Skip to main content
 • Trg Nikole Pašića br. 7, sprat IV, 11000 Beograd
 • info@smj.rs

logo bez bolda opt

Originalni rad

Obuhvat obaveznom vakcinacijom na teritoriji Mačvanskog okruga u periodu između 2011. i 2021. godine

Ana Pajičić1, Aleksandra Jović-Vraneš2, Branko Vujković1
 • Zavod za javno zdravlje Šabac, Šabac, Srbija
 • Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Institut za socijalnu medicinu, Beograd, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Vakcina je jedan od najstarijih i najkorisnijih pronalazaka u medicini. Ovo je jednostavan, bezbedan i efikasan način zaštite od zaraznih bolesti i dokazana, isplativa strategija javnog zdravlja, koja štiti i pojedinca i celu zajednicu. Sa druge strane, vakcina je postala žrtva svog uspeha, jer su mnoge bolesti koje se mogu sprečiti vakcinama postale toliko retke, da neki ljudi veruju kako su zauvek iskorenjene, pa ne shvataju korist od vakcinacije i opasnost ukoliko se ona ne sprovodi. Cilj rada je bio da se analizira obuhvat obaveznom vakcinacijom na teritoriji Mačvanskog okruga, u periodu od 2011. do 2021. godine.

Materijali i metode: U radu je korišćena retrospektivna analiza sekundarnih podataka godišnjih izveštaja domova zdravlja na teritoriji Mačvanskog okruga, za period od 2011. do 2021. godine. Za potrebe ovog istraživanja, obuhvat vakcinacijom je izračunat na osnovu broja novorođene dece u datoj godini. Podaci iz domova zdravlja dostavljaju se nadležnom Zavodu za javno zdravlje Šabac. Svaki izveštaj sadrži: broj lica koja podležu obaveznoj imunizaciji, broj lica koja su vakcinisana, kao i procenat vakcinisanih u odnosu na broj lica koja je trebalo vakcinisati. Za analizu trenda vakcinacije korišćen je metod korelacije i regresije, odnosno tumačena je vrednost Pirsonovog koeficijenta korelacije i određena je jednačina regresione prave.

Rezultati: Na teritoriji Mačvanskog okruga, posmatran je obuhvat dece obaveznom vakcinacijom u periodu od 2011. do 2021. godine. Uočen je negativni trend u obuhvatu vakcinacije za sve posmatrane vakcine, izuzev trenda koji se odnosi na vakcinaciju protiv Haemophilus influenzae.

Zaključak: Posmatrano za sve vakcine zajedno, obuhvat vakcinacijom tokom posmatranog perioda opada. Tokom 2021. godine, nijedna vakcina nije postigla obuhvat od 95%. Opadajući trend ukazuje na potrebu promovisanja vakcinacije, kao najbezbednije i najdelotvornije zaštite od zaraznih bolesti.


UVOD

Vakcina je jedan od najstarijih pronalazaka u medicini, a sam proces vakcinacije predstavlja jedan od najkorisnijih izuma koje je medicina podarila čovečanstvu. Od njenog uvođenja, u 18. veku, pa do danas, brojne prednosti vakcinacije su dokumentovane i naučno dokazane. Vakcinacija predstavlja jednostavan, bezbedan i efikasan način zaštite od određenih bolesti, ona spašava više miliona života svake godine. To je dokazana, isplativa strategija javnog zdravlja koja štiti i pojedinca i celu zajednicu. Istovremeno, vakcinacija je postala žrtva svog uspeha, jer su mnoge bolesti koje se mogu sprečiti vakcinom postale toliko retke, da neki ljudi veruju kako su zauvek iskorenjene, pa ne shvataju koristi od vakcinacije i opasnosti, ukoliko se ona ne sprovodi. Sadašnje stope pokrivenosti vakcinacijom u Evropskom regionu Svetske Zdravstvene Organizacije (SZO) nisu dovoljne da se osigura imunitet i zaustavi širenje bolesti koje se mogu sprečiti vakcinama. Prethodnih godina, stope pokrivenosti vakcinacijom, posebno pojedinim vakcinama, opale su i u Srbiji.

Zakonska regulativa koja se odnosi na vakcinaciju i kalendar vakcinacije

U Srbiji, vakcinacija je regulisana Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 15/2016, 68/2020 i 136/2020), Pravilnikom o imunizaciji i načinu zaštite lekovima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 88/2017, 11/2018, 14/2018, 45/2018, 48/2018, 58/2018, 104/2018, 6/2021, 52/2021 i 66/2022), Pravilnikom o Programu obavezne i preporučene imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 65/2020), Zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 30/2010, 107/2012, 113/2017 – dr. zakon i 105/2017 – dr. zakon), Stručnim metodološkim uputstvom za sprovođenje imunizacije stanovništva protiv određenih zaraznih bolesti, Pravilnikom o prijavljivanju zaraznih bolesti i posebnih zdravstvenih pitanja („Službeni glasnik RS“, br. 44/2017 i 58/2018) i Uputstvom za nadzor nad neželjenim događajem nakon imunizacije.

Na teritoriji Mačvanskog okruga, vakcinacija se obavlja u Domovima zdravlja u Loznici, Krupnju, Vladimircima, Bogatiću, Šapcu, Koceljevi, Ljuboviji i Malom Zvorniku.

Zarazne bolesti protiv kojih se sprovodi obavezna aktivna imunizacija lica određenog uzrasta su: tuberkuloza, difterija, tetanus, dečija paraliza, veliki kašalj (pertusis), male boginje, rubella, zauške, hepatitis B, oboljenja izazvana bakterijom Haemophilus influenzae tip b, oboljenja izazvana bakterijom Streptococcus pneumoniae (od januara 2018.).

Redosled davanja vakcina u odnosu na uzrast, sprovodi se prema kalendaru obavezne vakcinacije (Tabela 1).

Tabela 1. Redosled davanja vakcina u odnosu na uzrast

p389

Vakcinacija se sprovodi vakcinama i/ili imunoglobulinima humanog porekla, imunobiološkim preparatima koji u sebi sadrže specifična antitela i monoklonskim antitelima.

Za sprovođenje obavezne vakcinacije nije potreban pismeni pristanak lica, zakonskog zastupnika deteta, odnosno lica lišenog poslovne sposobnosti. Obavezna vakcinacija se ne može odbiti, osim u slučaju postojanja privremene ili trajne kontraindikacije, koju utvrđuje doktor medicine odnosno stručni tim za kontraindikacije.

Organizaciju i sprovođenje vakcinacije sprovode nadležne zdravstvene ustanove i zdravstveni radnici, prema planu potreba.

Pregled lica koje treba vakcinisati kao i samu vakcinaciju, zatim vođenje propisane evidencije o izvršenim vakcinacijama, vrši doktor medicine. Za nadzor nad sprovođenjem vakcinacije je zadužen teritorijalno nadležni institut, odnosno Zavod za javno zdravlje.

Deca predškolskog i mlađeg školskog uzrasta, kao i adolescenti uzrasta 10 – 18 godina, vakcinišu se kontinuirano u okviru sistematskih i kontrolnih pregleda, u skladu sa Pravilnikom o imunizaciji [4].

Javnozdravstveni značaj vakcinacije

Vakcinacija je, prema Centru za kontrolu i prevenciju bolesti (engl. Centers for disease control and prevention – CDC), stavljena na listu kao prvo od deset velikih dostignuća javnog zdravlja u dvadesetom veku. Vakcinacija je jedna od najefektivnijih, najefikasnijih i najisplativijih mera javnozdravstvene intervencije. Vakcinacija sprečava između dva i tri miliona smrti godišnje. Vakcinisanje beba do druge godine je najbolji način zaštite od ozbiljnih dečjih bolesti, kao i smanjenja smrtnosti dece.

Vakcinacija je smanjila prekomernu upotrebu i otpornost na antibiotike. Njome se produžava životni vek stanovništva i smanjuje odsustvo sa posla zbog bolesti. Vakcinacija promoviše jednakost za sve, jer je dostupna svim slojevima društva.

CILJ RADA

Cilj rada je analiza obuhvata obaveznom vakcinacijom na teritoriji Mačvanskog okruga u jedanaestogodišnjem periodu, od 2011. do 2021. godine.

MATERIJALI I METODE

U radu je korišćena retrospektivna analiza sekundarnih podataka godišnjih izveštaja domova zdravlja na teritoriji Mačvanskog okruga, za period od 2011. do 2021. godine. Analizirani su podaci koji se odnose na obuhvat obaveznom vakcinacijom za posmatrani period.

Na teritoriji Mačvanskog okruga nalazi se osam Domova zdravlja: Dom zdravlja Šabac, Dom zdravlja Loznica, Dom zdravlja Bogatić, Dom zdravlja Vladimirci, Dom zdravlja Koceljeva, Dom zdravlja Krupanj, Dom zdravlja Mali Zvornik, Dom zdravlja Ljubovija. Podaci iz domova zdravlja se dostavljaju nadležnom Zavodu za javno zdravlje Šabac. Svaki izveštaj treba da sadrži:
◆ broj lica koja podležu obaveznoj imunizaciji
◆ broj lica koja su vakcinisana
◆ procenat vakcinisanih u odnosu na broj lica koja je trebalo vakcinisati.

Za potrebe ovog istraživanja, obuhvat vakcinacijom izračunat je na osnovu broja novorođene dece u datoj godini.

Posmatran je obuhvat za sledeće vakcine: vakcina protiv tuberkuloze, vakcina protiv dečije paralize, vakcina protiv difterije tetanusa i pertusisa (Di-Te-Per), vakcina protiv Haemophilus influenzae, vakcina protiv hepatitisa B i MMR vakcina.

Statistička obrada podataka urađena je u programu IBM SPSS Statistics version 23. Podaci su prikazani tabelarno i grafički.

Za analizu trenda vakcinacije je korišćen metod korelacije i regresije, odnosno tumačena je vrednost Pirsonovog koeficijenta korelacije i određena je jednačina regresione prave. Za grafički prikaz ovih rezultata je korišćen dijagram rasturanja na kom je ucrtana regresiona prava.

Rezultati su smatrani statistički značajnim ukoliko je značajnost (p-vrednost) bila manja ili jednaka 0,05.

REZULTATI

Tuberkuloza

U posmatranom periodu, najveći obuhvat vakcinacijom protiv tuberkuloze na celokupnoj teritoriji Mačvanskog okruga je bio 2017. godine, i iznosio je 98,26%, a najmanji procenat vakcinisanih je bio 2015. godine, i iznosio je 94,82%, što pokazuje da u ovom periodu nije bilo velikih oscilacija (Grafikon 1).

p392

Grafikon 1. Trend obuhvata vakcinacijom protiv tuberkuloze 2011 – 2021

U opštini Bogatić, najbolji odziv je bio 2018. godine, kada je zabeležen obuhvat vakcinacijom od 100%, dok je najmanje vakcinisanih bilo 2016. godine, kada je vakcinisano 92,90%.

Opština Vladimirci je imala najviše vakcinisanih 2013. i 2017. godine, kada je odziv bio 100%, a najmanji obuhvat je bio 2019. godine, i iznosio je 90,91% .

U opštini Koceljeva je, 2018. godine, obuhvat bio 100%, a najmanji obuhvat je bio 2021. godine, i iznosio je 84,00%.

Opština Krupanj nijedne godine nije imala potpuni obuhvat, najveći obuhvat beleži 2014. godine (99,09%) a najmanji obuhvat je bio 2020. godine, 91,53%.

Opština Loznica je imala najveći obuhvat vakcinacijom 2015. godine i on je iznosio 98,97%, a najmanji obuhvat od 96,01% je bio 2018. godine.

Opština Ljubovija je imala obuhvat vakcinacijom od 100% u šest godina tokom posmatranog perioda, i to: 2011, 2012, 2013, 2017, 2019. i 2020. godine. Najmanji obuhvat je iznosio 87,21% i zabeležen je 2015. godine.

U opštini Mali Zvornik, kompletni obuhvat vakcinacijom je zabeležen 2012, 2014, 2016. i 2019. godine. Najmanji obuhvat je bio 2017. godine, i iznosio je 96,00%.

Opština Šabac je imala najbolji obuhvat vakcinacijom 2017. godine, koji je iznosio 100%, a najmanji procenat vakcinisanih je zabeležen 2020. godine i to od 96,64%.

Utvrdili smo da postoji osrednji negativni trend (r = - 0,513) ali da nije statistički značajan (p = 0,107), (Grafikon 1).

Jednačina: procenat vakcinacije = - 0,183 * godina + 465,844

Dečija paraliza

Najveći obuhvat vakcinacijom protiv dečije paralize, u periodu koji smo posmatrali za teritoriju Mačvanskog okruga, zabeležen je 2012. godine, i iznosio je 99,37%, dok je najmanji procenat vakcinisanih bio 2021. godine, i iznosio je 84,74%, što nije predstavljalo značajnu razliku u broju vakcinisanih (Grafikon 2).

p393

Grafikon 2. Trend obuhvata populacije vakcinom protiv dečije paralize, Mačvanski okrug po opštinama, 2011 – 2021.

Opština Bogatić je u prvom delu posmatranog perioda imala visok procenat vakcinisanih, 2011. godine i 2018. godine je obuhvat bio čak 100%, ali poslednje dve godine beleži se značajni pad broja vakcinisanih – 2020. godine je iznosio 48,62%, a 2021. godine je bilo 41,49 % vakcinisanih, što je ispod polovine predviđenog broja.

U posmatranom periodu od jedanaest godina, opština Vladimirci šest godina beleži kompletni obuhvat vakcinacijom protiv dečije paralize, a najmanje vakcinisanih je bilo 2014. godine, ukupno 88,82% vakcinisanih.

Opština Koceljeva je imala 100% vakcinisanih prve i poslednje posmatrane godine, 2011. godine i 2021. godine, a najmanje vakcinisanih je zabeleženo 2017. godine, u obuhvatu od 94,12%.

Opština Krupanj je imala vrlo diskretna odstupanja i to: 2016. godine kada je obuhvat vakcinacijom bio 99,36%, 2018. godine kada je obuhvat bio 99,45% i 2021. godine kada je obuhvat bio 99,22%, a svih ostalih godina posmatranog perioda obuhvat vakcinacijom je bio 100%.

U opštini Loznica, u toku dve godine se beleži kompletni obuhvat vakcinacijom, 2011. i 2021. godine. Najmanji obuhvat je bio 2020. godine, kada je vakcinisano 96,06% od planiranog broja.

Opština Ljubovija je imala maksimalni obuhvat vakcinacijom tokom pet godina, 2011, 2012, 2019, 2020. i 2021. godine. Najmanji obuhvat je bio 2017. godine, i iznosio je 96,50% vakcinisanih.

Opština Mali Zvornik beleži kompletni obuhvat vakcinacijom tokom 2013, 2017, 2018, 2019. i 2021. godine. Pad u broju vakcinisanih je zabeležen 2016. godine, i iznosio je 84,92%.

Tokom posmatranog perioda, opština Šabac nijedne godine nije imala obuhvat vakcinacijom od 100%. Najbolji rezultat je zabeležen 2012. godine kada je bilo 99,54% vakcinisanih, a najmanje je bilo vakcinisanih 2021. godine i to 84,74%.

Utvrdili smo da postoji osrednji negativni trend (r = - 0,633), koji je statistički značajan (p = 0,035), (Grafikon 2).

Jednačina: procenat vakcinacije = - 0,829 * godina + 1768,259

Di-Te-Per

Obuhvat vakcinacijom protiv difterije tetanusa i pertusisa (Di-Te-Per), u posmatranom periodu, za Mačvanski okrug, bio je najbolji 2011. godine, i iznosio je 99,15%, a najmanji procenat je zabeležen 2021. godine, kada je iznosio 88,00%, što ne predstavlja značajno odstupanje (Grafikon 3).

p394

Grafikon 3. Trend obuhvata populacije vakcinom protiv difterije, tetanusa i pertusisa, Mačvanski okrug po opštinama, 2011 – 2021.

Na teritoriji opštine Bogatić, zabeležen je obuhvat vakcinacijom od 100% tokom 2011, 2014. i 2018. godine, a najmanji obuhvat je zabeležen 2021. godine, i bio je 80,91% .

Opština Vladimirci imala je maksimalni obuhvat vakcinacijom tokom 2011, 2012, 2016, 2017, 2018. i 2019. godine. Godine 2014, bilo je najmanje vakcinisanih i to 89,36%.

Opština Koceljeva je u prvoj i poslednjoj godini posmatranog perioda imala obuhvat vakcinacijom od 100%, a najmanji procenat vakcinisanih je bio 2013. godine, i iznosio je 87,50%.

U opštini Krupanj, tokom posmatranog perioda od jedanaest godina, kompletni obuhvat vakcinacijom je zabeležen tokom šest godina, i to: 2011, 2012, 2014, 2015, 2017. i 2019. godine. Najmanji obuhvat vakcinacijom je zabeležen 2022. godine, i iznosio je 72,81%.

U opštini Loznica, 2011, 2013. i 2014. godine je zabeležen obuhvat vakcinacijom od 100%, dok je najmanji broj vakcinisanih zabeležen 2021. godine, kada je iznosio 94,13%.

U opštini Ljubovija je u šest godina, i to: 2011, 2012, 2013, 2019, 2020. i 2021. godine, zabeležen maksimalni obuhvat vakcinacijom, dok je 2017. godine zabeležena najniža vrednost od 96,50%.

U opštini Mali Zvornik je u pet godina zabeležen obuhvat vakcinacijom od 100%, i to: 2013, 2014, 2017, 2018. i 2019. godine. Najniži rezultat je zabeležen 2021. godine, i iznosio je 80,65%.

Opština Šabac nijedne godine nije zabeležila obuhvat vakcinacijom od 100%. Najveći obuhvat je bio 2012. godine, i iznosio je 99,37%, dok je najmanji obuhvat zabeležen 2021. godine, kada je bio 88,00% .

Utvrdili smo da postoji osrednji negativni trend (r = - 0,557), ali da nije statistički značajan (p = 0,075), (Grafikon 3).

Jednačina: Procenat vakcinacije = - 0,535 * godina + 1175,898

Haemophilus influenzae

U periodu od 2011. do 2021. godine, obuhvat vakcinacijom protiv Haemophilus influenzae, na teritoriji Mačvanskog okruga, bio je najbolji 2019. godine, kada je iznosio 99,34%. Najmanji odziv je zabeležen 2012. godine, i iznosio je 79,18%, dok u svim ostalim godinama rezultat nije silazio ispod 94,81% (Grafikon 4).

p396

Grafikon 4. Trend obuhvata populacije vakcinom protiv Haemophilus influenzae, Mačvanski okrug po opštinama, 2011 – 2021

U opštini Bogatić, najmanji obuhvat vakcinacijom je zabeležen 2012. godine, iznosio je 78,22%, a najveći procenat vakcinisanih je zabeležen tokom tri godine, i to: 2011, 2019. i 2021. godine, i iznosio je 100%.

Opština Vladimirci je imala najbolji rezultat vakcinacije 2014. godine, kada je obuhvat bio 100%, a najmanje vakcinisanih je zabeleženo 2012. godine, i to 82,71%.

U opštini Koceljeva je tokom sedam godina, od ukupno jedanaest, obuhvat vakcinacijom bio 100%, u periodu između 2014 i 2019. godine, kao i 2021. godine. Najmanje vakcinisanih je bilo 2011. godine, i to 92,63%.

Opština Krupanj je 2011, 2017. i 2021. godine imala maksimalni broj vakcinisanih, a 2012. je obuhvat vakcinacijom bio najmanji, i iznosio je 81,03%.

U opštini Loznica, kompletni obuhvat je zabeležen 2013, 2014, 2015, 2017. i 2018. godine, a najmanje vakcinisanih je bilo 2012. godine, kada je zabeležen obuhvat od 68,36%.

Opština Ljubovija je, osim 2012. godine, kada je vakcinisano 77,53% planirane populacije, svih ostalih godina posmatranog perioda imala obuhvat vakcinacijom od 100%.

U opštini Mali Zvornik je 2011, 2013, 2016. i 2019. godine vakcinacija kompletno sprovedena, a najmanje vakcinisanih je bilo 2012. godine, i to 77,63%.

U opštini Šabac, 2016. godine je zabeležen najveći obuhvat vakcinacijom od 100%, a najmanji je bio 2012. godine, i to 74,70%.

Utvrdili smo da postoji umeren pozitivni trend (r = 0,281), ali da nije statistički značajan (p = 0,402), (Grafikon 4).

Jednačina: Procenat vakcinacije = 0,479 * godina + 870,293

Hepatitis B

Kada je vakcina protiv hepatitisa B u pitanju, tokom posmatranog perioda, na teritoriji Mačvanskog okruga, obuhvat vakcinacijom je bio najbolji 2013. godine, kada je iznosio 98,70% planirane populacije, dok je najmanji obuhvat vakcinacijom zabeležen 2021. godine, i bio je 93,83% (Grafikon 5).

p397

Grafikon 5. Trend obuhvata populacije vakcinom protiv Haemophilus influenzae, Mačvanski okrug po opštinama, 2011 – 2021

U opštini Bogatić, tokom četiri godine od posmatranih jedanaest, zabeležen je stoprocentni obuhvat vakcinacijom i to: 2011, 2013, 2014, i 2015. godine, dok je najmanji obuhvat vakcinacijom zabeležen 2017. godine, kada je iznosio 81,85%.

U opštini Vladimirci, 2020. godine je obuhvat bio celih 100%, a najmanji broj vakcinisanih je bio 91,07%, tokom 2014. godine.

Opština Koceljeva je 2012, 2013, 2014, 2015, 2018, 2020. i 2021. godine imala obuhvat vakcinacijom od 100%, dok je 2016. godine zabeležen najmanji obuhvat vakcinacijom od 86,52%.

U opštini Krupanj, kompletna vakcinacija je obavljena 2012, 2013, 2017. i 2021. godine, a najmanji procenat vakcinisanih je zabeležen 2020. godine, i to 77,50%.

U opštini Loznica, najveći procenat vakcinisanih je bio 2014, 2016. i 2018. godine, i tada je ostvaren obuhvat od 100%, a najmanji procenat vakcinisanih je bio 2021. godine, kada je vakcinisano 95,40% planirane populacije.

U opštini Ljubovija je tokom posmatranog perioda, svih jedanaest godina obuhvat vakcinacijom bio 100%.

Opština Mali Zvornik je 2011, 2013, 2015. i 2017. imala obuhvat vakcinacijom od 100%, a najmanji obuhvat vakcinacijom imala je poslednje godine posmatranog perioda, 2021, kada je vakcinisano 80,77% od planiranog broja.

U opštini Šabac, kompletni obuhvat vakcinacijom zabeležen je 2016. godine, a 2021. je obuhvat iznosio 82,17%.

Utvrdili smo da postoji jak negativni trend (r = - 0,704), koji je statistički značajan (p = 0,016), (Grafikon 5).

Jednačina: Procenat vakcinacije = - 0,300 * godina + 700,114

MMR

U periodu koji je praćen, obuhvat vakcinacijom protiv MMR-a je bio najmanji 2021. godine, i iznosio je 87,50%, a najveći obuhvat zabeležen je 2011. godine, kada je vakcinisano 99,34% planirane populacije (Grafikon 6) .

GRAFIKON 6

U opštini Bogatić, najbolji rezultat vakcinacije je bio 2013, 2020, i 2021. godine, kada je obuhvat vakcinacijom iznosio 100%, dok je najmanji obuhvat bio 2015. godine, i iznosio je 77,06%.

U opštini Vladimirci, najbolji obuhvat vakcinacijom je bio 2011. godine, kada je vakcinisano 99,17% planirane populacije, a najmanji obuhvat je bio 2021. godine, kada je vakcinisano njih 70,00%.

U opštini Koceljeva, tokom posmatranog perioda od jedanaest godina, u toku devet godina je obuhvat vakcinacijom bio kompletan. To su godine: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019. i 2021. Godine 2018. je vakcinisano 90,59%, a 2020. godine 98,30% od planirane populacije.

U opštini Krupanj, 2011, 2012. i 2018. godine je obuhvat vakcinacijom bio najveći, odnosno 100%, a 2016. je bio najmanji, i iznosio je 85,61%.

Opština Loznica je imala stopostotni obuhvat vakcinacijom tokom pet godina posmatranog perioda, i to su godine: 2011, 2014, 2016, 2018. i 2020. Najmanji obuhvat je zabeležen 2019. godine, kada je vakcinisano 94,41% planirane populacije.

U opštini Ljubovija, vakcinacija je obavljena kompletno 2015, 2019, 2020. i 2021. godine, a najmanje vakcinisanih je bilo 2014. godine, kada je obuhvat vakcinacijom bio 94,83%.

Opština Mali Zvornik je imala obuhvat vakcinacijom od 100% tokom četiri godine, i to: 2011, 2012, 2013. i 2016. godine, a najmanji obuhvat je zabeležen 2021. godine, i iznosio je 81,52%.

U Šabačkoj opštini, najviše vakcinisanih je bilo 2011. godine, i to 99,69% od planirane populacije, a najmanje vakcinisanih je bilo 2021. godine, i to 67,19%.

Utvrdili smo da postoji osrednji negativni trend (r = - 0,598), ali da nije statistički značajan (p = 0,052, (Grafikon 6).

Jednačina: Procenat vakcinacije = - 0,593 * godina + 1289,995

DISKUSIJA

U toku posmatranog perioda, od 2011. do 2021. godine, na teritoriji Mačvanskog okruga je zabeležen negativni trend u obuhvatu vakcinacije za sve posmatrane vakcine, izuzev trenda koji se odnosi na vakcinaciju protiv Haemophilus influenzae [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17].

Analizom trenda vakcinacije protiv tuberkuloze (BCG), utvrđeno je postojanje negativnog trenda, ali ne i statistički značajne promene trenda vakcinacije od 2011. do 2021. godine. Za vakcinaciju protiv dečije paralize utvrđeno je da je postojao osrednji negativni trend, koji je bio statistički značajan. Vakcinacija protiv difterije, tetanusa i pertusisa (Di-Te-Per), imala je osrednji negativni trend, ali on nije bio statistički značajan. Analizirajući trendove vakcinacije protiv Haemophilus influenzae, utvrđeno je da je ovaj obuhvat imao pozitivni trend, ali on nije bio statistički značajan. Vakcinacija protiv hepatitisa B je zabeležila negativni trend, koji je bio statistički značajan. Kada se sagledaju rezultati vakcinacije protiv malih boginja, zauški i crvenke (MMR), i ovde je, u posmatranom periodu, bio prisutan osrednji negativni trend ali on nije bio statistički značajan.

Kada uporedimo sprovođenje planirane vakcinacije u Mačvanskom okrugu u odnosu na sprovođenje vakcinacije na teritoriji Republike Srbije, dobijamo sledeće rezultate:

Obuhvat vakcinacijom protiv tuberkuloze u Mačvanskom okrugu, tokom svih posmatranih godina, bio je manji u odnosu na republički prosek [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17].

U toku 2021. godine, u Republici Srbiji, imunizacija novorođenčadi protiv tuberkuloze je sprovedena BCG vakcinom. Obuhvat ovom vakcinacijom je bio 98,2%, pri čemu je jedino u Borskom okrugu obuhvat bio ispod 95%, dok je u svim ostalim okruzima bio iznad te vrednosti.

Vrednost obuhvata koji je postignut u Centralnoj Srbiji iznosio je 98%, a u Vojvodini 98,9% [5].

Obuhvat vakcinacijom protiv dečije paralize, sve do 2020. godine, bio je iznad republičkog proseka, nakon toga beleži se pad sa 99% na 91,79%, a još manji obuhvat je zabeležen 2021. godine, i iznosio je 84,74%. Godine 2021. je u Srbiji registrovan obuhvat vakcinacijom protiv dečije paralize od 90,8%, što je ispod ciljne vrednosti (95%) [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17]. U slučaju obuhvata vakcinacijom kombinovanom petovalentnom vakcinom, posmatrajući rezultate po okruzima, u toku 2021. godine, samo je u oblasti četiri okruga (Kolubarski, Nišavski, Pirotski i Jablanički) dostignut ciljni obuhvat od 95% vakcinisane dece u odnosu na planirani broj [5].

Vakcinacija Di Te Per vakcinom je imala veći obuhvat od proseka u Republici Srbiji, ali je u poslednjoj godini posmatranog perioda taj obuhvat pao na 88% [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17]. Vakcinacija planirane populacije kombinovanom petovalentnom vakcinom je, 2021. godine, sprovedena u Republici Srbiji sa obuhvatom od 90,8% (procenjeni 91,5%).

Obuhvat vakcinacijom petovalentnom vakcinom, koja je obavljena u centralnom delu Srbije, bio je 90,6% planirane dece, dok je procenjeni obuhvat, koji je baziran na broju živorođene dece u 2020. godini, iznosio 91,3%.

U Vojvodini je vakcinacija planirane populacije kombinovanom petovalentnom vakcinom sprovedena u 2021. godini imala obuhvat od 91,4% planirane dece [8]. Procenjeni obuhvat, prema broju živorođene dece, u Vojvodini, u 2020. godini, iznosio je 92% [9].

Posmatrano po okruzima, obuhvat vakcinacijom kombinovanom petovalentnom vakcinom u toku 2021. godine pokazuje da je on dostigao vrednost od 95% i više u samo četiri okruga (Pirotski, Kolubarski, Jablanički i Nišavski), dok je obuhvat manji od 90% registrovan u devet okruga (Raški, Zaječarski, Pčinjski, Braničevski, Rasinski, Šumadijski, Grad Beograd, Zapadnobački i Južnobački). Na teritoriji Raškog okruga je registrovan najniži obuhvat, koji je iznosio 81,3% [5].

Obuhvat vakcinacijom protiv Haemophilus influenzae na teritoriji Mačvanskog okruga, svake godine, osim 2012, bio je iznad proseka u Republici Srbiji. Analiza obuhvata vakcinacijom 2021. godine je obuhvaćena analizom petovalentne kombinovane vakcine [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17].

Vakcinacija protiv hepatitisa B, na teritoriji Mačvanskog okruga, ako izuzmemo 2012. godinu, imala je veći obuhvat od republičkog proseka. Imunizacija dece u prvoj godini života, koja se sprovodi protiv hepatitisa B, u 2021. godini je sprovedena sa obuhvatom od 89,1%, posmatrano na nacionalnom nivou, dok je procenjeni obuhvat iznosio 89,7% [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17]. Obuhvat koji se odnosi na Centralnu Srbiju je bio 88,5%, dok je obuhvat u Vojvodini bio 90,6%. Kada se analizira obuhvat vakcinacijom protiv hepatitis B, gledano po okruzima, obuhvat od 95% nije dostignut ni u jednom okrugu, a dvanaest okruga imalo je obuhvat niži od 90%. Zaječarski (77,9%) i Raški okrug (79,3%) su imali najniže obuhvate ovom vakcinacijom [5].

Na teritoriji Mačvanskog okruga, vakcinacija MMR vakcinom je pokazala smanjivanje obuhvata tokom poslednjih godina posmatranog perioda. Takođe, i na republičkom nivou se obuhvat konstantno smanjivao [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17]. Vakcinacija protiv malih boginja, zaušaka i rubele, kombinovanom MMR vakcinom, na teritoriji Republike Srbije, u 2021. godini, sprovedena je sa obuhvatom od 74,8% (u 2020. godini je obuhvat bio 78,1%), odnosno sa procenjenim obuhvatom od 75,2%. Obuhvat vakcinacijom u Centralnoj Srbiji je iznosio 75,8%, dok je u Vojvodini bio još niži, i to 72,1% planirane dece. Kada obuhvat MMR vakcinacijom posmatramo po okruzima, ni u jednom okrugu nije postignut obuhvat od 95%, a obuhvat od 90% postignut je u samo tri okruga od ukupno dvadeset pet, i to u: Borskom okrugu u Centralnoj Srbiji, te Severnobanatskom i Severnobačkom okrugu u Vojvodini. Obuhvat niži od 80% je registrovan na teritoriji devet okruga, a najniži je bio u Južnobačkom okrugu (46,8%), Rasinskom okrugu (65,7%) i Raškom okrugu (66,4%) [5].

Uporedili smo obuhvate vakcinacijom za Mađarsku, Rumuniju, Bugarsku, kao i za dve ekonomski razvijene zemlje (Italija i Francuska), za period od 2009. do 2019. godine, sa obuhvatima na teritoriji Republike Srbije u ovom periodu, u cilju poređenja rezultata imunizacije u Srbiji sa drugim zemljama [6]. Podaci o obuhvatu vakcinama u regionu za sve zemlje u navedenoj publikaciji još uvek nisu dostupni za 2020. godinu, da bi bilo moguće poređenje, pa se isto odnosi na podatke za 2019. godinu. Prikazani obuhvat vakcinom protiv tuberkuloze pokazuje da Italija ne sprovodi rutinski imunizaciju, kao ni Francuska, od 2011. godine. U odnosu na prikazane zemlje, Srbija ima visok obuhvat novorođenčadi BCG vakcinom, koji je iznad proseka za Evropski region. Kretanje obuhvata OPV/IPV3 i DTP/ DTaP3 u Srbiji je pokazivalo tendenciju kontinuiranog održavanja do 2012. godine, kada su zabeležene nešto niže vrednosti u posmatranom periodu, koje su varirale i tokom 2014. i 2015. godine, a potom su se održavale iznad prosečnih vrednosti za Evropski region. Dok je u Italiji zabeležen silazni trend, koji je bio oko proseka za Evropski region, Rumunija je u posmatranom periodu zabeležila najnižu vrednost od 88% za OPV/IPV3. U obuhvatu MMR vakcinom, Mađarska je prikazala kontinuirano izuzetno visok obuhvat, dok su vrednosti obuhvata u 2019. godini, u drugim zemljama, bile ispod evropskog proseka (95%), a najniži u Rumuniji i Francuskoj (90%). Srbija je registrovala obuhvat od 88%.

U Republici Srbiji, imunizacija protiv hepatitisa B je otpočela sredinom 2005. godine, uz poteškoće. Izuzetno visok dostignti i održavani obuhvat beleže Mađarska i Italija. Registrovani obuhvat u Republici Srbiji od 91%, u 2019. godini, je bio u okviru prosečnih vrednosti za Evropski region. Imunizacija protiv oboljenja izazvanih bakterijom Haemophilus influenzae tip b je u Republici Srbiji otpočela krajem 2006. godine, uz poteškoće, i u 2019. godini je zabeležen obuhvat od 95%. Visoki obuhvat su zabeležile skoro sve zemlje, sa vrednostima iznad proseka za Evropski region (79%) [8],[9],[10],[11],[12],[13],[14],[15],[16],[17].

ZAKLJUČAK

◆ Na teritoriji Mačvanskog okruga, posmatran je obuhvat dece obaveznom vakcinacijom u periodu od 2011. do 2021. godine.

◆ Za sve vakcine je zabeležen negativni trend u obuhvatu dece vakcinacijom tokom godina.

◆ Jedina vakcina čiji se obuhvat povećavao je vakcina protiv Haemophilus influenzae.

◆ Posmatrano za sve vakcine zajedno, obuhvat vakcinacijom tokom posmatranog perioda opada.

◆ Tokom 2021. godine, nijedna vakcina nije postigla obuhvat od 95%.

◆ Opadajući trend ukazuje na potrebu promovisanja vakcinacije kao najbezbednije i najdelotvornije zaštite od zaraznih bolesti.

◆ Potreban je aktivniji zdravstveno-vaspitni rad u lokalnoj zajednici, u savetovalištima prilikom planiranja porodice, praćen medijskom podrškom, u cilju podizanja svesti opšte populacije o značaju vakcinacije.

 • Sukob interesa:
  Nije prijavljen.

Informacije

Volumen 4 Broj 4

Decembar 2023

Strane 389-404

 • Ključne reči:
  vakcinacija, obuhvat vakcinacijom, trend, javno zdravlje
 • Primljen:
  02 Oktobar 2023
 • Revidiran:
  31 Oktobar 2023
 • Prihvaćen:
  08 Novembar 2023
 • Objavljen online:
  25 Decembar 2023
 • DOI:
 • Kako citirati ovaj članak:
  Pajičić A, Jović Vraneš A, Vujković B. Mandatory vaccination coverage in the territory of the Mačva district in the period between 2011 and 2021. Serbian Journal of the Medical Chamber. 2023;4(4):387-402. doi: 10.5937/smclk4-46880
Autor za korespodenciju

Ana Pajičić
Zavod za javno zdravlje Šabac
Jovana Cvijića 1, 15000 Šabac, Srbija
Elektronska adresa: Ova adresa e-pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript u vašem brauzeru da biste je videli.LITERATURA

1. Bogdanović Radovan. Vakcine i vakcinacija: Značaj za zdravlje naroda s osvrtom na stanje u Srbiji. Scripta pediatrica, 2018.

2. Unicef. [Internet stranica]. Unicef: [Ažurirano: 2022 May 4, citirano: 9. 10. 2022.]. Pristupljeno: 03.06.2022. Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/znanje-stavovi-i-prakse-u-vezi-sa-imunizacijom-pregled. [HTTP]

3. Zavod za javno zdravlje Šabac. [Internet stranica]. Pristupljeno: 08.08.2022. Dostupno na: http://www.zjz.org.rs/kalendar-vakcinacije-2 [HTTP]

4. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje obavezne i preporučene aktivne imunizacije stanovništva. [Internet]. Pristupljeno: 08.08.2022. Dostupno na: https:// www.batut.org.rs/download/SMUzaRedovnuImunizaciju2022.pdf [HTTP]

5. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2021. godine, tabele. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/index.php?content=2489 [HTTP]

6. WHO. [Internet]. WHO Vaccine-Preventable Diseases: Monitoring system, 2019 global summary. [Ažurirano: 4. 5. 2022.; citirano: 10.10. 2022.]. Pristupljeno: 09.10.2022. Dostupno na: http://www.who.int/whosis. [HTTP]

7. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2020. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202020.pdf [HTTP]

8. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2021. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20izvestaj%20o%20sprovedenoj%20imunizaciji%202021.pdf [HTTP]

9. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2019. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202019.pdf [HTTP]

10. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2018. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202018.pdf [HTTP]

11. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2017. godine. [Internet]. Pristupljeno 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202017.pdf [HTTP]

12. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2016. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202016.pdf [HTTP]

13. 1Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2015. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202015.pdf [HTTP]

14. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2014. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202014.pdf [HTTP]

15. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2013. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202013.pdf [HTTP]

16. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2012. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202012.pdf [HTTP]

17. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2011. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202011.pdf [HTTP]

1. Bogdanović Radovan. Vakcine i vakcinacija: Značaj za zdravlje naroda s osvrtom na stanje u Srbiji. Scripta pediatrica, 2018.

2. Unicef. [Internet stranica]. Unicef: [Ažurirano: 2022 May 4, citirano: 9. 10. 2022.]. Pristupljeno: 03.06.2022. Dostupno na: https://www.unicef.org/serbia/znanje-stavovi-i-prakse-u-vezi-sa-imunizacijom-pregled. [HTTP]

3. Zavod za javno zdravlje Šabac. [Internet stranica]. Pristupljeno: 08.08.2022. Dostupno na: http://www.zjz.org.rs/kalendar-vakcinacije-2 [HTTP]

4. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Stručno-metodološko uputstvo za sprovođenje obavezne i preporučene aktivne imunizacije stanovništva. [Internet]. Pristupljeno: 08.08.2022. Dostupno na: https:// www.batut.org.rs/download/SMUzaRedovnuImunizaciju2022.pdf [HTTP]

5. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2021. godine, tabele. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/index.php?content=2489 [HTTP]

6. WHO. [Internet]. WHO Vaccine-Preventable Diseases: Monitoring system, 2019 global summary. [Ažurirano: 4. 5. 2022.; citirano: 10.10. 2022.]. Pristupljeno: 09.10.2022. Dostupno na: http://www.who.int/whosis. [HTTP]

7. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2020. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202020.pdf [HTTP]

8. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2021. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20izvestaj%20o%20sprovedenoj%20imunizaciji%202021.pdf [HTTP]

9. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2019. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202019.pdf [HTTP]

10. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2018. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202018.pdf [HTTP]

11. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2017. godine. [Internet]. Pristupljeno 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202017.pdf [HTTP]

12. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2016. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202016.pdf [HTTP]

13. 1Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2015. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202015.pdf [HTTP]

14. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2014. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202014.pdf [HTTP]

15. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2013. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202013.pdf [HTTP]

16. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“. Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2012. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202012.pdf [HTTP]

17. Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Izveštaj o sprovedenoj imunizaciji na teritoriji Republike Srbije 2011. godine. [Internet]. Pristupljeno: 15.11.2022. Dostupno na: https://www.batut.org.rs/download/izvestaji/Godisnji%20imunizacija%202011.pdf [HTTP]


© Sva prava zadržana. Lekarska komora Srbije.

Skoči na vrh