 and 2 in regulating cell survival and epithelial-mesenchymal transition. Mol Endocrinol. 2007 Apr;21(4):987-1000. doi: 10.1210/me.2006-0518. [CROSSREF]

  14. Eswarakumar VP, Lax I, Schlessinger J. Cellular signaling by fibroblast growth factor receptors. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):139-49. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.001. [CROSSREF]

  15. Kiselyov VV, Skladchikova G, Hinsby AM, Jensen PH, Kulahin N, Soroka V, et al. Structural basis for a direct interaction between FGFR1 and NCAM and evidence for a regulatory role of ATP. Structure. 2003 Jun;11(6):691-701. doi: 10.1016/s0969-2126(03)00096-0. [CROSSREF]

  16. Williams EJ, Furness J, Walsh FS, Doherty P. Activation of the FGF receptor underlies neurite outgrowth stimulated by L1, N-CAM, and N-cadherin. Neuron. 1994 Sep;13(3):583-94. doi: 10.1016/0896-6273(94)90027-2. [CROSSREF]

  17. Francavilla C, Cattaneo P, Berezin V, Bock E, Ami D, de Marco A, et al. The binding of NCAM to FGFR1 induces a specific cellular response mediated by receptor trafficking. J Cell Biol. 2009 Dec 28;187(7):1101-16. doi: 10.1083/jcb.200903030. [CROSSREF]

  18. Cavallaro U, Niedermeyer J, Fuxa M, Christofori G. N-CAM modulates tumour-cell adhesion to matrix by inducing FGF-receptor signalling. Nat Cell Biol. 2001 Jul;3(7):650-7. doi: 10.1038/35083041. [CROSSREF]

  19. Zecchini S, Bombardelli L, Decio A, Bianchi M, Mazzarol G, Sanguineti F, et al. The adhesion molecule NCAM promotes ovarian cancer progression via FGFR signalling. EMBO Mol Med. 2011 Aug;3(8):480-94. doi: 10.1002/emmm.201100152. [CROSSREF]

  20. Sowparani S, Mahalakshmi P, Sweety JP, Francis AP, Dhanalekshmi UM, Selvasudha N. Ubiquitous Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM): Potential Mechanism and Valorisation in Cancer Pathophysiology, Drug Targeting and Molecular Transductions. Mol Neurobiol. 2022 Sep;59(9):5902-5924. doi: 10.1007/s12035-022-02954-9. [CROSSREF]

  21. Yang Y, Lu T, Li Z, Lu S. FGFR1 regulates proliferation and metastasis by targeting CCND1 in FGFR1 amplified lung cancer. Cell Adh Migr. 2020 Dec;14(1):82- 95. doi: 10.1080/19336918.2020.1766308.  [CROSSREF]

  22. Raved D, Tokatly-Latzer I, Anafi L, Harari-Steinberg O, Barshack I, Dekel B, et al. Blastemal NCAM+ALDH1+ Wilms’ tumor cancer stem cells correlate with disease progression and poor clinical outcome: A pilot study. Pathol Res Pract. 2019 Aug;215(8):152491. doi: 10.1016/j.prp.2019.152491. [CROSSREF]

  23. Shukrun R, Golan H, Caspi R, Pode-Shakked N, Pleniceanu O, Vax E, et al. NCAM1/FGF module serves as a putative pleuropulmonary blastoma therapeutic target. Oncogenesis. 2019 Sep 2;8(9):48. doi: 10.1038/s41389-019-0156-9. [CROSSREF]

  24. Ardizzone A, Scuderi SA, Giuffrida D, Colarossi C, Puglisi C, Campolo M, et al. Role of Fibroblast Growth Factors Receptors (FGFRs) in Brain Tumors, Focus on Astrocytoma and Glioblastoma. Cancers (Basel). 2020 Dec 18;12(12):3825. doi: 10.3390/cancers12123825. [CROSSREF]

  25. Krook MA, Reeser JW, Ernst G, Barker H, Wilberding M, Li G, et al. Fibroblast growth factor receptors in cancer: genetic alterations, diagnostics, therapeutic targets and mechanisms of resistance. Br J Cancer. 2021 Mar;124(5):880- 892. doi: 10.1038/s41416-020-01157-0. [CROSSREF]

  26. Ferguson HR, Smith MP, Francavilla C. Fibroblast Growth Factor Receptors (FGFRs) and Noncanonical Partners in Cancer Signaling. Cells. 2021 May 14;10(5):1201. doi: 10.3390/cells10051201. [CROSSREF]

  27. Egbivwie N, Cockle JV, Humphries M, Ismail A, Esteves F, Taylor C, et al. FGFR1 Expression and Role in Migration in Low and High Grade Pediatric Gliomas. Front Oncol. 2019 Mar 13;9:103. doi: 10.3389/fonc.2019.00103.  [CROSSREF]

  28. Bogatyrova O, Mattsson JSM, Ross EM, Sanderson MP, Backman M, Botling J, et al. FGFR1 overexpression in non-small cell lung cancer is mediated by genetic and epigenetic mechanisms and is a determinant of FGFR1 inhibitor response. Eur J Cancer. 2021 Jul;151:136-149. doi: 10.1016/j.ejca.2021.04.005. [CROSSREF]

  29. Jimbo T, Nakayama J, Akahane K, Fukuda M. Effect of polysialic acid on the tumor xenografts implanted into nude mice. Int J Cancer. 2001 Oct 15;94(2):192-9. doi: 10.1002/ijc.1458.  [CROSSREF]

  30. Glüer S, Schelp C, von Schweinitz D, Gerardy-Schahn R. Polysialylated neural cell adhesion molecule in childhood rhabdomyosarcoma. Pediatr Res. 1998 Jan;43(1):145-7. doi: 10.1203/00006450-199801000-00022. [CROSSREF]

  31. Seidenfaden R, Krauter A, Schertzinger F, Gerardy-Schahn R, Hildebrandt H. Polysialic acid directs tumor cell growth by controlling heterophilic neural cell adhesion molecule interactions. Mol Cell Biol. 2003 Aug;23(16):5908-18. doi: 10.1128/MCB.23.16.5908-5918.2003. [CROSSREF]

  32. Tomlinson DC, Baxter EW, Loadman PM, Hull MA, Knowles MA. FGFR1-induced epithelial to mesenchymal transition through MAPK/PLCγ/COX-2-mediated mechanisms. PLoS One. 2012;7(6):e38972. doi: 10.1371/journal.pone.0038972. [CROSSREF]

  33. Colombo N, Cavallaro U. The interplay between NCAM and FGFR signalling underlies ovarian cancer progression. Ecancermedicalscience. 2011;5:226. doi: 10.3332/ecancer.2011.226. [CROSSREF]

  34. Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, Dabestani S, Hofmann F, Hora M, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 update. Eur Urol. 2015 May;67(5):913-24. doi: 10.1016/j.eururo.2015.01.005.  [CROSSREF]

  35. Sobin LH, Fleming ID. TNM Classification of Malignant Tumors, fifth edition (1997). Union Internationale Contre le Cancer and the American Joint Committee on Cancer. Cancer. 1997 Nov 1;80(9):1803-4. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19971101)80:9%3C1803::aid-cncr16%3E3.0.co;2-9 [CROSSREF]

  36. Daniel L, Bouvier C, Chetaille B, Gouvernet J, Luccioni A, Rossi D, et al. Neural cell adhesion molecule expression in renal cell carcinomas: relation to metastatic behavior. Hum Pathol. 2003 Jun;34(6):528-32. doi: 10.1016/s0046-8177(03)00178-3. [CROSSREF]

  37. Keresztes M, Boonstra J. Import(ance) of growth factors in(to) the nucleus. J Cell Biol. 1999 May 3;145(3):421-4. doi: 10.1083/jcb.145.3.421. [CROSSREF]

  38. Chioni AM, Grose R. FGFR1 cleavage and nuclear translocation regulates breast cancer cell behavior. J Cell Biol. 2012 Jun 11;197(6):801-17. doi: 10.1083/jcb.201108077. [CROSSREF]

  39. Mohammadi M, Froum S, Hamby JM, Schroeder MC, Panek RL, Lu GH, et al. Crystal structure of an angiogenesis inhibitor bound to the FGF receptor tyrosine kinase domain. EMBO J. 1998 Oct 15;17(20):5896-904. doi: 10.1093/emboj/17.20.5896. [CROSSREF]

  40. Pardo OE, Latigo J, Jeffery RE, Nye E, Poulsom R, Spencer-Dene B, et al. The fibroblast growth factor receptor inhibitor PD173074 blocks small cell lung cancer growth in vitro and in vivo. Cancer Res. 2009 Nov 15;69(22):8645-51. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1576. [CROSSREF]

  41. Nguyen PT, Tsunematsu T, Yanagisawa S, Kudo Y, Miyauchi M, Kamata N, et al. The FGFR1 inhibitor PD173074 induces mesenchymal-epithelial transition through the transcription factor AP-1. Br J Cancer. 2013 Oct 15;109(8):2248- 58. doi: 10.1038/bjc.2013.550. [CROSSREF]


LITERATURA

1. Levi F, Ferlay J, Galeone C, Lucchini F, Negri E, Boyle P, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int. 2008 Apr;101(8):949-58. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.07451.x. [CROSSREF]

2. Lipworth L, Tarone RE, Lund L, McLaughlin JK. Epidemiologic characteristics and risk factors for renal cell cancer. Clin Epidemiol. 2009 Aug 9;1:33-43. doi: 10.2147/clep.s4759. [CROSSREF]

3. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008 Mar-Apr;58(2):71-96. doi: 10.3322/CA.2007.0010. [CROSSREF]

4. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):581-92. doi: 10.1093/annonc/mdl498. [CROSSREF]

5. Rini BI, Campbell SC, Escudier B. Renal cell carcinoma. Lancet. 2009 Mar 28;373(9669):1119-32. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60229-4. [CROSSREF]

6. Trpkov K, Yilmaz A, Uzer D, Dishongh KM, Quick CM, Bismar TA, et al. Renal oncocytoma revisited: a clinicopathological study of 109 cases with emphasis on problematic diagnostic features. Histopathology. 2010 Dec;57(6):893- 906. doi: 10.1111/j.1365-2559.2010.03726.x. [CROSSREF]

7. Penticuff JC, Kyprianou N. Therapeutic challenges in renal cell carcinoma. Am J Clin Exp Urol. 2015 Aug 8;3(2):77-90. [HTTP]

8. Klein G, Langegger M, Goridis C, Ekblom P. Neural cell adhesion molecules during embryonic induction and development of the kidney. Development. 1988 Apr;102(4):749-61. doi: 10.1242/dev.102.4.749. [CROSSREF]

9. Marković-Lipkovski J, Müller CA, Klein G, Flad T, Klatt T, Blaschke S, et al. Neural cell adhesion molecule expression on renal interstitial cells. Nephrol Dial Transplant. 2007 Jun;22(6):1558-66. doi: 10.1093/ndt/gfm006. [CROSSREF]

10. Ronkainen H, Soini Y, Vaarala MH, Kauppila S, Hirvikoski P. Evaluation of neuroendocrine markers in renal cell carcinoma. Diagn Pathol. 2010 May 12;5:28. doi: 10.1186/1746-1596-5-28. [CROSSREF]

11. Bade LK, Goldberg JE, Dehut HA, Hall MK, Schwertfeger KL. Mammary tumorigenesis induced by fibroblast growth factor receptor 1 requires activation of the epidermal growth factor receptor. J Cell Sci. 2011 Sep 15;124(Pt 18):3106-17. doi: 10.1242/jcs.082651. [CROSSREF]

12. Presta M, Dell’Era P, Mitola S, Moroni E, Ronca R, Rusnati M. Fibroblast growth factor/fibroblast growth factor receptor system in angiogenesis. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):159-78. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.004. [CROSSREF]

13. Xian W, Schwertfeger KL, Rosen JM. Distinct roles of fibroblast growth factor receptor 1 and 2 in regulating cell survival and epithelial-mesenchymal transition. Mol Endocrinol. 2007 Apr;21(4):987-1000. doi: 10.1210/me.2006-0518. [CROSSREF]

14. Eswarakumar VP, Lax I, Schlessinger J. Cellular signaling by fibroblast growth factor receptors. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):139-49. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.001. [CROSSREF]

15. Kiselyov VV, Skladchikova G, Hinsby AM, Jensen PH, Kulahin N, Soroka V, et al. Structural basis for a direct interaction between FGFR1 and NCAM and evidence for a regulatory role of ATP. Structure. 2003 Jun;11(6):691-701. doi: 10.1016/s0969-2126(03)00096-0. [CROSSREF]

16. Williams EJ, Furness J, Walsh FS, Doherty P. Activation of the FGF receptor underlies neurite outgrowth stimulated by L1, N-CAM, and N-cadherin. Neuron. 1994 Sep;13(3):583-94. doi: 10.1016/0896-6273(94)90027-2. [CROSSREF]

17. Francavilla C, Cattaneo P, Berezin V, Bock E, Ami D, de Marco A, et al. The binding of NCAM to FGFR1 induces a specific cellular response mediated by receptor trafficking. J Cell Biol. 2009 Dec 28;187(7):1101-16. doi: 10.1083/jcb.200903030. [CROSSREF]

18. Cavallaro U, Niedermeyer J, Fuxa M, Christofori G. N-CAM modulates tumour-cell adhesion to matrix by inducing FGF-receptor signalling. Nat Cell Biol. 2001 Jul;3(7):650-7. doi: 10.1038/35083041. [CROSSREF]

19. Zecchini S, Bombardelli L, Decio A, Bianchi M, Mazzarol G, Sanguineti F, et al. The adhesion molecule NCAM promotes ovarian cancer progression via FGFR signalling. EMBO Mol Med. 2011 Aug;3(8):480-94. doi: 10.1002/emmm.201100152. [CROSSREF]

20. Sowparani S, Mahalakshmi P, Sweety JP, Francis AP, Dhanalekshmi UM, Selvasudha N. Ubiquitous Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM): Potential Mechanism and Valorisation in Cancer Pathophysiology, Drug Targeting and Molecular Transductions. Mol Neurobiol. 2022 Sep;59(9):5902-5924. doi: 10.1007/s12035-022-02954-9. [CROSSREF]

21. Yang Y, Lu T, Li Z, Lu S. FGFR1 regulates proliferation and metastasis by targeting CCND1 in FGFR1 amplified lung cancer. Cell Adh Migr. 2020 Dec;14(1):82- 95. doi: 10.1080/19336918.2020.1766308.  [CROSSREF]

22. Raved D, Tokatly-Latzer I, Anafi L, Harari-Steinberg O, Barshack I, Dekel B, et al. Blastemal NCAM+ALDH1+ Wilms’ tumor cancer stem cells correlate with disease progression and poor clinical outcome: A pilot study. Pathol Res Pract. 2019 Aug;215(8):152491. doi: 10.1016/j.prp.2019.152491. [CROSSREF]

23. Shukrun R, Golan H, Caspi R, Pode-Shakked N, Pleniceanu O, Vax E, et al. NCAM1/FGF module serves as a putative pleuropulmonary blastoma therapeutic target. Oncogenesis. 2019 Sep 2;8(9):48. doi: 10.1038/s41389-019-0156-9. [CROSSREF]

24. Ardizzone A, Scuderi SA, Giuffrida D, Colarossi C, Puglisi C, Campolo M, et al. Role of Fibroblast Growth Factors Receptors (FGFRs) in Brain Tumors, Focus on Astrocytoma and Glioblastoma. Cancers (Basel). 2020 Dec 18;12(12):3825. doi: 10.3390/cancers12123825. [CROSSREF]

25. Krook MA, Reeser JW, Ernst G, Barker H, Wilberding M, Li G, et al. Fibroblast growth factor receptors in cancer: genetic alterations, diagnostics, therapeutic targets and mechanisms of resistance. Br J Cancer. 2021 Mar;124(5):880- 892. doi: 10.1038/s41416-020-01157-0. [CROSSREF]

26. Ferguson HR, Smith MP, Francavilla C. Fibroblast Growth Factor Receptors (FGFRs) and Noncanonical Partners in Cancer Signaling. Cells. 2021 May 14;10(5):1201. doi: 10.3390/cells10051201. [CROSSREF]

27. Egbivwie N, Cockle JV, Humphries M, Ismail A, Esteves F, Taylor C, et al. FGFR1 Expression and Role in Migration in Low and High Grade Pediatric Gliomas. Front Oncol. 2019 Mar 13;9:103. doi: 10.3389/fonc.2019.00103.  [CROSSREF]

28. Bogatyrova O, Mattsson JSM, Ross EM, Sanderson MP, Backman M, Botling J, et al. FGFR1 overexpression in non-small cell lung cancer is mediated by genetic and epigenetic mechanisms and is a determinant of FGFR1 inhibitor response. Eur J Cancer. 2021 Jul;151:136-149. doi: 10.1016/j.ejca.2021.04.005. [CROSSREF]

29. Jimbo T, Nakayama J, Akahane K, Fukuda M. Effect of polysialic acid on the tumor xenografts implanted into nude mice. Int J Cancer. 2001 Oct 15;94(2):192-9. doi: 10.1002/ijc.1458.  [CROSSREF]

30. Glüer S, Schelp C, von Schweinitz D, Gerardy-Schahn R. Polysialylated neural cell adhesion molecule in childhood rhabdomyosarcoma. Pediatr Res. 1998 Jan;43(1):145-7. doi: 10.1203/00006450-199801000-00022. [CROSSREF]

31. Seidenfaden R, Krauter A, Schertzinger F, Gerardy-Schahn R, Hildebrandt H. Polysialic acid directs tumor cell growth by controlling heterophilic neural cell adhesion molecule interactions. Mol Cell Biol. 2003 Aug;23(16):5908-18. doi: 10.1128/MCB.23.16.5908-5918.2003. [CROSSREF]

32. Tomlinson DC, Baxter EW, Loadman PM, Hull MA, Knowles MA. FGFR1-induced epithelial to mesenchymal transition through MAPK/PLCγ/COX-2-mediated mechanisms. PLoS One. 2012;7(6):e38972. doi: 10.1371/journal.pone.0038972. [CROSSREF]

33. Colombo N, Cavallaro U. The interplay between NCAM and FGFR signalling underlies ovarian cancer progression. Ecancermedicalscience. 2011;5:226. doi: 10.3332/ecancer.2011.226. [CROSSREF]

34. Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, Dabestani S, Hofmann F, Hora M, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 update. Eur Urol. 2015 May;67(5):913-24. doi: 10.1016/j.eururo.2015.01.005.  [CROSSREF]

35. Sobin LH, Fleming ID. TNM Classification of Malignant Tumors, fifth edition (1997). Union Internationale Contre le Cancer and the American Joint Committee on Cancer. Cancer. 1997 Nov 1;80(9):1803-4. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19971101)80:9%3C1803::aid-cncr16%3E3.0.co;2-9 [CROSSREF]

36. Daniel L, Bouvier C, Chetaille B, Gouvernet J, Luccioni A, Rossi D, et al. Neural cell adhesion molecule expression in renal cell carcinomas: relation to metastatic behavior. Hum Pathol. 2003 Jun;34(6):528-32. doi: 10.1016/s0046-8177(03)00178-3. [CROSSREF]

37. Keresztes M, Boonstra J. Import(ance) of growth factors in(to) the nucleus. J Cell Biol. 1999 May 3;145(3):421-4. doi: 10.1083/jcb.145.3.421. [CROSSREF]

38. Chioni AM, Grose R. FGFR1 cleavage and nuclear translocation regulates breast cancer cell behavior. J Cell Biol. 2012 Jun 11;197(6):801-17. doi: 10.1083/jcb.201108077. [CROSSREF]

39. Mohammadi M, Froum S, Hamby JM, Schroeder MC, Panek RL, Lu GH, et al. Crystal structure of an angiogenesis inhibitor bound to the FGF receptor tyrosine kinase domain. EMBO J. 1998 Oct 15;17(20):5896-904. doi: 10.1093/emboj/17.20.5896. [CROSSREF]

40. Pardo OE, Latigo J, Jeffery RE, Nye E, Poulsom R, Spencer-Dene B, et al. The fibroblast growth factor receptor inhibitor PD173074 blocks small cell lung cancer growth in vitro and in vivo. Cancer Res. 2009 Nov 15;69(22):8645-51. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1576. [CROSSREF]

41. Nguyen PT, Tsunematsu T, Yanagisawa S, Kudo Y, Miyauchi M, Kamata N, et al. The FGFR1 inhibitor PD173074 induces mesenchymal-epithelial transition through the transcription factor AP-1. Br J Cancer. 2013 Oct 15;109(8):2248- 58. doi: 10.1038/bjc.2013.550. [CROSSREF]

1. Levi F, Ferlay J, Galeone C, Lucchini F, Negri E, Boyle P, et al. The changing pattern of kidney cancer incidence and mortality in Europe. BJU Int. 2008 Apr;101(8):949-58. doi: 10.1111/j.1464-410X.2008.07451.x. [CROSSREF]

2. Lipworth L, Tarone RE, Lund L, McLaughlin JK. Epidemiologic characteristics and risk factors for renal cell cancer. Clin Epidemiol. 2009 Aug 9;1:33-43. doi: 10.2147/clep.s4759. [CROSSREF]

3. Jemal A, Siegel R, Ward E, Hao Y, Xu J, Murray T, et al. Cancer statistics, 2008. CA Cancer J Clin. 2008 Mar-Apr;58(2):71-96. doi: 10.3322/CA.2007.0010. [CROSSREF]

4. Ferlay J, Autier P, Boniol M, Heanue M, Colombet M, Boyle P. Estimates of the cancer incidence and mortality in Europe in 2006. Ann Oncol. 2007 Mar;18(3):581-92. doi: 10.1093/annonc/mdl498. [CROSSREF]

5. Rini BI, Campbell SC, Escudier B. Renal cell carcinoma. Lancet. 2009 Mar 28;373(9669):1119-32. doi: 10.1016/S0140-6736(09)60229-4. [CROSSREF]

6. Trpkov K, Yilmaz A, Uzer D, Dishongh KM, Quick CM, Bismar TA, et al. Renal oncocytoma revisited: a clinicopathological study of 109 cases with emphasis on problematic diagnostic features. Histopathology. 2010 Dec;57(6):893- 906. doi: 10.1111/j.1365-2559.2010.03726.x. [CROSSREF]

7. Penticuff JC, Kyprianou N. Therapeutic challenges in renal cell carcinoma. Am J Clin Exp Urol. 2015 Aug 8;3(2):77-90. [HTTP]

8. Klein G, Langegger M, Goridis C, Ekblom P. Neural cell adhesion molecules during embryonic induction and development of the kidney. Development. 1988 Apr;102(4):749-61. doi: 10.1242/dev.102.4.749. [CROSSREF]

9. Marković-Lipkovski J, Müller CA, Klein G, Flad T, Klatt T, Blaschke S, et al. Neural cell adhesion molecule expression on renal interstitial cells. Nephrol Dial Transplant. 2007 Jun;22(6):1558-66. doi: 10.1093/ndt/gfm006. [CROSSREF]

10. Ronkainen H, Soini Y, Vaarala MH, Kauppila S, Hirvikoski P. Evaluation of neuroendocrine markers in renal cell carcinoma. Diagn Pathol. 2010 May 12;5:28. doi: 10.1186/1746-1596-5-28. [CROSSREF]

11. Bade LK, Goldberg JE, Dehut HA, Hall MK, Schwertfeger KL. Mammary tumorigenesis induced by fibroblast growth factor receptor 1 requires activation of the epidermal growth factor receptor. J Cell Sci. 2011 Sep 15;124(Pt 18):3106-17. doi: 10.1242/jcs.082651. [CROSSREF]

12. Presta M, Dell’Era P, Mitola S, Moroni E, Ronca R, Rusnati M. Fibroblast growth factor/fibroblast growth factor receptor system in angiogenesis. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):159-78. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.004. [CROSSREF]

13. Xian W, Schwertfeger KL, Rosen JM. Distinct roles of fibroblast growth factor receptor 1 and 2 in regulating cell survival and epithelial-mesenchymal transition. Mol Endocrinol. 2007 Apr;21(4):987-1000. doi: 10.1210/me.2006-0518. [CROSSREF]

14. Eswarakumar VP, Lax I, Schlessinger J. Cellular signaling by fibroblast growth factor receptors. Cytokine Growth Factor Rev. 2005 Apr;16(2):139-49. doi: 10.1016/j.cytogfr.2005.01.001. [CROSSREF]

15. Kiselyov VV, Skladchikova G, Hinsby AM, Jensen PH, Kulahin N, Soroka V, et al. Structural basis for a direct interaction between FGFR1 and NCAM and evidence for a regulatory role of ATP. Structure. 2003 Jun;11(6):691-701. doi: 10.1016/s0969-2126(03)00096-0. [CROSSREF]

16. Williams EJ, Furness J, Walsh FS, Doherty P. Activation of the FGF receptor underlies neurite outgrowth stimulated by L1, N-CAM, and N-cadherin. Neuron. 1994 Sep;13(3):583-94. doi: 10.1016/0896-6273(94)90027-2. [CROSSREF]

17. Francavilla C, Cattaneo P, Berezin V, Bock E, Ami D, de Marco A, et al. The binding of NCAM to FGFR1 induces a specific cellular response mediated by receptor trafficking. J Cell Biol. 2009 Dec 28;187(7):1101-16. doi: 10.1083/jcb.200903030. [CROSSREF]

18. Cavallaro U, Niedermeyer J, Fuxa M, Christofori G. N-CAM modulates tumour-cell adhesion to matrix by inducing FGF-receptor signalling. Nat Cell Biol. 2001 Jul;3(7):650-7. doi: 10.1038/35083041. [CROSSREF]

19. Zecchini S, Bombardelli L, Decio A, Bianchi M, Mazzarol G, Sanguineti F, et al. The adhesion molecule NCAM promotes ovarian cancer progression via FGFR signalling. EMBO Mol Med. 2011 Aug;3(8):480-94. doi: 10.1002/emmm.201100152. [CROSSREF]

20. Sowparani S, Mahalakshmi P, Sweety JP, Francis AP, Dhanalekshmi UM, Selvasudha N. Ubiquitous Neural Cell Adhesion Molecule (NCAM): Potential Mechanism and Valorisation in Cancer Pathophysiology, Drug Targeting and Molecular Transductions. Mol Neurobiol. 2022 Sep;59(9):5902-5924. doi: 10.1007/s12035-022-02954-9. [CROSSREF]

21. Yang Y, Lu T, Li Z, Lu S. FGFR1 regulates proliferation and metastasis by targeting CCND1 in FGFR1 amplified lung cancer. Cell Adh Migr. 2020 Dec;14(1):82- 95. doi: 10.1080/19336918.2020.1766308.  [CROSSREF]

22. Raved D, Tokatly-Latzer I, Anafi L, Harari-Steinberg O, Barshack I, Dekel B, et al. Blastemal NCAM+ALDH1+ Wilms’ tumor cancer stem cells correlate with disease progression and poor clinical outcome: A pilot study. Pathol Res Pract. 2019 Aug;215(8):152491. doi: 10.1016/j.prp.2019.152491. [CROSSREF]

23. Shukrun R, Golan H, Caspi R, Pode-Shakked N, Pleniceanu O, Vax E, et al. NCAM1/FGF module serves as a putative pleuropulmonary blastoma therapeutic target. Oncogenesis. 2019 Sep 2;8(9):48. doi: 10.1038/s41389-019-0156-9. [CROSSREF]

24. Ardizzone A, Scuderi SA, Giuffrida D, Colarossi C, Puglisi C, Campolo M, et al. Role of Fibroblast Growth Factors Receptors (FGFRs) in Brain Tumors, Focus on Astrocytoma and Glioblastoma. Cancers (Basel). 2020 Dec 18;12(12):3825. doi: 10.3390/cancers12123825. [CROSSREF]

25. Krook MA, Reeser JW, Ernst G, Barker H, Wilberding M, Li G, et al. Fibroblast growth factor receptors in cancer: genetic alterations, diagnostics, therapeutic targets and mechanisms of resistance. Br J Cancer. 2021 Mar;124(5):880- 892. doi: 10.1038/s41416-020-01157-0. [CROSSREF]

26. Ferguson HR, Smith MP, Francavilla C. Fibroblast Growth Factor Receptors (FGFRs) and Noncanonical Partners in Cancer Signaling. Cells. 2021 May 14;10(5):1201. doi: 10.3390/cells10051201. [CROSSREF]

27. Egbivwie N, Cockle JV, Humphries M, Ismail A, Esteves F, Taylor C, et al. FGFR1 Expression and Role in Migration in Low and High Grade Pediatric Gliomas. Front Oncol. 2019 Mar 13;9:103. doi: 10.3389/fonc.2019.00103.  [CROSSREF]

28. Bogatyrova O, Mattsson JSM, Ross EM, Sanderson MP, Backman M, Botling J, et al. FGFR1 overexpression in non-small cell lung cancer is mediated by genetic and epigenetic mechanisms and is a determinant of FGFR1 inhibitor response. Eur J Cancer. 2021 Jul;151:136-149. doi: 10.1016/j.ejca.2021.04.005. [CROSSREF]

29. Jimbo T, Nakayama J, Akahane K, Fukuda M. Effect of polysialic acid on the tumor xenografts implanted into nude mice. Int J Cancer. 2001 Oct 15;94(2):192-9. doi: 10.1002/ijc.1458.  [CROSSREF]

30. Glüer S, Schelp C, von Schweinitz D, Gerardy-Schahn R. Polysialylated neural cell adhesion molecule in childhood rhabdomyosarcoma. Pediatr Res. 1998 Jan;43(1):145-7. doi: 10.1203/00006450-199801000-00022. [CROSSREF]

31. Seidenfaden R, Krauter A, Schertzinger F, Gerardy-Schahn R, Hildebrandt H. Polysialic acid directs tumor cell growth by controlling heterophilic neural cell adhesion molecule interactions. Mol Cell Biol. 2003 Aug;23(16):5908-18. doi: 10.1128/MCB.23.16.5908-5918.2003. [CROSSREF]

32. Tomlinson DC, Baxter EW, Loadman PM, Hull MA, Knowles MA. FGFR1-induced epithelial to mesenchymal transition through MAPK/PLCγ/COX-2-mediated mechanisms. PLoS One. 2012;7(6):e38972. doi: 10.1371/journal.pone.0038972. [CROSSREF]

33. Colombo N, Cavallaro U. The interplay between NCAM and FGFR signalling underlies ovarian cancer progression. Ecancermedicalscience. 2011;5:226. doi: 10.3332/ecancer.2011.226. [CROSSREF]

34. Ljungberg B, Bensalah K, Canfield S, Dabestani S, Hofmann F, Hora M, et al. EAU guidelines on renal cell carcinoma: 2014 update. Eur Urol. 2015 May;67(5):913-24. doi: 10.1016/j.eururo.2015.01.005.  [CROSSREF]

35. Sobin LH, Fleming ID. TNM Classification of Malignant Tumors, fifth edition (1997). Union Internationale Contre le Cancer and the American Joint Committee on Cancer. Cancer. 1997 Nov 1;80(9):1803-4. doi: 10.1002/(sici)1097-0142(19971101)80:9%3C1803::aid-cncr16%3E3.0.co;2-9 [CROSSREF]

36. Daniel L, Bouvier C, Chetaille B, Gouvernet J, Luccioni A, Rossi D, et al. Neural cell adhesion molecule expression in renal cell carcinomas: relation to metastatic behavior. Hum Pathol. 2003 Jun;34(6):528-32. doi: 10.1016/s0046-8177(03)00178-3. [CROSSREF]

37. Keresztes M, Boonstra J. Import(ance) of growth factors in(to) the nucleus. J Cell Biol. 1999 May 3;145(3):421-4. doi: 10.1083/jcb.145.3.421. [CROSSREF]

38. Chioni AM, Grose R. FGFR1 cleavage and nuclear translocation regulates breast cancer cell behavior. J Cell Biol. 2012 Jun 11;197(6):801-17. doi: 10.1083/jcb.201108077. [CROSSREF]

39. Mohammadi M, Froum S, Hamby JM, Schroeder MC, Panek RL, Lu GH, et al. Crystal structure of an angiogenesis inhibitor bound to the FGF receptor tyrosine kinase domain. EMBO J. 1998 Oct 15;17(20):5896-904. doi: 10.1093/emboj/17.20.5896. [CROSSREF]

40. Pardo OE, Latigo J, Jeffery RE, Nye E, Poulsom R, Spencer-Dene B, et al. The fibroblast growth factor receptor inhibitor PD173074 blocks small cell lung cancer growth in vitro and in vivo. Cancer Res. 2009 Nov 15;69(22):8645-51. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1576. [CROSSREF]

41. Nguyen PT, Tsunematsu T, Yanagisawa S, Kudo Y, Miyauchi M, Kamata N, et al. The FGFR1 inhibitor PD173074 induces mesenchymal-epithelial transition through the transcription factor AP-1. Br J Cancer. 2013 Oct 15;109(8):2248- 58. doi: 10.1038/bjc.2013.550. [CROSSREF]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh